Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens

Vid beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) hos patienter med demenssjukdom bör somatiska orsaker uteslutas. Antipsykotiska läkemedel bör undvikas och icke-farmakologiska metoder användas i första hand.

BPSD är vanligt förekommande vid demens. Symtomen varierar under sjukdomsförloppet och kan orsakas av olika somatiska tillstånd, som bör uteslutas före behandling (se tabell 1 nedan) [1]. Omvårdnadsåtgärder, icke-farmakologiska behandlingsalternativ och anpassning av miljön bör vara grunden för all behandling av BPSD [2–4]. Patientens aktuella läkemedelsbehandling ska ses över för att utesluta olämpliga preparat, olämpliga kombinationer eller för höga doser som orsak till symtom [5].

Det vetenskapliga stödet för att läkemedelsbehandling av BPSD vid demens har en gynnsam risk-nyttabalans är svagt [2]. Exempel på risker är allvarliga cerebrovaskulära biverkningar och ökad mortalitet. Biverkningar som sedering, hypotension, muntorrhet och förstoppning är vanligt [2,3,7–9,11]. Vid Lewy-body demens bör antipsykotiska läkemedel inte användas [2].

Läkemedelsbehandling kan förbättra symtom och beteende men bör prövas först när omvårdnadsåtgärder, icke-farmakologiska behandlingsalternativ och anpassning av miljön visat sig otillräckliga [2,3]. Behandling med kolinesterashämmare kan ha en positiv effektiv på psykotiska symtom vid Alzheimer demens [6]. När ovanstående åtgärder ej gett effekt kan behandling med antipsykotiska läkemedel provas. Behandling med antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska symtom som besvärar patienten och som skapar stark oro och/eller aggressivitet. Vid behandling bör uppföljning göras senast efter två veckor. Ställningstagande till utsättning görs regelbundet [2,3,5,10,12,13]. Om tecken till behandlingseffekt uteblir inom fyra veckor bör antipsykotiska läkemedel sättas ut [12].

Vid agitation finns visst stöd för att selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller memantin kan vara effektivt [2,13,14].

TABELL 1

Somatiska orsaker till psykiska symtom och beteendeproblem vid demens:

 • kardiovaskulär sjukdom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • infektion
 • smärta
 • neuropati
 • anemi
 • metaboliska tillstånd
  • njursvikt
  • uttorkning
  • hyponatremi
  • hypo-/hyperglykemi
  • leversvikt
  • hypo-/hypertyreos
  • hyperkalcemi 
 • malnutrition
 • törst
 • inkontinens
 • förstoppning.

Baserat på referens [1], Volicer L och Hurley AC.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

 1. Volicer L, Hurley AC. Management of behavioral symptoms in progressive degenerative dementias. J Gerontol Med Sci 2003;58A:837-45
 2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017
 3. Jalil J, Nazarian P, von Walter HF. Polypharmacy in treatment of behavioral issues in dementia – use of atypical antipsychotics. Clin Geriatr Med. 2022 Nov;38(4):641-652
 4. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa, Janusinfo. Depressiva besvär vid demens kan minskas utan läkemedel. Nyhet 2022-05-12
 5. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017
 6. d'Angremont E, Begemann MJH, van Laar T, Sommer IEC. Cholinesterase inhibitors for treatment of psychotic symptoms in Alzheimer disease and Parkinson disease: A Meta-analysis. JAMA Neurol. 2023 Aug 1;80(8):813-823
 7. Mühlbauer V, Möhler R, Dichter MN, Zuidema SU, Köpke S, Luijendijk HJ. Antipsychotics for agitation and psychosis in people with Alzheimer's disease and vascular dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Dec 17;12(12):CD013304
 8. Yury CA, Fisher JE. Meta-analysis of the effectiveness of atypical antipsychotics for the treatment of behavioural problems in persons with dementia. Psychother Psychosom. 2007;76:213-8
 9. McNeal K et al. Using risperidone for Alzheimer's dementia associated psychosis. Expert Opin. Pharmacother 2008;9:2537-43
 10. Ballard C, Lana MM, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Jacoby R, et al. A randomised, blinded, placebo-controlled trial in dementia patients continuing or stopping neuroleptics (the DART-AD trial). PLoS Med. 2008;5:e76
 11. Langballe EM, Engdahl B, Nordeng H, Ballard C, Aarsland D, Selbæk G. Short- and long-term mortality risk associated with the use of antipsychotics among 26,940 dementia outpatients: a population-based study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Apr;22(4):321-31
 12. Ruths S, Straand J, Nygaard HA, Aarsland D. Stopping antipsychotic drug therapy in demented nursing home patients: a randomized, placebo-controlled study--The Bergen District Nursing Home Study (BEDNURS). Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23:889-95
 13. Reus VI, Fochtmann LJ, Eyler AE, Hilty DM, Horvitz-Lennon M, Jibson MD et al. The American Psychiatric Association Practice Guideline on the Use of Antipsychotics to Treat Agitation or Psychosis in Patients With Dementia. Am J Psychiatry. 2016 May 1;173(5):543-6
 14. Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG, Devanand DP, Frangakis C, Ismail Z, et al; CitAD Research Group. Effect of Citalopram on Agitation in Alzheimer Disease. JAMA. 2014 Feb 19;311(7):682-91

Senast ändrad