Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Profylaktisk antikoagulantiabehandling

Bakgrund

En del sjukhusvårdade patienter löper stor risk att utveckla venös trombembolisk sjukdom (VTE).

Profylax med LMH eller NOAK (enligt lokala vårdprogram), bör ges till patienter med följande riskfaktorer:

 • Postoperativt vid ortopedisk kirurgi och vid större fraktur framför allt på bäcken och nedre extremiteter
 • Artroplastik på nedre extremiteter
 • Laparotomi hos patient >40 år
 • Reopererade patienter eller operationstid >90 minuter
 • Östrogenbehandling inom en månad före inläggning på sjukhus
 • Svårare hjärt- eller andningsinsufficiens
 • Allvarlig infektion eller inflammatorisk systemsjukdom
 • Neurologiska sjukdomar med pareser, t ex stroke (vid blödning, diskutera med strokeläkare eller neurolog)
 • Aktiv cancersjukdom
 • Hyperosmolär diabeteskris
 • Nefrotiskt syndrom
 • Individuella riskfaktorer som tidigare VTE eller känd trombofili
 • BMI >30

Enbart hög ålder och sängläge på grund av annan akut sjukdom är ej indikation för profylax.

Profylaxbehandling

Inj dalteparin (Fragmin) 5 000 E x 1 sc eller inj tinzaparin (Innohep) 4 500 E x 1 sc tills patienten är fullt mobiliserad. Individuell bedömning får göras vad gäller behandlingstid. Reducerad dos, t ex Fragmin 2 500 E eller Innohep 2 500, kan ges vid GFR <30 ml/min eller vikt <45 kg. Andra rekommendationer gäller vid viss ortopedisk kirurgi, även direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) kan ges, se lokala rutiner.

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin