Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Studie: Oklart om fysisk aktivitet kan skydda mot demens

Observera att denna text är från 2018 och kan innehålla inaktuell information. Texten uppdateras inte.

Det finns otillräckliga bevis för att kortsiktiga interventioner med fysisk träning främjar kognitiv funktion och förebygger kognitiv nedsättning eller demens hos äldre vuxna.

En översiktsstudie utvärderade effekten av fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd mot kognitiv försämring och demens hos vuxna med normal kognition vid studiestart. Sexton randomiserade studier med låg till måttlig risk för bias inkluderades. Studierna utvärderade någon form av fysisk träning ensamt, eller i kombination med diet och/eller kognitiv träning, jämfört med inaktiv kontroll. Studierna hade en duration på sex månader, eller i ett fåtal fall ett eller två år, och inkluderade mellan 42 och 1 635 individer. Det primära utfallet var insjuknande i lindrig kognitiv störning (MCI) eller demens. Prestation vid av kognitiva tester utvärderades som sekundärt utfallsmått.

Det fanns otillräckliga bevis för att dra slutsatser om effekten av aerob träning, styrketräning eller tai chi för att förbättra kognitionen. Studier med flera komponenter som flexibilitet, styrka, balans, uthållighet och aerob träning hade inte någon effekt på kognitiv funktion (låg evidensstyrka). En intervention, även den med låg evidensstyrka, med fysisk aktivitet, kognitiv träning samt diet förbättrade dock flera kognitiva resultat. Den demensförebyggande effekten var otillräcklig för samtliga ingående studier.

Författarna konkluderar att det saknas evidens för att fysisk träning på ett robust sätt minskar risken för kognitiv svikt eller demens. Dock noterades positiva effekter för aerob träning, styrketräning och multikomponent-träning för vissa domäner vid kognitiva tester. Studierna kan ha varit för små och för korta för att påvisa effekter på manifest MCI eller demens. Dessutom varierade typ, frekvens, intensitet och duration av träningen mycket mellan studierna. De negativa effekterna med interventionerna är sannolikt få, och många andra kroniska sjukdomar kan gynnas av träning.

Kommentar från expertgruppen
Mot bakgrund av att fysisk aktivitet minskar kardiovaskulära riskfaktorer kan

studieresultaten tyckas förvånande. Observationella studier har visat att diabetes, högt blodtryck och hyperlipidemi i medelåldern är kopplade till en ökad risk för demens. De flesta studier i översikten inkluderade dock individer 70 år och äldre, en ålder då de avgörande patofysiologiska förändringarna som så småningom manifesteras i kognitiv svikt eller demens, redan kan vara irreversibla.


Studien utvärderar inte andra gynnsamma effekter av fysisk träning för den

äldre patienten, exempelvis minskad fallrisk.


Personer med demens bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att förbättra förmågan att utföra vardagsaktiviteter.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Brasure M, Desai P, Davila H, Nelson VA, Calvert C, Jutkowitz E et al. Physical activity interventions in preventing cognitive decline and alzheimer-type dementia: a systematic review. Ann Intern Med. 2018 Jan 2;168(1):30-38

Senast ändrad