Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för behandling vid metastaserad kastrations­resistent prostatacancer i Stockholms län

Alla patienter med metastaserad sjukdom ska bedömas av onkologer och urologer knutna till specialistklinik samt vid behov annan specialitet vid en multidisciplinär konferens. Vid bedömningen tar teamet fram en individualiserad behandlingsplan som kan inkludera docetaxel, kabazitaxel (Jevtana) , abirateron (Zytiga), enzalutamid (Xtandi) eller radium Ra-223 (Xofigo).

Valet mellan abirateron och enzalutamid ska styras utifrån vad som är lämpligt för respektive patient ur ett helhetsperspektiv med hänsyn taget till interaktion med andra läkemedel och patientens symtombild. Beakta att abirateron ska ges i kombination med kortison, vilket kan medföra kortisonrelaterade biverkningar.

Uppföljning ska ske efter tolv veckor och patienter som inte uppvisar stabiliserad sjukdom eller respons avslutar behandlingen med abirateron eller enzalutamid. Den medicinska bedömningen baseras på symtom, biokemiska markörer och eventuellt bilddiagnostisk. Sekventiell behandling rekommenderas inte, det vill säga om ett av dessa två läkemedel avslutas på grund av progress sätts inte det andra in.

NT-rådet rekommenderar att använda abirateron (Zytiga) och enzalutamid (Xtandi) i enlighet med gällande förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Vid primärt metastaserad hormonkänslig prostatacancer ska patienten bedömas av onkolog för eventuell tilläggsbehandling av docetaxel eller abirateron, förutom standardbehandling med kastrationsbehandling (GnRH analog eller ablatio testis). Enligt NT-rådets rekommendation ska abirateron användas till ”nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer, när docetaxel inte är medicinskt lämpligt”.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar

Senast ändrad

Framtaget tillsammans med

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Senast uppdaterat
2020-10-23
(ursprungligen publicerat 2015-08-20)