Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrit – kristallartriter

Inflammation på grund av kristallutfällning i led. Natriumurat och calciumpyrofosfat påvisas med polarisationsmikroskopi. Uratkristaller ska analyseras inom någon timme. (Se procedurer). Ledvätskeanalyser visar oftast medelhög-hög inflammatorisk aktivitet.

Primär gikt på grund av hereditär enzymdefekt, är ovanlig.

Sekundär gikt orsakas oftast av nedsatt njurfunktion, tiazider, cytostatika, maligna blodsjukdomar eller alkoholöverkonsumtion.

Akut debut nattetid av monoartrit oftast i stortåns MTP-led med uttalad smärta, periartikulär svullnad och rodnad led. Även andra leder kan drabbas som fotled, armbåge mm. Generaliserad form med engagemang av många leder förekommer. Tofi, på ytteröra, vid armbåge eller på fingrar och tår, stödjer diagnosen. Hyperurikemi är ej specifikt för gikt och ca 20 % har normalt P-Urat vid attack.

Patienten ska, efter det akuta skedet, och före profylaktisk behandling utredas avseende eventuell utlösande orsak eller sjukdom.

Pyrofosfatartrit förekommer hereditärt. Hos män vanligen idiopatiskt, hos kvinnor vanligen associerat till gikt, hyperparatyreoidism eller hemo-kromatos. Infektion, nyligen genomgången operation eller lindrigare trauma kan utlösa attack. Vanligaste lokalisationen är knäled hos män och handled hos kvinnor. Vid oligoartrit är engagemanget oftast symmetriskt. Periartikulär svullnad och rodnad av engagerade leder är vanligt. Drabbar vanligen äldre personer.

Patient med pyrofosfatartrit ska utredas avseende associerad sjukdom.

Behandling – akut giktanfall

  1. NSAID; tabl naproxen (250-)500 mg x 2 eller ibuprofen (400-)600 mg x 3-4 tills attacken avklingat.
  2. Likvärdigt alternativ eller om NSAID är kontraindicerat, tabl prednisolon 30 mg x 1 i 5 dagar. Ges ej vid infektion. Vid diabetes/hyperglykemi är intrartikulär injektion ett alternativ, Depo-Medrol, 0,5 – 1 ml.
  3. Likvärdigt alternativ är tabl Kolchicin i laddningsdos 1 mg, därefter 0,5 mg efter 1 tim, sedan 0,5 mg efter 12 tim och därefter 0,5 mg var 8:e timme till besvärsfrihet. Totaldos max 6 mg. Behandlingen avbryts vid gastrointestinala biverkningar.
  4. Interleukin-1-hämmare i speciella situationer.

Profylax

Förebyggande behandling med allopurinol bör övervägas i lugnt skede vid något av följande: 1. P-Urat >600 µmol/l; 2. Förekomst av tofi; 3. >2 giktattacker per år. Målvärde för P-Urat <360 µmol/l. Under upptrappning av allopurinol bör patienten samtidigt ha lågdos NSAID (t ex Naproxen 250 mg x 2) eller Kolchicin 0,25 mg x 2-3. Attacker kan öka första 3 månaderna efter insättning av allopurinol. Preparatet ska inte sättas ut vid giktattack. Iakttag försiktighet med allopurinol till patienter från Korea, Kina och Thailand då dessa har en hög förekomst av HLA-typ som ökar risken för biverkningar av allopurinol.

ICD-koder: Gikt M10.9; Pyrofosfatartrit M11.8

Uppdaterad: 2018-05-23