Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hudbesvär

Vad bör behandlas

Hudsjukdomar kan uppträda när som helst under livet. I princip skiljer sig inte indikation för behandling av hudsjukdomar hos äldre från den hos yngre, dock behöver aktinisk keratos hos de mest sjuka äldre sällan behandlas.

Exempel på hudsjukdomar som är vanligare hos äldre är hypostatiskt eksem, bensår, bullös pemfigoid, prurigo nodularis, aktinisk keratos och hudmaligniteter.

Torr hud och klåda är också vanligt i den äldre populationen. Allmänt status och anamnes är viktiga, då klåda inte alltid har med huden eller hudens torrhet att göra. Exempel på tillstånd som kan orsaka klåda är njursjukdom, leversjukdom, lymfom, psykisk sjukdom, paramalignt fenomen och läkemedelsreaktioner. Gör en läkemedelsgenomgång inklusive naturläkemedel/ kosttillskott. Skabb måste alltid uteslutas.

Icke-farmakologisk behandling

Undvik uttorkning av huden. Stödstrumpor lindrar klåda och ödem.

Vilka läkemedel bör användas

Samma läkemedelsval enligt rekommendationer i Kloka listan görs som till yngre vuxna. Lokalbehandling med mjukgörande och topikala glukokortikoider är förstahandsval vid torr hud med eksem även hos äldre.

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

Antihistaminer har ingen effekt på klåda vid torr hud och
eksem.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Nedtrappning av topikala glukokortikoider bör ske vid förbättring. Fortsatt underhållsbehandling med mjukgörande rekommenderas.

Nedtrappning av lokala glukokortikoider

Kloka listan 2020, Hudavsnittet

van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Christensen R, Lavrijsen A, Arents BWM et al. Emollients and moisturisers for eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 6;2:CD012119

Senast ändrad