Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för behandling med dupilumab vid atopisk dermatit i Region Stockholm

Rekommendationen för Region Stockholm bygger på NT-rådets yttrande till regionerna för Dupixent (dupilumab) vid svår atopisk dermatit.

Indikationer för behandling med dupilumab i Region Stockholm
Vuxna och barn över 6 år med svår atopisk dermatit, som på grund av otillräcklig effekt med annan behandling eller på grund av andra medicinska skäl saknar andra behandlingsalternativ. Annan behandling innefattar topikala behandlingar, eksemskola, ljusbehandling, samt hos vuxna även systemisk behandling med ciklosporin och/eller metotrexat och/eller azatioprin och/eller mykofenolsyra. Behandlingarna ska ha getts enligt praxis och under tillräckligt lång tid för att behandlingseffekten ska ha kunnat utvärderas. Detta ska finnas dokumenterat. Tidigare behandlingar måste journalföras och systemläkemedel som ordinerats anges även med kod DT026 samt ATC-kod för respektive systemläkemedel så att dessa lätt kan identifieras.

Rutiner inför behandlingsstart

  • Om patienten är en riskpatient för tuberkulos ska detta kontrolleras.
  • Efterfråga tidigare ögonbesvär/kontakt med ögonläkare och kontrollera patientens ögonstatus. Informera om ögonbiverkningar och förskriv lämplig förbyggande behandling. Eventuellt remiss till ögonläkare i samband med insättande av dupilumab om patienten tidigare haft mycket ögonbesvär.
  • Patient ska registeras i det nationella kvalitetsregistret SwedAD.
  • EASI och vikt ska registreras både i SwedAD och journalhandling.
  • Aktuell fotodokumentation av patientens eksemutbredning rekommenderas inför behandlingsstart.
  • Alla skattningar ska journalföras.

Rutiner för uppföljning

  • Läkarbesök en månad efter behandlingsstart och sedan var tredje till var sjätte månad.
  • Vid varje läkarbesök registeras EASI och vikt i SwedAD och journalhandling.
  • Patienten ska vid start och varje besök registrera DLQI, POEM, NRS-11 och MADRS.

Den vårdgivare som inte har möjlighet att följa upp enligt ovan nämnda rutiner ska remittera patienten till sjukhus för behandling med dupilumab. Det finns inga klara riktlinjer om hur länge patienten behöver behandlas med dupilumab. Utvärdering med behandlingseffekt ska ske regelbundet och dokumenteras enligt ovan.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar

Senast ändrad