Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas i samband med vård efter hjärtinfarkt

Risken för död, hjärtinfarkt och stenttrombos minskar om patienter inlagda på sjukhus för hjärtinfarkt vaccineras mot säsongsinfluensa. Region Stockholms expertgrupper för hjärt- och kärlsjukdomar och vaccinationer rekommenderar därför att influensavaccin erbjuds hemodynamiskt stabila patienter som vårdas för hjärtinfarkt under influensasäsongen och att vaccinet ges under vårdtiden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar, som till exempel kronisk hjärtsjukdom, årlig influensavaccination för att minska risken för allvarlig sjukdom och död i samband med influensainfektion. I Region Stockholm vaccinerade sig endast 59 procent av personer >65 år mot säsongsinfluensa säsongen 2020–21 [1] och det är okänt hur stor andel av patienter med kronisk hjärtsjukdom som vaccineras mot influensa i Sverige.

Studie visar effekt

En internationellt uppmärksammad dubbelblind randomiserad kontrollerad studie [2], visade 28 procent minskad risk för död, hjärtinfarkt och stenttrombos efter tolv månader för gruppen som vaccinerades mot influensa i samband med sjukhusvistelse för hjärtinfarkt jämfört med patienter som fick placebo. Absolut riskminskning var 1,9% (hazard ratio 0,72, 95% konfidensintervall 0,52–0,99). Effekten observerades tidigt i förloppet.

I studien inkluderades 2 571 vuxna individer med akut kranskärlsjukdom under influensasäsongerna 2016–2020. Individerna randomiserades till influensavaccin eller placebo inom 72 timmar efter kranskärlsintervention eller ankomst till sjukhus. Alla patienter följdes upp avseende förekomst av kardiovaskulära händelser i tolv månader. Signifikant färre patienter drabbades av en sammansatt variabel av död, hjärtinfarkt och stenttrombos, men även sekundära utfallsvariabler som död och kardiovaskulär död minskade signifikant (41%) i vaccingruppen. Avseende nya hjärtinfarkter fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Expertgrupper rekommenderar influensavaccin

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för hjärt- och kärlsjukdomar och för vaccinationer rekommenderar att influensavaccin erbjuds alla hemodynamiskt stabila patienter som under den årliga influensa­vaccinationskampanjen (november–februari) vårdas för hjärtinfarkt och att vaccinet ges under vårdtiden. Expertgrupperna poängterar vidare betydelsen av att också övriga patienter med kroniska hjärtsjukdomar, inklusive stabil kranskärlssjukdom, vaccineras årligen mot säsonginfluensa. Rekommendation från medicinsk personal har visat sig vara av stor betydelse för patientens beslut att vilja vaccineras. För att minska risken för smitta till riskgrupper rekommenderas även att hushållskontakter vaccineras.

Influensavaccinationskampanjen säsongen 2022/2023 sträcker sig från början av november 2022 till februari 2023. Vaccinet kan beställas via Proceedo. Läs mer på Vårdgivarguiden: Beställning av vacciner. Ordinationen görs i de flesta fall av behandlande läkare. Även sjuksköterskor med ordinationsrätt får enligt HSLF-FS 2018:43 ordinera influensavaccin till riskgrupper. Vaccinationen kan administreras av alla legitimerade sjuksköterskor men även av undersköterskor med reell kompetens som fått uppgiften delegerad (se vidare HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 1997:14). Vaccinationen ska registreras i Vaccinera för att ersättning ska utbetalas. Vårdgivarguiden: Vaccinera.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Källa

  1. Folkhälsomyndigheten. Andel av befolkningen ≥65 år vaccinerad
    mot influensa, säsong 2020–2021.
  2. Fröbert O, Götberg M, Erlinge D, Akhtar Z, Christiansen E.H, MacIntyre C.R et al. Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation. 2021 Nov 2;144(18):1476-1484.

Senast ändrad