Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oro/ångest

Vad bör behandlas

Funktionsnedsättande oro och ångest som ensamt symtom eller som del i andra sjukdomstillstånd. Viktigt att i första hand diagnosticera och behandla depression, demenssjukdom, eller bakomliggande somatisk orsak till oro/ångest (till exempel smärta, astma/KOL med nattlig hypoxi, hjärtsvikt, hypoglykemi). Uteslut även bakomliggande läkemedelsbiverkan.

Icke-farmakologisk behandling

Psykosocialt stöd och god omvårdnad. Visst stöd finns för KBT.

Vilka läkemedel bör användas

Vid behov av läkemedelsbehandling bör man starta med låga doser.

Kortvariga ångestbesvär

oxazepam (Oxascand, Sobril)

Rekomenderad behandlingstid maximalt två veckor. Rekommenderad administration på fast tider och ej vid behov. Startdos 5 mg/dag, överskrid helst inte 15 mg/dag. Avsteg från rekommendationen är möjlig vid livets slutskede.

Långvarig ångest

escitalopram (Escitalopram …, Cipralex)

Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

sertralin (Sertralin …, Oralin, Sertrone, Zoloft)

SSRI ger ökad blödningsrisk, framför allt vid samtidig behandling med antitrombotiska läkemedel (till exempel ASA/NSAID).

För samtliga SSRI finns rapporter om hyponatremi, framförallt under de första veckorna efter behandlingsstart och vid dosökning. Riskökning speciellt vid samtidig diuretikabehandling och vid hög ålder.

Ångest vid depression
Mirtazapin i monoterapi eller som tillägg i lågdos till SSRI.

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

Hydroxizin (Atarax, Hydroxizin), prometazin (Lergigan), alimemazin (Theralen) och antipsykotika ska undvikas.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

SSRI bör alltid trappas ned vid planerad utsättning oavsett patientgrupp, eftersom utsättningsbesvär kan uppträda vid snabb utsättning. Pågår SSRI-behandling nära slutskedet av livet bör behandlingen trappas ner till lägsta möjliga dos för att minimera utsättningsbesvär den dag då patienten inte längre kan svälja läkemedlet. Vid kort återstående livslängd och symtomfrihet kan antidepressiv behandling sättas ut. Behandling med oxazepam kan vid behov fortsätta och vara av värde till livets slut.

Källa

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017

Lundgren C. FAS UT 3 – att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

Ayers CR, Sorrell JT, Thorp SR, Wetherell JL. Evidence-based psychological treatments for late-life anxiety. Psychol Aging. 2007 Mar;22(1):8-17. PubMed

Senast ändrad 2019-07-03