Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atypisk femurfraktur vid behandling med osteoporos­specifika läkemedel

Sammanfattning

Atypisk femurfraktur (AFF) är ovanligt men risken ökar framför allt vid mångårig behandling med benresorptionshämmande osteoporosläkemedel (ungefärlig risk 3–15 fall/10 000 behandlingsår). Kvinnor tycks ha högre risk för AFF än män.

Fördelen med behandlingen överväger risken för AFF hos patienter med hög/mycket hög risk för framtida osteoporosfraktur.

Symtom

Värk i lårben eller höftregioner, uni- eller bilateralt. Vid misstänkta symtom ska patienten röntgas (höft+lårben) AFF ger ofta typiska röntgenfynd.

Förebygg

AFF Minska risken för AFF genom att undvika onödigt långa behandlingsperioder. Ofta räcker 3–5 års bisfosfonatbehandling vid osteoporos.

Vid behandling med denosumab förordas inte behandlingspaus eftersom den enda utsättningsstudien talar för att effekten på bentätheten försvinner inom 1–1,5 år vid utsättning och risken för fraktur ökar.

 

Skriv ut patientinformation om femurfraktur och ge till patienten

Definition

Atypisk femurfraktur (AFF) är en insufficiens fraktur eller fissur som startar som en transversell skada i laterala kortex, subtrokantärt eller i femurdiafysen och kan när den blir komplett sträcka sig snett medialt [1]. Ofta finns en periostal eller endostal förtjockning av kortex. Frakturen brukar inte vara komminut (splittrad).

AFF finns beskrivet utan föregående behandling med benresorptionshämmare.

Bortåt 2/3 av AFF är bilaterala.

Symtom

Prodromal värk i ljumskområdet eller proximala låret är ett varningstecken, röntgen av området rekommenderas.

Riskfaktorer

Hög ålder, reumatoid artrit och låg bentäthet i höften tycks öka risken för AFF. Andra läkemedel som i vissa studier tycks öka risken för AFF är systemisk kortisonbehandling och PPI. Brist på vitamin D och hypofosfatasi ökar sannolikt också risken för AFF.

Patienter med försämrad mineralisering (exempelvis hypofosfatasi) eller ökad belastning på laterala kortex i femur (asiater, mindre bendimensioner, kortare längd på lårbenshalsen, mer öppen vinkel i höftleden, böjda lårben) har beskrivits ha ökad risk för AFF.

Epidemiologi

Efter två års behandling med bisfosfonat har en incidens på 1,8/100 000 personår rapporterats. Incidensen ökade till 113/100 000 personår efter 8–10 års behandling [1].

Mångårig behandling med bisfosfonat tycks öka risken för AFF. Risken för AFF har rapporterats vara 2/100 000 behandlingsår vid två års behandling och öka till 78/100 000 behandlingsår vid åtta års behandling. [2]

Risken för AFF minskar snabbt efter avslutad behandling [3]

Högre incidens har beskrivits bland patienter som haft flerårig peroral bisfofonatbehandling och efterföljande behandling med parenteralt bisfosfonat eller denosumab.

Incidensen av AFF har beskrivits minska snabbt, cirka 70 procent per år, efter att bisfosfonat utsatts [4].

Risk/nytta bedömning

Flera beräkningar talar för att vinsten, i form av färre höftfrakturer, av att behandla patienter med förhöjd frakturrisk med osteoporosspecifika läkemedel är flerfaldigt större än risken för AFF.

Förebygg atypisk femurfraktur

Innan behandlingen startar ska behandling av övriga komorbiditeter optimeras. Utred och uteslut annan benmetabol sjukdom som till exempel hypofosfastasi. Behandla eventuell D-vitaminbrist.

Undvik mycket långa behandlingstider.

Sigridur Björnsdottir och Maria Sääf för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Källa

  1. Shane E, Burr D, Abrahamsen B, Adler RA, Brown TD, Cheung AM et al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: second report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res. 2014 Jan;29(1):1-23
  2. Dell R. Fracture prevention in Kaiser Permanente in Southern California. Osteoporos Int. 2011 Aug;22 Suppl 3:457-60
  3. Schilcher J, Koeppen V, Aspenberg P, Michaëlsson K. Risk of atypical femoral fracture during and after bisphoshonate use. Acta Orthop 2014;1:100-107
  4. Schilcher J, Michaëlsson K, Aspenberg P. Bisphosponate use abd atypical fractures of the femoral shaft. NEJM 2011; 364:1728-37

Senast ändrad