Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för behandling med dupilumab vid atopisk dermatit i Region Stockholm

Rekommendationen för Region Stockholm bygger på NT-rådets yttrande till landstingen för Dupixent (dupilumab) vid svår atopisk dermatit.

Indikationer för behandling med dupilumab i Region Stockholm
Vuxna och ungdomar 12 år och äldre med svår atopisk dermatit, som på grund av otillräcklig effekt med annan behandling eller på grund av andra medicinska skäl saknar andra behandlingsalternativ. Annan behandling innefattar topikala behandlingar, eksemskola, ljusbehandling, samt systemisk behandling med ciklosporin och/eller metotrexat och/eller azatioprin och/eller mykofenolsyra. Om ingen kontraindikation föreligger ska patienten således även ha prövat ljusbehandling. Behandlingarna ska ha getts enligt praxis och under tillräckligt lång tid för att behandlingseffekten ska ha kunnat utvärderas. Detta ska finnas dokumenterat. Tidigare behandlingar måste journalföras och systemläkemedel som ordinerats anges även med kod DT026 samt ATC-kod för respektive systemläkemedel så att dessa lätt kan identifieras.

Rutiner inför behandlingsstart

 • Det finns inga tydliga riktlinjer för provtagning men då dupilumab är ett nytt läkemedel bör prover tas som inför behandling med andra systembehandlingar mot atopisk dermatit.
 • Om patienten är en riskpatient för tuberkulos ska detta kontrolleras.
 • Efterfråga tidigare ögonbesvär/kontakt med ögonläkare och kontrollera patientens ögonstatus. Informera om ögonbiverkningar och förskriv lämplig förbyggande behandling. Eventuellt remiss till ögonläkare i samband med insättande av dupilumab om patienten tidigare haft mycket ögonbesvär.
 • Vikt och EASI ska registreras i register och/eller journalhandling. Följande registreringar ska göras av patienten (bilagor):
  • DLQI (Dermatology Life Quality Index)
  • POEM (Patient-Oriented Eczema Measure)
  • MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) MADRS-S är en befintlig rutin som har skapats i samband med upprättandet av kvalitetsregistret.
  • Pruritus-VAS (Visual Analogue Scale for pruritus)
 • Alla skattningar ska journalföras.
 • Aktuell fotodokumentation av patientens eksemutbredning rekommenderas inför behandlingsstart.

Uppföljning av behandling med dupilumab i Region Stockholm
Ett nationellt kvalitetsregister är under uppbyggnad. När det finns tillgängligt ska registrering ske i det. Fram till dess ska kvalitetsmått registreras och dokumenteras för uppföljning antingen i ett lokalt register och/eller i journalhandling. Detta kommer underlätta att data ifrån patienter som står på dupilumab kan registreras i det nationella kvalitetsregistret. Under rubrikerna Rutiner inför behandlingsstart och Rutiner för uppföljning nedan anges vilka kvalitetsmått som ska registreras.

Rutiner för uppföljning

 • Kontrollprover (som vid andra systembehandlingar för atopisk dermatit) en månad efter behandlingsstart och sedan var tredje månad.
 • Läkarbesök en månad efter behandlingsstart och sedan var tredje månad.
 • EASI ska registreras i register och/eller journalhandling. Vikt före insättning och efter ett år. Följande registreringar ska göras av patienten vid varje besök:
  • DLQI (Dermatology Life Quality Index)
  • POEM (Patient-Oriented Eczema Measure)
  • MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale)
  • Pruritus-VAS (Visual Analogue Scale for pruritus)

Den vårdgivare som inte har möjlighet att följa upp enligt ovan nämnda rutiner ska remittera patienten till sjukhus för behandling med dupilumab.

Det finns inga klara riktlinjer om hur länge patienten behöver behandlas med dupilumab. Utvärdering med behandlingseffekt ska ske regelbundet och dokumenteras enligt ovan.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar

Senast ändrad

Senast uppdaterat
2019-10-11
(ursrungligen publicerat
2019-02-18)