Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Klinisk bild

I anamnesen fotosensitivitet, diskoida utslag, fjärilsexantem, alopecia areata, munsår, pleurit, perikardit, aseptisk endokardit (myokardit), artrit, nefrit, epilepsi eller psykos.

Laboratoriefynd. Hög SR, ofta utan CRP-stegring, leukopeni, trombocytopeni, hemolytisk anemi. Positiv ANA och anti-DNA-test.

SLE-nefrit. Kreatininökning. Urinprov: Albuminuri, hematuri och korniga cylindrar.

SLE-alveolit. Ovanlig men allvarlig komplikation. Dyspné och feber. Hemoptys kan förekomma. DT torax visar infiltrat.

Läkemedelsutlöst SLE: t ex antiepileptika, antipsykosmedel, fenytoin, sulfa, minocyklin, TNF-α-hämmare.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blodstatus, kreatinin.

U-Status och U-Sediment.

Immunologiska prover: ANA-screening (antinukleära antikroppar) hög sensitivitet men låg specificitet. Ökade dsDNA-ak har hög specificitet. Kardiolipin-ak ses hos 30 %.

Läkemedelsutlöst: Antihiston-ak.

Behandling

Känd diagnos och akut sjuk patient. Utred grav anemi, cytopenier, nefrit, perikardit, myokardit, pneumonit, vaskulit, epilepsi eller annan CNS-påverkan samt infektion. Akut sjuk patient ska diskuteras med reumatologbakjour.

Basbehandling: Immunosupprimerande läkemedel inklusive högdos kortison. Konsultera reumatolog.

ICD-kod: SLE M32.9

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin