Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Epilepsi

Vad bör behandlas

Antiepileptisk behandling är vanligen indicerad hos de mest sjuka äldre. I stort görs samma läkemedelsval enligt rekommendationer i Kloka listan som till andra vuxna, både för förebyggande av krampanfall och för behandling av status epilepticus.

Vilka läkemedel ska användas

Valproinsyra (Ergenyl Retard, Depakine Retard) är förstahandsval vid generaliserad epilepsi men bör användas med observation av kognitiv funktion hos äldre eftersom det finns risk för kognitiv påverkan.

Levetiracetam eller lamotrigin kan vara alternativ.

Lamotrigin eller levetiracetam är förstahandsval vid fokala anfall. Karbamazepin (t.ex. Tegretol, Tegretol Retard) kan vara ett alternativ men är ofta sämre tolererat hos äldre. Det har föreslagits att tolerabiliteten av levetiracetam hos äldre ökar om man titrerar upp dosen långsamt och undviker doser över 1500 mg dagligen.

Risken för AV-block, QT-förlängning och hyponatremi bör beaktas. Vid nyinsättning värdera behovet av HLA-testning, se Kloka listan 2024.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Det är viktigt att beakta att majoriteten av antiepileptika har stor interaktionspotential. Hos äldre kan små dosförändringar få stor effekt på läkemedelskoncentrationen och koncentrationsbestämning av antiepileptika kan vara till stor hjälp.

Ge en lägre dos intravenös diazepam (5 mg i.v) vid status epilepticus för att undvika risk för andningsdepression.

Beakta risken för kognitiv påverkan av valproat.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Behandlingen bibehålles vanligen till livets slut. Vid sväljningssvårigheter kan byte till annan beredningsform övervägas. Vid svårare biverkningar kan preparatbyte eller dosminskning provas. Risken för återfall med epileptiska anfall är dock stor.

HLA-testning vid nyinsättning av karbamazepin Kloka listan 2024

Perucca E, Aldenkamp A, Tallis R, Krämer G. Role of valproate across the ages. Treatment of epilepsy in the elderly. Acta Neurol Scand Suppl. 2006;184:28-37

Lindbom U, Taubert B, Fahlqvist MS, Bergens A, Kimland E, Jonsson EW, Bergman U. Reversibelt demensliknande tillstånd och parkinsonism hos äldre kvinna. Idiosynkratiska biverkningar kopplas till 11 års antiepileptisk medicinering. Lakartidningen. 2009 Mar 18-24;106(12):863-5

Evans MD, Shinar R, Yaari R. Reversible dementia and gait disturbance after prolonged use of valproic acid. Seizure. 2011 Jul;20(6):509-11

Motika PV, Spencer DC. Treatment of Epilepsy in the Elderly. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016 Nov;16(11):96

Theitler J, Brik A, Shaniv D, Berkovitch M, Gandelman-Marton R. Antiepileptic Drug Treatment in Community-Dwelling Older Patients with Epilepsy: A Retrospective Observational Study of Old- Versus New-Generation Antiepileptic Drugs. Drugs Aging. 2017 Jun;34(6):479-487

Senast ändrad