Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes – efterfråga födoanamnes hos patienter där SGLT2-hämmare övervägs som behandlingsalternativ

LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

Ketoacidos vid typ 2-diabetes är ett ovanligt men inte obefintligt tillstånd. Ökad risk ses vid katabola tillstånd och ibland efter lång diabetesduration med succesiv förlust av insulinproducerande betaceller. En specialvariant av ketoacidos vid typ 2-diabetes som kan ses hos patienter med icke-europeisk etnicitet är så kallad ketosbenägen typ 2-diabetes [1]. Klassisk ketoacidos är ofta förknippad med hyperglykemi men kan även förekomma vid normoglykemi vid både typ 1- och typ 2-diabetes under vissa situationer. I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen [2] belyses riskerna för att utveckla normoglykemisk ketoacidos hos patienter med typ 2-diabetes som valt att lägga om sin kost till så kallad ketogen LCHF, där kombinationen SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

Ketogen LCHF-kost innebär reduktion av kolhydrater till förmån för ökat fettintag och oförändrat proteinintag och på så sätt reducerad insulininsöndring och/eller minskat insulinbehov. Vid strikt ketogen LHCF-kost kan nivån av blodketoner (betahydroxibutyrat) öka kraftigt (uppemot 5 mmol/l förekommer vid strikt LCHF-kost medan det hos friska vuxna sällan överstiger 0,2 mmol/l). Samtidig ketoacidos med pH <7,3 däremot är sällsynt om inte samtidig insulinbrist föreligger. Normoglykemi hos patienterna utesluter inte samtidig ketoacidos.

Orsaken till ketoacidos med normoglykemi eller endast lätt förhöjt blodsocker kan enligt en studie förklaras av en ökad endogen glukosproduktion hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades med SGLT2-hämmaren dapagliflozin. SGLT2 (natriumglukossamtransportör 2) uttrycks i de glukagonproducerande alfacellerna och hämning av SGLT2 kan resultera i ökad glukagonsekretion. Glukagonöverskott i förhållande till relativt låga koncentrationer av insulin anses kunna inducera och driva ketosen hos patienter som behandlas med SGLT2-hämmare. Då SGLT2-hämning samtidigt leder till sänkning av plasmaglukos på grund av ökad glukosuri, utvecklas en atypisk normo­glykemisk ketoacidos som av just denna anledning kan vara svår att misstänka kliniskt.

Författarna manar till försiktighet hos patienter med långvarig typ 2-diabetes (risk för dålig endogen insulininsöndring) och/eller samtidig LCHF-kost samt vid kraftigt katabola situationer. Vid alla tillstånd med ökad ketosbenägenhet, även vid fasta (till exempel vid ramadan), allvarliga infektioner samt intorkning bör SGLT2-hämmare och metformin temporärt utsättas.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Källa

  1. Sjöholm Å, Pettersson M, Botold C, Saaf J. Ketosbenägen typ 2-diabetes kan förväntas öka i Sverige. Läkartidningen 2017 May 14;114
  2. Bonikowska K, Magnusson P, Sjöholm Å. LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes. Läkartidningen 2018 Jun 29;115

Senast ändrad