Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Temporalisarterit

Definition

Temporalisarterit (jättecellsarterit) är en fläckvis inflammation i stora till medelstora artärer. Cirka 20 % av patienterna har förändringar utanför a temporalisgebitet och samtidiga symtom på PMR är vanligt. I typiska fall ses jättecellsarterit men frånvaro av jätteceller i PAD utesluter inte diagnosen.

Kliniska fynd mm

  • Huvudvärk och skalpömhet. Ofta pal­peras uppdrivna, ömma, ibland ej pulserande temporalisartärer.
  • Ont i käkmuskulaturen vid tuggning, ”tugg­claudicatio”.
  • Synstörning av varierande typ är ett allvarligt varningstecken. Ge akt på diplopi, dimsyn, övergående synfältsbortfall, ptos och amaurosis fugax, Samtliga dessa kan föregå bestående synnedsättning. Ögonbottenstatus är ofta normalt. Några patienter debuterar med smärtfri blindhet.
  • Stroke förekommer sällsynt. Skyndsam handläggning tillsammans med reumatolog och neurolog.
  • Feber, subfebrilitet kan vara enda kliniska fyndet/symtomet.
  • Muskelbesvär av ”PMR-typ” ses hos ca 50 %.
  • Laboratoriefynd med hög SR, CRP, lätt anemi, lätt leukocytos och lätt till måttlig trombocytos. Elfores visar akut inflammatorisk bild.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blodstatus, elfores.

Ofta önskvärt att utföra temporalisbiopsi. Normalt fynd utesluter inte diagnosen. Biopsi beställes när steroidbehandlingen påbörjas och bör utföras inom 7 dagar. Ingreppet är endast aktuellt vid motsägelsefulla fynd i anamnes, klinik eller laborationer.

Ibland förekommer aortabågsarterit. Palpera radialispulsar (sidoskillnad). Auskultera karotider, subklavia, brachialis, aorta och femoralis. Mät blodtryck i båda armarna. Om blåsljud remittera patienten till ”duplex”.

Lungröntgen för att utesluta tbc med tanke på högdos kortison.

”Helkropps-PET” vid misstänkt extrakraniellt engagemang.

Behandling

Symtom utan synnedsättning och ögonmuskelpareser eller CNS-symtom: Tabl Prednisolon 1 mg/kg/dygn. Nedtrappning se PMR.

Symtom med synnedsätting/CNS-symtom kräver akut behandling med högdos steroider – inf Metylprednisolon 500-1000 mg iv per dygn i minst 3 dagar. Därefter tabl Prednisolon 1 mg/kg/dygn. Nedtrappning se PMR. Överväg även trombocythämmare i strokedosering. Glöm inte skelett- och ulcusskydd!

ICD-kod: M31.6; i kombination med polymyalgia reumatika M31.5

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin