Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beakta pris och indikation vid val av echinokandin

Förändringar i tillgänglighet och avtalssituation i Region Stockholm för anidulafungin gör att prisjämförelsen för echinokandiner vid invasiva svampinfektioner ser annorlunda ut än tidigare. Det finns anledning att välja den echinocandin som har lägst pris i första hand.

Echinocandinerna förefaller väsentligen lika i effekt och i de flesta fall utbytbara, men det finns väldigt få direkt jämförande studier. Vid val av echinokandin måste godkända indikationer, kontraindikationer samt eventuell interaktionsproblematik beaktas.

Expertgruppen för infektionssjukdomar har gjort prisjämförelser utifrån behandling (ej som profylax) av vuxna personer och använt de doseringsrekommendationer som anges i Fass. Echinokandinerna rangordnas efter en genomsnittlig behandlingskostnad för tio vuxna patienter under tio dagar. Välj den billigaste echinocandinen enligt nedan om inte särskilda skäl föreligger:

  1. kaspofungin – Caspofungin Stada (36 000 kr*)
  2. mikafungin – Mikafungin Teva (62 000 kr*)
  3. anidulafungin – Anidulafungin Teva /Anidulafungin Accord /Ecalta (från cirka 310 000 kr*)

*Genomsnittlig behandlingskostnad för tio vuxna patienter under tio dagar.

Särskilda aspekter på val av echinokandin

  • Mikafungin är den enda echinocandinen som är godkänd för profylax mot candidainfektion. (Profylaxindikationen har inte ingått i den prismässiga jämförelsen av echinocandinerna).
  • Anidulafungin är den enda echinokandinen som inte behöver dosjusteras vid kraftigt nedsatt leverfunktion.
  • I allmänhet avstår man från att ge mikafungin till patienter med ökad risk för leverpåverkan.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad