Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paxlovid i Region Stockholm – rekommendation för användning och praktisk hantering inom primärvård och SÄBO

Rekommendation

Paxlovid som innehåller nirmatrelvir/ritonavir kan användas om symtomdurationen av covid-19 är ≤5 dagar. Inom SÄBO och i primärvården bör Paxlovid övervägas i första hand till individer som saknar immunitet mot SARS-CoV-2. Hit räknas ovaccinerade patienter som inte haft covid-19 tidigare. Patienter som bedöms ha immunitet kan behandlas efter en individuell bedömning utifrån riskfaktorer. Preparatet har betydande läkemedelsinteraktioner vilket måste beaktas i värderingen av behandlingsnytta.

Riskfaktorer

Överväg behandling hos individer med ≥1 riskfaktor.

Riskfaktorer för svår covid-19 inkluderar:

 • Hög ålder, minst 65 år, ju högre ålder desto högre risk.
 • Övervikt (BMI>35).
 • Skörhet och/eller undervikt hos äldre.
 • Kronisk lungsjukdom.
 • Kronisk hjärtsjukdom.
 • Kronisk njursjukdom (men fortsatt eGFR ≥30 ml/min).
 • Diabetes.
 • Hypertoni.
 • Immunsuppression till följd av sjukdom eller behandling.
 • Annan medicinskt komplicerad situation.

Ju fler riskfaktorer och ju skörare individ desto troligare att tidig antiviral terapi kan göra nytta.

Inför behandling

 • Bedöm patientens behov av behandling.
 • Värdera patientens njurfunktion, Paxlovid bör inte användas hos patienter med eGFR <30 ml/min eller vid terminal njursjukdom med hemodialys.
 • Gå igenom patientens läkemedelslista och bedöm kontraindikationer och interaktioner med andra samtidiga läkemedel.

Vid behov av stöd vid ställningstagande till behandling rekommenderas kontakt med infektionskonsult, kontaktuppgifter finns på Viss.

Läkemedelsinteraktioner

Preparatet är behäftat med betydande interaktionsrisker på grund av ritonavirkomponenten som hämmar enzymet CYP3A4 vilket påverkar metabolism av ett flertal andra läkemedel, se Fass. Observera att warfarin, NOAK och många andra läkemedel på grund av interaktionsrisk i praktiken utgör kontraindikationer. Nirmatrelvir/ritonavir interagerar däremot inte med lågmolekylärt heparin (LMWH, exempelvis Fragmin, Innohep).

En genomgång av en patients samtidiga läkemedel är nödvändig inför insättning och avslut av behandling med preparatet. Bra instrument för interaktionsgenomgång finns tillgängligt på Liverpool COVID-19 Interactions samt via Janusmed interaktioner.

Läkemedelsinformationscentralen vid Klinisk farmakologi kan bistå kring frågor om interaktioner, remiss ”Beställ Konsultation” via TakeCare.

Diagnostik av covid-19

Patienter på SÄBO testas enligt befintliga rutiner på SÄBO, det kan ske med PCR-test eller antigentest. Patienter där man överväger behandling bör testas. Beakta även möjligheten att patienten har influensa. Behandling med Paxlovid bedöms minska risken för smitta, men preparatet har inte indikationen post-expositionsprofylax.

Bakgrund

Vaccination mot SARS-CoV-2 är alltid mer effektivt än att behandla manifest sjukdom.

Nirmatrelvir/ritonavir, Paxlovid, är ett peroralt antiviralt läkemedel som hämmar proteasenzymet hos SARS-CoV-2. Det kan användas vid tidig behandling av covid-19 inom fem dagar efter symtomdebut. Mer detaljerad information om behandling av covid-19 finns i Svenska infektionsläkarföeningens nationella vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Resultat som hittills presenterats i vetenskapliga rapporter från det kliniska prövningsprogrammet gäller främst ovaccinerade individer och framför allt dem som var 65 år eller äldre. Mycket få individer >75 år var inkluderade, men det finns ett antal retrospektiva studier där både vaccinerade och äldre populationer är representerade.

Läkemedlet ingår nu i läkemedelsförmånen efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, 2022-11-19, och tillhandahålls från apotek via normal receptförskrivning från och med 2022-12-19.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för infektionssjukdomar samt äldres hälsa

Senast ändrad