Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Klinisk bild

Inflammatorisk reumatisk autoimmun systemsjukdom. I anamnes framkommer fotosensitivitet, diskoida utslag, fjärilsexantem, alopecia areata, orala ulcerationer, pleurit, perikardit, aseptisk endokardit (myokardit), artrit, nefrit, epilepsi eller psykos.

Laboratoriefynd. Hög SR, ofta utan CRP-stegring, leukopeni, trombocytopeni, hemolytisk anemi. Vid nefrit förhöjt kreatinin med albuminuri, hematuri och förekomst av korniga cylindrar i urin.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blodstatus, kreatinin. U-Status och sediment. ANA (antinukleära antikroppar) och ANA-screening. Kardiolipinantikroppar (ses hos 30 %). Vid känd diagnos och akut sjuk patient, utred manifestationer som grav anemi, cytopenier, nefrit, perikardit, myokardit, pneumonit, vaskulit, epilepsi eller annan CNS-påverkan samt infektion. Akut sjuk patient ska diskuteras med reumatologbakjour. Avvakta om möjligt med steroider tills reumatolog konsulterats.

Läkemedelsutlöst SLE: t ex antiepileptika, antipsykosmedel, fenytoin, sulfa, minocyklin, TNF-α-hämmare.

SLE - Akut antifosfolipidsyndrom

Klinisk bild. Allvarlig komplikation med hög dödlighet hos patienter med SLE men kan även ses hos patient med primärt antifosfolipidsyndrom. Multiorganpåverkan sekundärt till utbredd venös och/eller arteriell trombotisering. Kan utlösas av infektion, trauma eller vid utsättning av antikoagulantia.

Utredning. Koagulationsstatus, Antikroppar mot kardiolipin, och beta-2-glykoprotein, lupusantikoagulans. Misstanke om läkemedelsutlöst SLE: Antihiston-ak.

Behandling. IVA-fall. Behandling med antikoagulantia samt högdos steroider. Samarbeta med reumatolog och koagulationsexpert.

SLE-Alveolit

Klinisk bild. Ovanlig men allvarlig komplikation tll SLE. Dyspné och feber. Hemoptys kan förekomma. DT torax visar infiltrat.

Behandling. Snar kontakt med reumatolog. Behandling omfattar immunosupprimerande läkemedel inklusive högdos kortison.

ICD-kod: SLE M32.9

Uppdaterad: 2018-05-23