Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

SEKUNDÄRPROFYLAX OCH SYMTOMATISK BEHANDLING EFTER GENOMGÅNGEN HJÄRTINFARKT

Vad bör behandlas

Sekundärprofylax och symtomatisk behandling bör erbjudas alla patienter oavsett ålder. Studierna har inte inkluderat patienter över 80 års ålder i någon större omfattning.

Behandlingsmål
Att förebygga hjärt-kärlkomplikationer efter hjärtinfarkt. Att ge symtomatisk och ibland förebyggande behandling vid angina pectoris.

För gruppen mest sjuka äldre blir inriktningen i första hand ”symtomatisk behandling” av kärlkramp, svikt och arytmier. I andra hand, under 6–12 månader efter hjärtinfarkt, kan man ge behandling med syfte att förebygga hjärtkärlkomplikationer såsom hjärtsvikt, reinfarkt eller symtomatiska arytmier.

Vilka läkemedel bör användas

Sekundärprofylax med trombocythämning ordineras från sjukhuset, behandlingstid ska anges i doseringen på receptet. Individualisera även behandlingslängden med lågdos-ASA. Överväg utsättning framför allt vid blödningar och/eller anemi. Nyttan med lågdos-ASA lång tid efter genomgången hjärtinfarkt är tveksam. Studier finns upp till cirka fem år. Effekten avtar över tid medan den ökade blödningsrisken kvarstår. Överväg utsättning i samråd med kardiolog framför allt vid blödningar och/eller anemi.

Betablockerare ges i regel med lägre måldos än för yngre patienter, metoprololsuccinat 50–100 mg x 1. Skärpt uppmärksamhet på biverkningar.

BETABLOCKERARE

metoprololsuccinat (Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC)

Hos de mest sjuka äldre är nyinsättning av statin sällan aktuell, se vidare Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär sjukdom.

ACE-hämmare/ARB, aldosteronantagonister och diuretika ges symtomatiskt vid hjärtsvikt, se Hjärtsvikt.

ANGINA PECTORIS

Vad bör behandlas

Symtomlindrande anti-ischemisk behandling ges oavsett ålder och ges även till de mest sjuka äldre. Förebyggande behandling med betablockerare (dosering, se stycke ovan) eller långverkande nitrater ges vid återkommande attacker av kärlkramp.

Läkemedelsval: Nitroglycerin som spray eller resoriblett i doser om 0,25–0,40–0,50 mg ges som anfallskuperande behandling. Förebyggande behandling ges med betablockare i reducerad dos, se ovan och/eller kalciumantagonister och/eller långverkande nitrat, isosorbidmononitrat 30–60 mg x 1. Beakta risken för ortostatism.

Anfallskuperande
NITROGLYCERIN

glyceryltrinitrat (Glytrin, Nitrolingual, spray)

glyceryltrinitrat (Nitroglycerin Meda, resoriblett)

Anfallsförebyggande
BETABLOCKERARE

bisoprolol (Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor CHF)

metoprololsuccinat (Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC)

KALCIUMANTAGONIST

amlodipin (Amlodipin …, Amlodistad, Norvasc)

verapamil (Ispotin Retard)

LÅNGVERKANDE NITRAT

isosorbidmononitrat (Isosorbidmononitrat …, Imdur, Isomex, Isonova)

När/hur avsluta behandling

Hos de mest sjuka äldre kan man överväga att försöksvis sätta ut långverkande nitrater. Symtomlindrande behandling bibehålles även i livets slutskede.

Källa

Naci H, Ioannidis JP. How good is "evidence" from clinical studies of drug effects and why might such evidence fail in the prediction of the clinical utility of drugs?Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:169-89. PubMed

Rosello X, Pocock SJ, Julian DG. Long-term use of cardiovascular drugs. Challenges for research and for patient care. J Am Coll Cardiol. 2015 Sep 15;66(11):1273-85. PubMed

Senast ändrad 2018-10-26