Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sömnstörningar

Vad bör behandlas

Långvariga sömnstörningar som påverkar det dagliga livet/ dagtrötthet. Viktigt att i första hand utesluta läkemedelsbiverkningar samt diagnostisera och behandla depression, demenssjukdom eller bakomliggande somatisk orsak till sömnstörningen.

Exempel på somatiska orsaker kan vara smärta, astma/KOL med nattlig hypoxi, hjärtsvikt, hypoglykemi, urinretention eller sömnapné.

Icke-farmakologisk behandling

Omvårdnadsåtgärder för att skapa trygghet, lugn och god sömnmiljö. Aktivitet dagtid, dagsljus och sen kvällsmåltid för att undvika natthunger är viktigt.

Mannen som inte kunde sova, en film om vikten av ett strukturerat arbete kring sömnutredningar.

Vilka läkemedel bör användas

Studieunderlaget för val av läkemedel vid sviktande dygnsrytm hos äldre är bristfälligt. I praktiken har därför konventionella sömnmedel en given plats.

I första hand
Melatonin depottablett (Circadin, Mecastrin)
Studerat på äldre, men begränsad evidens >65 år. Beroendeproblematik, toleransutveckling och utsättningsbesvär ej visat. Risk för fall är ofullständigt utvärderat. Ingår inte i läkemedelsförmånen.

I andra hand
Zopiklon
Zopiklon har en relativt kort halveringstid. Studier har visat flerfaldigt ökade risker för dagtrötthet, yrsel/balansstörning och kognitiv nedsättning hos äldre vid behandling med zopiklon. Lägsta effektiva dos bör användas.

Ej för långtidsbehandling (>2-4 veckor). Intermittent behandling kan minska risken för toleransutveckling.

Vid samtidig depression
Mirtazapin 15–30 mg kan vara ett alternativ

Korttidsbehandling vid kraftigt störd dygnsrytm med agitation
Klometiazol 300–600 mg kan vara ett alternativ. Flytande beredningsform möjliggör en individualiserad dosering. Ej för användning i öppenvård. Klometiazol saknar evidens för
anxiolytisk effekt.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Långverkande bensodiazepiner (diazepam, flunitrazepam, nitrazepam), propiomazin (Propavan), hydroxizin (till exempel Atarax), alimemazin (till exempel Theralen), prometazin (Lergigan) eller antipsykotiska läkemedel bör undvikas.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Eftersträva intermittent behandling. Undvik långtidsbehandling (>2–4 veckor). Behandling kan behövas även i livets slutskede.

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. SBU-rapport 2010

Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE.Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005 Nov 19;331(7526):1169-75

Lundgren C. FAS UT 3 – att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

Senast ändrad