Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Sömnstörningar

Vad bör behandlas

Långvariga sömnstörningar som påverkar det dagliga livet/dagtrötthet. Viktigt att i första hand utesluta läkemedelsbiverkningar samt diagnostisera och behandla depression, demenssjukdom eller bakomliggande somatisk orsak till sömnstörningen.

Exempel på somatiska orsaker kan vara smärta, astma/KOL med nattlig hypoxi, hjärtsvikt, hypoglykemi, urinretention eller sömnapné.


Icke-farmakologisk behandling

Omvårdnadsåtgärder för att skapa trygghet, lugn och god sömnmiljö. Aktivitet dagtid, anpassad fysisk aktivitet, dagsljus och sen kvällsmåltid för att undvika natthunger är viktigt. Genomför gärna sömnregistrering för att hitta lämpliga icke farmakologiska åtgärder.

Vilka läkemedel bör användas

Studieunderlaget för val av läkemedel vid sviktande dygnsrytm hos äldre är bristfälligt. I praktiken har därför konventionella sömnmedel en given plats. Vid bristande effekt av icke farmakologiska åtgärder och melatonin kan zopiklon, som har en relativt kort halveringstid prövas.

I första hand

Melatonin tablett (t.ex. Aritonin)
Det är lämpligt att börja behandlingen med en låg dos, 1–2 mg. Tabletten tas 30–60 minuter före sänggående, ej tillsammans med mat.

Melatonin depottablett (t.ex. Mecastrin)
Vid frekventa uppvaknanden under natten eller tidigt uppvaknande.

Depottabletten intas 1–2 timmar före sänggående.

Till skillnad från kortverkande melatonin tas depottabletterna tillsammans med mat för längre duration.

Det är inte visat att melatonin ger beroende, toleransutveckling eller utsättningsbesvär. Risk för fall är ofullständigt utvärderat. Dagtrötthet kan förekomma. Effekten utvärderas inom en månad.

Melatonin ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

I andra hand

Zopiklon
Studier har visat flerfaldigt ökade risker för dagtrötthet, yrsel/balansstörning och kognitiv nedsättning hos äldre vid behandling med zopiklon. Lägsta effektiva dos bör användas. Endast för kort tids behandling (<2–4 veckor). Intermittent behandling kan minska risken för toleransutveckling.

Vid samtidig depression

Mirtazapin 15–30 mg till kvällen kan vara ett alternativ. Sömnen kan förbättras redan vid dosen 7,5 mg.

Korttidsbehandling vid kraftigt störd dygnsrytm med agitation
Se Akut konfusion

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Försiktighet med propiomazin (Propavan), hydroxizin (t.ex. Atarax), alimemazin, prometazin (till exempel Lergigan) och antipsykotiska läkemedel.

Långverkande bensodiazepiner (diazepam) bör undvikas.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Eftersträva intermittent behandling. Endast korttidsbehandling (<2–4 veckor). Behandling kan behövas även i livets slutskede.

Mannen som inte kunde sova, en film om vikten av ett strukturerat arbete kring sömnutredningar

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. SBU-rapport 2010

Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE.Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005 Nov 19;331(7526):1169-75

Lundgren C. FAS UT 3 – att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

Senast ändrad