Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Studie: Tidig behandling med insulin glargin gav inga originella effekter vid diabetes typ 2

I juli 2012 redovisades i New England Journal Of Medicine resultat från ORIGIN-studien som visade att insulin glargin (Lantus) inte gav bättre effekt på kardiovaskulära utfallsmått jämfört med standardbehandling utifrån deltagande läkares bästa omdöme och enligt lokala riktlinjer.

ORIGIN-studien (Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention) var en randomiserad multicenter-studie sponsrad av Sanofi. Syftet med studien var att undersöka om normalisering av fasteblodsocker vid diabetes typ 2 med hjälp av insulin glargin gav effekter på kardiovaskulära händelser jämfört med standardbehandling.

Totalt inkluderades 12 537 personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och någon form av glukosstörning, antingen ”impaired fasting glucose” (enligt amerikanska kriterier från ADA), det vill säga fasteblodsocker 5,6-6,9 mmol/l, nedsatt glukostolerans eller typ 2-diabetes (90 %). Medelåldern var 64 år och 35 procent var kvinnor.

Inte bättre med insulin glargin

Primärt utfall var hjärtinfarkt, stroke eller hjärt-kärldöd. Målvärdet för behandlingen var faste-glukos ≤5,3 mmol/l. Inga skillnader konstaterades i primärt utfall efter i genomsnitt 6,2 års uppföljning. Detsamma gällde för mikrovaskulära komplikationer.

Av övriga utfall noterades en trefaldigt ökad risk för svåra hypoglykemier i den insulin glargin-behandlade gruppen, 1,00 episoder per 100 person-år mot 0,31 i den standardbehandlade gruppen. En viktökning på 1,6 kg noterades också, mot en viktminskning på 0,5 kg i den standardbehandlade gruppen.

För de 1456 deltagare som inte hade diabetes vid studiens start registrerades på kort sikt ett något lägre insjuknande i diabetes i den grupp som behandlades med insulin glargin (30 % gentemot 35 %, p=0,05).

Ändrar inte behandlingsrekommendation

Hjärt-kärlsjukdom är vanlig vid diabetes och god glukoskontroll med individuella mål samt god blodtryckskontroll och behandling av hyperlipidemi är viktig för att minska risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Vid diabetes typ 2 används i första hand metformin, men medellångverkande humaninsulin behövs ofta för att uppnå god glukoskontroll.

Insulin glargin, långverkande insulin, hade i denna studie ingen ytterligare skyddseffekt på kardiovaskulära utfallsmått. Det är ingenting i studien som talar för att den rekommenderade behandlingen av diabetes typ 2 behöver ändras. Vid behov av insulinbehandling rekommenderas i första hand medellångverkande humaninsulin (vid nyinsättning Humulin NPH).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Källa

  1. ORIGIN Trial Investigators, Gerstein HC, Bosch J, Dagenais GR, Díaz R, Jung H, et al. Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia. N Engl J Med. 2012;367(4):319-28. PubMed

Senast ändrad