Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsvärdering: Liraglutid (Saxenda) vid övervikt/fetma

Sammanfattande värdering

Saxenda (liraglutid) ger viktreduktion genom påverkan på hjärnans aptitreglering, en verkningsmekanism som skiljer sig från befintliga läkemedel vid övervikt/fetma. Behandlingseffekten är måttlig men i nivå med tidigare viktreducerande läkemedel. Liraglutid har visat på gynnsamma effekter på kardiovaskulära riskfaktorer.

Liraglutid ges som dagliga subkutana injektioner och ska alltid utgöra ett tillägg till ett interventionsprogram med kalorireducerad kost och om möjligt fysisk aktivitet, när dessa insatser ensamma inte räcker till. Indikation för behandling stärks av förekomst av viktrelaterad samsjuklighet eller vid BMI (body mass index) över 35 kg/m². Behandlingen med fulldos ska avslutas efter tolv veckor om patienten inte uppnår en minst 5-procentig viktnedgång.

Rätt använt kan läkemedlet ses som ett värdefullt tillskott i behandling av fetma. En nackdel kan vara de dagliga subkutana injektionerna. Läkemedlet saknar subvention, det vill säga patienten betalar hela kostnaden själv.

Indikation och dosering

Saxenda (liraglutid) är avsett som tillägg till en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet för vikthantering hos vuxna patienter (≥18 år) med ett initialt kroppsmasseindex (BMI) på

  • ≥30 kg/m² (fetma)
    eller
  • ≥27 kg/m² till <30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet (till exempel prediabetes, diabetes mellitus typ 2, hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné).

Liraglutid kan alltså övervägas när interventionerna med kost och ökad fysisk aktivitet inte haft tillräcklig effekt, trots god följsamhet. Saxenda finns som förfylld injektionspenna med styrkan 6 mg/ml. Läkemedlet administreras subkutant 3,0 mg/dag som maximal dos efter successiv upptrappning under cirka sex veckor för att minska risken för besvärande gastrointestinala biverkningar.

De patienter som efter tolv veckors behandlingen med fulldos, det vill säga 3,0 mg liraglutid/dag, inte har förlorat minst 5 procent av sin initiala kroppsvikt ska avbryta behandlingen eftersom sannolikheten för en positiv viktreducerande effekt är låg.

Verkningsmekanism

Liraglutid (Saxenda) är en glukagonlik peptid-1 (GLP-1)-receptoragonist som ökar mättnadskänslan och fördröjer tömningen av magsäcken och underlättar därmed viktnedgång.

Liraglutid ingår i preparatet Victoza som sedan 2009 är godkänt för behandling av vuxna med diabetes mellitus typ 2 i doser upp till max 1,8 mg/dag. Blodglukossänkande effekt uppnås genom stimulering av insulinutsöndringen. Doseringen som ger full blodglukossänkande effekt vid diabetes är lägre (1,2–1,8 mg/dag) än den som krävs för signifikant viktreduktion (3,0 mg/dag).

Klinisk effekt

Det finns data från fyra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier [1–4], Tabell 1 Pdf, 46.1 kB.. I samtliga studier fick patienterna stöd till förändring av kost och fysisk aktivitet. Resultaten redovisas också som andel patienter som svarat på behandlingen med minst 5- respektive 10-procentig viktminskning.

Den genomsnittliga placebokorrigerade viktminskningen efter ett års behandling med liraglutid är runt 5 kg. I kombination med livsstilsinterventionsprogram uppnår cirka 50 procent av behandlade patienter 5 procent viktreduktion och cirka 30 procent minskar 10 procent av sin ursprungsvikt. En mindre viktreduktion sågs i studien SCALE Diabetes [2] och stämmer väl överens med data från andra studier avseende viktreduktionsbehandling vid diabetes mellitus typ 2. Studierna är endast 56 veckor långa, men visar positiva effekter på kardiovaskulära riskfaktorer, diabeteskontroll och sömnapné.

Enskilda studier
I SCALE obesity and prediabetes [1] inkluderades patienter med ett av följande tillstånd: prediabetes, hypertoni eller dyslipidemi. Lite drygt 60 procent av patienterna hade prediabetes vid start.

I en annan studie (SCALE Maintenance) [3] undersöktes effekten av liraglutid 3,0 mg/dag för att bibehålla viktreduktionen hos patienter som minskat minst 5 procent i vikt med så kallad pulverdiet under en tolv veckors run-in period. Resultatet visade att patienter behandlade med liraglutid uppnådde ytterligare genomsnittlig viktminskning om cirka 6 procentenheter mer än placebogruppen.

Statistiskt signifikanta skillnader avseende flera kardiovaskulära riskfaktorer har noterats [1]. En studie har visat på minskad kardiovaskulär risk vid behandling med liraglutid i lägre dos vid typ 2 diabetes [5, 6]. Resultaten bedöms relevanta även för Saxenda [6].

En kortare (32 veckor) studie genomfördes för att utvärdera effekten av viktreduktion med liraglutid vid sömnapné [4]. Viktnedgången var motsvarande den som för övriga studier, men kan inte jämföras då behandlingstiden var kortare, 32 jämfört med 56 veckor. Viktreduktionen medförde en statistiskt signifikant minskning av apné-hypopné-index.

Det saknas randomiserade, kontrollerade studier som underlag för att rekommendera viktreducerande läkemedelsbehandling till patienter som genomgått fetmakirurgi. Vid viktrecidiv ska patienten handläggas enligt vårdprogram.

Tabell 1.Översikt över studier med liraglutid vid behandling av övervikt/fetma. Pdf, 46.1 kB.

Farmakokinetik och interaktioner

Liraglutid absorberas långsamt efter subkutan administrering. Maximal koncentration uppnås cirka 11 timmar efter administrering. Halveringstiden för eliminering av liraglutid är cirka 13 timmar.

Enligt in vitro-studier har liraglutid en mycket låg potential för farmakokinetiska interaktioner med andra aktiva substanser relaterade till cytokrom P450 och plasmaproteinbindning.

Säkerhet

De vanligaste biverkningarna är gastrointestinala symtom (illamående, diarré, förstoppning och kräkningar) som till viss del är övergående och tolereras bättre vid successiv dosökning. Något fler allvarliga biverkningar noterades vid behandling med liraglutid (6,2 %) än med placebo (5,0 %) i den största studien [1]. Skillnaden kunde delvis tillskrivas fler gallblåserelaterade händelser (gallsten och kolecystit) (2,5 %) jämfört med placebo (1,0 %) [1]. Detta kan endast delvis förklaras av att snabb viktnedgång kan öka risken för gallsten.

I den största studien avbröt 28 procent i liraglutidgruppen och 36 proecnt i placebogruppen sitt deltagande [1]. I liraglutidgruppen avbröt 9,9 procent på grund av biverkningar jämfört med 3,8 procent i placebogruppen. Gastrointestinala biverkningar var den vanligaste anledningen till studieavbrott (6,4 % med liraglutid och 0,7 % med placebo) [1].

Läkemedlet ska inte användas vid svårt nedsatt njur- eller leverfunktion och ska användas med försiktighet vid kronisk hjärtinsufficiens (NYHA-klass I–II).

GLP-1-analoger har förknippats med risk för akut pankreatit och stegring av kalcitonin. Till patienter med tidigare pankreatit samt vid hereditet för medullär tyreoideacancer ska försiktighet vidtas. Vid behandling av patienter med diabetes mellitus typ 2 kan dosjustering av blodglukossänkande behandling krävas.

Pris

Kostnaden för Saxenda med doseringen 3,0 mg/dag är cirka 83 kr/dag. Läkemedlet saknar subvention, det vill säga patienten betalar hela kostnaden själv.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Källa

  1. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, Greenway F, Halpern A, Krempf M, et al; SCALE Obesity and Prediabetes NN8022-1839 Study Group. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015 Jul 2;373(1):11-22
  2. Davies MJ, Bergenstal R, Bode B, Kushner RF, Lewin A, Skjøth TV, et al; NN8022-1922 Study Group. Efficacy of Liraglutide for Weight Loss Among Patients With Type 2 Diabetes: The SCALE Diabetes Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015 Aug 18;314(7):687-99
  3. Wadden TA, Hollander P, Klein S, Niswender K, Woo V, Hale PM, Aronne L; NN8022-1923 Investigators. Weight maintenance and additional weight loss with liraglutide after low-calorie-diet-induced weight loss: the SCALE Maintenance randomized study. Int J Obes (Lond). 2013 Nov;37(11):1443-51
  4. Blackman A, Foster GD, Zammit G, Rosenberg R, Aronne L, Wadden T,et al. Effect of liraglutide 3.0 mg in individuals with obesity and moderate or severe obstructive sleep apnea: the SCALE Sleep Apnea randomized clinical trial. Int J Obes (Lond). 2016 Aug;40(8):1310-9
  5. Marso SP, Poulter NR, Nissen SE, Nauck MA, Zinman B, Daniels GH, et al. Design of the liraglutide effect and action in diabetes: evaluation of cardiovascular outcome results (LEADER) trial. Am Heart J. 2013 Nov;166(5):823-30.e5
  6. Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Produktresumé Saxenda. 2015-03-23

Senast ändrad