Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epilepsi

Vad bör behandlas

Antiepileptisk behandling är vanligen indicerad hos de mest sjuka äldre och samma läkemedelsval görs som till yngre vuxna. Behandling av status epilepticus enligt rekommendationer i Kloka Listan. Dock bör en lägre intravenös diazepamdos användas (5 mg IV) för att undvika risk för andningsdepression. Förebyggande av krampanfall sker också enligt rekommendationer i Kloka Listan. Det är viktigt att beakta att majoriteten av antiepileptika har stor interaktionspotential. Hos äldre kan små dosförändringar få stor effekt på läkemedelskoncentrationen och koncentrationsbestämning av antiepileptika kan vara till stor hjälp.

Vilka läkemedel ska användas

Valproat är förstahandsval vid primärgeneraliserad epilepsi men bör användas med observation av kognitiv funktion hos äldre eftersom det finns risk för kognitiv påverkan. Levetiracetam eller lamotrigin kan vara alternativ.

Karbamazepin är förstahandsval vid fokala anfall. Dock bör risken för AV-block, QT-förlängning och hyponatremi beaktas. Personer med sydostasiatiskt ursprung och HAN-kineser bör testas farmakogenetiskt för förekomst av HLA B*1502-allel om karbamazepin ska användas på grund av risk för Steven-Jonssons syndrom. Bestämningen utförs på Klinisk immunologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Kontakta laboratoriet för aktuell remissrutin. Som alternativ kan istället lamotrigin eller levetiracetam övervägas.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Behandlingen bibehålles vanligen till livets slut. Vid svårare biverkningar kan preparatbyte eller dosminskning provas. Risken för återfall är stor.

Källa

Perucca E, Aldenkamp A, Tallis R, Krämer G. Role of valproate across the ages. Treatment of epilepsy in the elderly. Acta Neurol Scand Suppl. 2006;184:28-37. PubMed

Lindbom U, Taubert B, Fahlqvist MS, Bergens A, Kimland E, Jonsson EW, Bergman U. Reversibelt demensliknande tillstånd och parkinsonism hos äldre kvinna. Idiosynkratiska biverkningar kopplas till 11 års antiepileptisk medicinering. Lakartidningen. 2009 Mar 18-24;106(12):863-5. PubMed

Evans MD, Shinar R, Yaari R. Reversible dementia and gait disturbance after prolonged use of valproic acid. Seizure. 2011 Jul;20(6):509-11. PubMed

Senast ändrad 2018-04-17