Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glöm inte opportunistisk screening av förmaksflimmer med åtminstone pulspalpation, särskilt hos äldre patienter. Strokerisken är hög även vid asymtomatiskt förmaksflimmer

Allt fler patienter med diagnosen förmaksflimmer registreras och behandlingen med antikoagulantia har ökat markant i Stockholms läns landsting vilket minskar risken för stroke i befolkningen. Det finns emellertid ett mörkertal av odiagnostiserade patienter som skulle ha nytta av strokeprofylax med antikoagulantia. Asymtomatiskt förmaksflimmer är vanligt, särskilt bland äldre, och dessa patienter förefaller ha samma risk för stroke som de symtomatiska patienterna. Riskskattning med CHA2DS2-VASc för ställningstagande till antikoagulantiabehandling ska genomföras på samma sätt för patienter med eller utan symtom.

Pulspalpation för att upptäcka oregelbunden hjärtrytm är en enkel åtgärd. Vid misstanke om förmaksflimmer följs palpationen upp med EKG-registrering för att verifiera förmaksflimmer. Opportunistisk screening av patienter som är äldre än 65 år med pulspalpation och EKG rekommenderas av det europeiska kardiologsällskapet (rekommendationsgrad I, evidensgrad B). Detta kräver minimala extra resurser och kan leda till upptäckt av många patienter med en behandlingsbar överrisk för stroke.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962
  2. Thijs V. Atrial fibrillation detection: fishing for an irregular heartbeat before and after stroke. Stroke. 2017 Oct;48(10):2671-2677
  3. Freedman B, Camm J, Calkins H, Healey JS, Rosenqvist M, Wang J et al; AF-screen collaborators. Screening for atrial fibrillation: a report of the AF-SCREEN international collaboration. Circulation. 2017 May 9;135(19):1851-1867

Senast ändrad