Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Studie: Kosttillskott skyddade inte mot demens

Observera att denna text är från 2018 och kan innehålla inaktuell information. Texten uppdateras inte.

Kosttillskott, som till exempel omega-3, vitaminer och ginko biloba uppvisade inte några kliniskt relevanta effekter på kognitiv försämring, lindrig kognitiv störning eller Alzheimers sjukdom enligt en systematisk översikt.

En systematisk översikt av 38 prospektiva, mestadels randomiserade, kontrollerade studier med sammanlagt 70 000 individer har utvärderat om kosttillskott skyddar mot nydiagnosticerad lindrig kognitiv störning (MCI) eller Alzheimers sjukdom.

De inkluderade studierna hade minst sex månaders uppföljning och bedömdes ha låg till måttlig risk för bias. Studiedeltagarna utgjordes i huvudsak av äldre individer med normal kognition eller MCI. Bland annat inkluderades sju studier som randomiserat totalt 21 000 kognitivt friska individer till omega-3-fettsyror eller placebo, och fyra studier som randomiserat totalt 27 000 kognitivt friska individer till multivitaminpreparat eller placebo. Dessutom inkluderades studier med ett stort antal individer som intagit ginko biloba, vitamin B12 + folsyra, vitamin D3 + kalcium eller vitamin E. Även sojatillskott studerades.

Läs mer om studierna längre ner på sidan.

Inget av de studerade kosttillskotten uppvisade kliniskt relevanta och robusta effekter på kognitiv försämring, MCI eller Alzheimers sjukdom. Resultaten hade generellt låg evidensgrad, och i vissa fall var evidensen otillräcklig för att dra slutsatser. Studierna hade ofta stora bortfall, var korta samt använde mycket varierande metoder för att studera kognitionen. Det var vanligt att kognitiva skattningsskalor utvärderades, snarare än insjuknande i MCI eller AD. I de flesta studier studerades inte biverkningar. Författarna konkluderar att det saknas evidens för att sjukvården ska rekommendera användning av kosttillskott i syfte att minska risken för kognitiv sjukdom.

Kommentar från expertgruppen
Kosttillskott och vitaminer såldes för 2,7 miljarder kronor i Sverige 2017 enligt branschens egen statistik. Det är en vanlig uppfattning bland patienter att kosttillskott kan minska risken för demens, vilket det alltså saknas stöd för. Preparaten är ofta inte farliga vid rekommenderade doser men kan vara kostsamma. Resultaten som redovisas gäller kosttillskott i doser som är anpassade för att täcka ett rekommenderat dagligt intag. Några slutsatser kan därför inte dras om nyttan av att ge substitutionsbehandling vid konstaterad brist på nutrienter som exempelvis B12 och D-vitamin.

Omega-3

Sju randomiserade studier med drygt 20 000 kognitivt friska individer (ej MCI)

jämförde omega-3-syror med placebo, sex månader till maximalt sex år. Populationerna varierade och inkluderade patienter med diabetes, ischemisk hjärtsjukdom samt friska individer. Ingen av de sju studierna uppvisade effekt på incident MCI eller Alzheimers sjukdom hos individer med normal kognition vid studiestart. En studie med cirka 40 individer kunde inte påvisa någon gynnsam effekt hos individer med MCI vid studiestart. Inga allvarliga biverkningar påvisades.

 

Ginko biloba

Tre randomiserade studier med drygt 5 500 kognitivt friska individer jämförde ginko

biloba med placebo i maximalt sex år. Ingen av studierna kunde påvisa någon positiv

effekt på kognitiva tester eller minskad risk för MCI eller Alzheimers sjukdom.

Resultaten var stabila över strata som kön, ålder, ras, utbildningsnivå och APOE-status vid baseline. I en studie noterades högre risk för TIA /stroke bland en subgrupp individer 85+ individerna som fått ginko biloba (7 vs 0, p=0,01), i övrigt framkom inga skillnader i risk för biverkningar. Det saknades tillräcklig evidens för att fastställa eventuella effekter av ginko biloba på individer med MCI vid baseline.

 

B-vitaminer

En randomiserad studie (n=800) av folsyra (0,8 mg dagligen) till individer med

suboptimala folatnivåer nivåer vid baseline visade positiva effekter av folat jämfört med placebo, vid tre av fem kognitiva domäner, men andel patienter som diagnosticerades med MCI och/eller Alzheimers sjukdom rapporterades inte. I studier (n=3 800) av kombinationsbehandling med folsyra och B12 (0,4 mg/0,1–0,5 mg) där majoriteten av patienterna hade låga B12-nivåer vid baseline noterades ingen positiv effekt på kognition jämfört med placebo. Post hoc subgruppsanalyser visade en liten förbättring i minneskapacitet hos patienter med låga nivåer av holotranscobalamin vid baslinjen (biomarkör associerad med B12-brist). Biverkningar rapporterades inte i dessa studier. Tillägg av vitamin B6 (n=1 500) påvisade inte någon positiv effekt på kognition jämfört med placebo.

 

Vitamin D + kalcium och vitamin E

Studier av drygt 4 000 kvinnor 65+ som erhållit daglig vitamin D3 (0,01 mg) plus

kalcium (1 000 mg) i medel åtta år, samt studier av mer än 12 000 män och kvinnor som erhållit vitamin E 270–400 mg dagligen i nästan ett decennium visade ingen positiv effekt på kognitiva teser eller diagnos av MCI eller Alzheimers sjukdom, jämfört med placebo.

 

Multivitaminpreparat

Fyra studier med drygt 27 600 individer, varav en randomiserad studie med mer än 20 000 deltagare, med hög hjärt-kärlrisk, jämförde multivitaminpreparat med placebo med maximal uppföljning åtta år. Tillskotten inkluderade kombinationer av vitamin A, B, C, D och E, och betakaroten, biotin, kobalamin, folsyra, järn, magnesium, mangan,

pantotensyra, pyridoxin, riboflavin, selen, tiamin och zink. Ingen reducerad risk för MCI och eller Alzheimers sjukdom kunde påvisas, inte heller skillnader i kognitiva tester mellan aktiv grupp och kontroll.

 

Sojabaserade kosttillskott

Studier med runt 1 000 patienter kunde inte påvisa någon positiv effekt.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Butler M, Nelson VA, Davila H, Ratner E, Fink HA, Hemmy LS et al. Over-the-Counter Supplement Interventions to Prevent Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment, and Clinical Alzheimer-Type Dementia: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2018 Jan 2;168(1):52-62
  2. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda SG, Huntley J, Ames D et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2673-2734
  3. Livsmedelsverket. Vem behöver kosttillskott? Hämtat 2018-08-08
  4. Källa försäljningsstatistik kosttillskott

Senast ändrad