Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens

Vid beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) hos patienter med demenssjukdom bör somatiska orsaker uteslutas. Antipsykotiska läkemedel bör undvikas och icke-farmakologiska metoder användas i första hand.

BPSD är vanligt förekommande vid demens. Symtomen varierar under sjukdomsförloppet och kan orsakas av olika somatiska tillstånd, som bör uteslutas före behandling (se tabell 1 nedan) [1]. Omvårdnadsåtgärder och anpassning av miljön bör vara grunden för all behandling [2,3]. Den aktuella läkemedelsbehandlingen bör också ses över för att utesluta olämpliga preparat, olämpliga kombinationer eller för höga doser som orsak [4].

Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av BPSD vid demens är begränsat [2,3,5–7]. Vid Lewy-body demens bör antipsykotiska läkemedel inte användas.

Läkemedelsbehandling kan förbättra symtom och beteende men bör prövas först när omvårdnadsåtgärder visat sig otillräckliga [2,3,8]. Antipsykotiska läkemedel bör undvikas på grund av risk för allvarliga cerebrovaskulära biverkningar och ökad mortalitet [2,3,5,9,10]. Behandling med antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska symtom som besvärar patienten och som skapar stark oro och/eller aggressivitet. Vid behandling bör uppföljning göras senast efter två veckor. Ställningstagande till utsättning görs regelbundet [2,3,11]. Om tecken till effekt uteblir inom fyra veckor bör antipsykotiska läkemedel sättas ut [12]. Vid agitation finns visst stöd för att selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller memantin kan vara effektivt [2,12,13].

TABELL 1

Somatiska orsaker till psykiska symtom och beteendeproblem vid demens

 • kardiovaskulär sjukdom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • infektion
 • smärta
 • neuropati
 • anemi
 • metaboliska tillstånd
  • njursvikt
  • uttorkning
  • hyponatremi
  • hypo-/hyperglykemi
  • leversvikt
  • hypo-/hypertyreos
  • hyperkalcemi 
 • malnutrition
 • törst
 • inkontinens
 • förstoppning

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

 1. Volicer L, Hurley AC. Management of behavioral symptoms in progressive degenerative dementias. J Gerontol Med Sci 2003;58A:837-45
 2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017
 3. Läkemedelsverket. Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demenssjukdom – BPSD 2017
 4. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017
 5. Herrmann N, Lanctôt KL. Pharmacologic management of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer disease. Can J Psychiatry. 2007;52:630-46
 6. Yury CA, Fisher JE. Meta-analysis of the effectiveness of atypical antipsychotics for the treatment of behavioural problems in persons with dementia. Psychother Psychosom. 2007;76:213-8
 7. McNeal K et al. Using risperidone for Alzheimer's dementia associated psychosis. Expert Opin. Pharmacother 2008;9:2537-43
 8. Doody RS, Stevens JC, Beck C, Dubinsky RM, Kaye JA, Gwyther L, et al. Practice parameter: management of dementia (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56:(9):1154-66
 9. Ballard C, Lana MM, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Jacoby R, et al. A randomised, blinded, placebo-controlled trial in dementia patients continuing or stopping neuroleptics (the DART-AD trial). PLoS Med. 2008;5:e76
 10. Langballe EM, Engdahl B, Nordeng H, Ballard C, Aarsland D, Selbæk G. Short- and long-term mortality risk associated with the use of antipsychotics among 26,940 dementia outpatients: a population-based study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Apr;22(4):321-31
 11. Ruths S, Straand J, Nygaard HA, Aarsland D. Stopping antipsychotic drug therapy in demented nursing home patients: a randomized, placebo-controlled study--The Bergen District Nursing Home Study (BEDNURS). Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23:889-95
 12. Reus VI, Fochtmann LJ, Eyler AE, Hilty DM, Horvitz-Lennon M, Jibson MD et al. The American Psychiatric Association Practice Guideline on the Use of Antipsychotics to Treat Agitation or Psychosis in Patients With Dementia. Am J Psychiatry. 2016 May 1;173(5):543-6
 13. Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG, Devanand DP, Frangakis C, Ismail Z, et al; CitAD Research Group. Effect of Citalopram on Agitation in Alzheimer Disease. JAMA. 2014 Feb 19;311(7):682-91
 14. Banerjee S, Hellier J, Dewey M, Romeo R, Ballard C, Baldwin R, et al. Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2011 Jul 30;378(9789):403-11

Senast ändrad