Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förstoppning

Vad bör behandlas

Förstoppning är vanligt hos äldre och inte minst inom palliativ vård. Den viktigaste principen är att obstipation inte ska leda till ett obehag och lidande.

Icke-farmakologisk behandling

Starta med icke-farmakologisk terapi till exempel fiberrik kost. Detta förutsätter att patienten samtidigt får i sig tillräckligt med vätska. Hos patienter med förstoppning är det viktigt med ett normalt vätskeintag, det finns dock inget stöd för att ett överintag av vätska har en positiv effekt. Se över läkemedelsbehandling som kan orsaka förstoppning. Fysisk aktivitet efter förmåga.

Vilka läkemedel bör användas

I första hand – även för långtidsbruk

laktulos (Laktulos …, Duphalac)

Färdig beredning i liten volym, lätt att svälja.

I andra hand
Osmotiskt verkande medel

makrogol + elektrolyter (Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol)

Bulkmedel

ispaghula (Vi-Siblin, Vi-Siblin S)

sterkuliagummi (Inolaxol)

Om patienten redan har välfungerande behandling med bulkmedel kan den behandlingen fortsätta.

Tilläggsbehandling vid behov
Peristaltikstimulerande läkemedel (till exempel natriumpikosulfat,) kan användas som tilläggsbehandling vid svårbehandlad obstipation.

laurylsulfat (Mikrolax)

natriumpikosulfat (Cilaxoral)

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

Risker med laxantiaterapi är bland annat att elektrolytrubbningar och vätskeretention kan uppkomma.

Bulkmedel ska inte användas som laxermedel under behandling med opioider till exempel under palliativ fas på grund av risk för ileus.

Exempel på läkemedel/läkemedelsgrupper med stor risk för förstoppning är tvåvärt järn i tablettform, opioider, verapamil, klozapin och andra läkemedel med antikolinerga effekter.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Utvärdera alltid effekten av laxantia och ändra/avsluta behandlingen om utebliven effekt eller biverkningar. Om mekaniskt hinder eller paralys föreligger är det inte lämpligt att ge laxantia. Det finns inga belägg för att dessa läkemedel i sig kan ge fysiologiska reboundfenomen i form av obstipation och de behöver därför inte utsättas gradvis.

Källa

Örebro läns landsting. Vårdriktlinjer – palliativ medicin: Förstoppning

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Gallegos-Orozco JF, Foxx-Orenstein AE, Sterler SM, Stoa JM. Chronic constipation in the elderly. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;107(1):18-25. PubMed

Senast ändrad 2019-07-03