Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik propiomazin och tramadol till äldre

Tramadol ger ökad risk för illamående och centralnervösa biverkningar som förvirring. På grund av ökad risk för serotonergt syndrom bör tramadol inte kombineras med andra läkemedel med serotonerga effekter såsom SSRI.

Propiomazin (Propavan) kan ge dagtrötthet hos äldre och framkalla extrapyramidala symtom som restless legs.

Tramadol och propiomazin tas upp i Socialstyrelsens indikator Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger. Indikatorn gäller för gruppen 75 år och äldre då problemen med förändrad läkemedelsomsättning, ökad känslighet för läkemedel samt polyfarmaci är mer påtagliga högre upp i åldrarna.

Användningen av tramadol och propiomazin har minskat hos de som är 75 år och äldre under de senaste åren och bör fortsätta att minska.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Rapport 2010
  2. Regeringens äldresatsning. De mest sjuka äldre. Blogg 2012-02-05
  3. Barber JB, Gibson S. Treatment of Chronic Non-Malignant Pain in the Elderly. Drug Safety. 2009;32(6):457-74

Senast ändrad