Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten och följ upp. Ofta behövs två läkemedel redan från början

Det finns olika behandlingsmöjligheter vid hypertoni. Ingen läkemedelsgrupp har visat sig överlägsen ur morbiditets- och mortalitetssynpunkt. Att använda rekommenderade preparat med god effekt och god tolerabilitet samt till lågt pris är kostnadseffektivt. Som förstahandsmedel bör generisk ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare och/eller kalciumblockerare av dihydropyridintyp och/eller tiaziddiuretika väljas. Kombinationsbehandling rekommenderas.

Nyttan av blodtrycksbehandling är oomtvistad. Till exempel halveras risken för stroke vid en minskning av systoliskt blodtryck med 20 mmHg hos en patient i 60–70-årsåldern. Subjektiva biverkningar är få med de rekommenderade förstahandsmedlen i måttlig dosering. Tvärtom kan livskvaliteten höjas när blodtrycket sänks. Trots detta finns en markant underbehandling av hypertoni.

Expertgruppen vill påminna om ”the rule of halves”: bland individer med högt blodtryck är hypertonin inte diagnostiserat hos hälften, bland de diagnostiserade får hälften behandling och bland de behandlade får hälften en tillfredsställande behandling. Situationen har förbättrats på senare år men underdiagnostik och underbehandling är fortfarande problem. Opportunistisk screening, en effektiv behandling och god uppföljning av hypertoni är mycket viktigt. Mät patientens blodtryck i samband med sjukvårdskontakter.

För många hypertonipatienter behövs kombinationsbehandling för att nå målblodtryck . För individer äldre än 65 år rekommenderas 130–139/70–80 mmHg. För individer 65 år och yngre bör blodtrycksmålet oftast vara 120–130/70–80 mmHg.

I de flesta fall bör behandlingen inledas med två preparat. Undantaget är hos sköra äldre patienter och hos patienter med låg kardiovaskulär risk och systoliskt blodtryck <150 mmHg. Kom överens med patienten om lämpligt målblodtryck. Följ upp blodtrycket regelbundet, minst två gånger per år. Använd gärna hemblodtrycksmätning.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 170/1, 2004
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU-rapport 170/U, 2007
  3. Janusinfo. Rekommendationer för behandling av hypertoni. Expertgruppssutlåtande 2016-01-28
  4. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013 Jul;31(7):1281-357
  5. Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;5
  6. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-81
  7. Vidal-Petiot E, Ford I, Greenlaw N, Ferrari R, Fox KM, Tardif JC et al; CLARIFY Investigators. Cardiovascular event rates and mortality according to achieved systolic and diastolic blood pressure in patients with stable coronary artery disease: an international cohort study. Lancet. 2016 Oct 29;388(10056):2142-2152
  8. Böhm M, Schumacher H, Teo KK, Lonn EM, Mahfoud F, Mann JFE et al. Achieved blood pressure and cardiovascular outcomes in high-risk patients: results from ONTARGET and TRANSCEND trials. Lancet. 2017 Jun 3;389(10085):2226-2237
  9. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M et al; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104

Senast ändrad 2020-06-11

Publicerat
2019-01-15

ACE-hämmare
enalapril, ramipril

angiotensinreceptor-blockerare
losartan, kandesartan

kalciumblockerare av dihydropyridintyp
amlodipin

tiaziddiuretika
bendroflumetiazid, hydroklortiazid, klortalidon