Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för behandling vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer i Stockholms län

1. Alla patienter med metastaserad sjukdom ska bedömas av onkologer och urologer knutna till specialistklinik samt vid behov annan specialitet vid en multidisciplinär konferens. Vid bedömningen tar teamet fram en individualiserad behandlingsplan som kan inkludera docetaxel, kabazitaxel (Jevtana) radium Ra-223 (Xofigo), abirateron (Zytiga) eller enzalutamid (Xtandi).

2. Valet mellan abirateron och enzalutamid ska styras utifrån vad som är lämpligt för respektive patient ur ett helhetsperspektiv med hänsyn taget till interaktion med andra läkemedel och patientens symtombild. Beakta att abirateron ska ges i kombination med kortison, vilket kan medföra kortisonrelaterade biverkningar.

3. Uppföljning ska ske efter tolv veckor och patienter som inte uppvisar stabiliserad sjukdom eller respons avslutar behandlingen med abirateron eller enzalutamid. Den medicinska bedömningen baseras på symtom, biokemiska markörer och eventuellt bilddiagnostisk. Sekventiell behandling rekommenderas inte, det vill säga om ett av dessa två läkemedel avslutas på grund av progress sätts inte det andra in.

4. Nya indikationer för abirateron vid hormonnaiv metastaserad prostatacancer är under bedömning. NT-rådet rekommenderar att avvakta med behandling vid denna indikation tills nya riktlinjer har kommit. Se NT-rådets yttrande till landstingen gällande abirateron (Zytiga) vid metastaserad kastrationskänslig och lokalt avancerad kastrationskänslig prostatacancer

Denna rekommendation har tagits fram av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för urinvägssjukdomar och cancersjukdomar i samråd med vårdprogramgruppen för prostatacancer, RCC Stockholm Gotland.

Gerd Lärfars
Ordförande
Region Stockholms läkemedelskommitté

Tareq Alsaody
Ordförande
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Roger Henriksson
Ordförande
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar

Senast ändrad 2019-08-29

Framtaget tillsammans med

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Senast uppdaterat
2017-10-30
(ursprungligen publicerat 2015-08-20)