Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxygenbehandling

Oxygen är ett läkemedel som ordineras på läkemedelslista. Av ordinationen ska framgå administrationssätt (t ex näsgrimma, Hudson­mask, ventimask, CPAP), flöde (l/min) eller koncentration (%), målsaturation (92-96 %) samt eventuella inskränkningar i behandlingstiden (t ex 16 timmar/dygn).

Oxygen kan på delegation ordineras av sjuksköterska vid hypoxi, t ex vid vänsterhjärtsvikt (näsgrimma 4 l/min eller Hudson­mask 6-10 l/min) samt vid chocktillstånd (Hudsonmask 10 l/min).

Indikationer

Använd pulsoximetri som screening.

Syremättnad >90 %, oxygentillförsel behövs vanligen ej.

Syremättnad <90 %, artärblodgasanalys visar PaO2 <7,5 kPa. Ofta lämpligt att ge oxygen. PaO2 <6 kPa i regel absolut behandlingsindikation. Samtidig koldioxidretention får inte förhindra nödvändig oxygentillförsel, men skärper kraven på övervakning av andning och vakenhetsgrad samt blodgas-kontroller.

Vid förhöjt eller stigande PaCO2 ska ventilatorbehandling eller NIV övervägas.

Vid kronisk andningssvikt med risk för CO2-retention prövar man lågdostillförsel via näsgrimma. Starta med 0,5-1(-2) l/min. Ju högre PaCO2, desto lägre startdos. Alternativt ges syre via ventimask eller precisionsrotameter. Begynnelsedos är då vanligen 24 % oxygen (flöde enligt markering på masken). Dosen höjs eventuellt efter blodgaskontroll till 28 %. Högre koncentration kan ges men är sällan aktuellt vid detta tillstånd. Normalisering av PaO2 behöver ej eftersträvas primärt.

Behandling - administrationssätt

  1. Näsgrimma. I regel lågflödessystem, vid behov av <5 liter oxygen/minut som tillföres i flödesområdet 1-4(-6) l/min doserad med vanlig flödesmätare. Noggrannheten vid låga flöden är dålig. Är patienten känslig för oxygen med tendens till koldioxidretention bör precisionsrotameter användas.
  2. Oximask. ”Öppen Hudsonmask” som kan användas med låga och höga oxygenflöden. Ger mindre instängdhetskänsla än tättslutande masker.
  3. Hudsonmask. Kräver ett oxygenflöde >5 l/min (lägre flöden ökar risk för koldioxidretension). Reservoirmask kan ge något högre syre-koncentration.
  4. CPAP (se särskilt program). Högflödessystem. Minsta koncentration är 30 %. Upp till 100 % oxygen kan tillföras via CPAP. Om motstånd 2,5 cm vatten väljs kan CPAP med 100 % oxygen användas för behandling av kolmonoxidförgiftning.
  5. Nasalt högflöde ("NHF"). Olika högflödessystem luft/syrgas 20-50 l/min. FiO2 kan varieras mellan 0,21-1,0. Svag övertryckseffekt. Aktiv befuktning minskar risken för uttorkning av övre luftvägar.
  6. Oxybox. Högflödessystem där tillförsel av 100 % oxygen är möjlig.

Åtgärdskod: DG015

Senast ändrad