Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandla inte asymtomatisk bakteriuri hos äldre och urinodla endast vid symtom från urinvägarna

Behandling av asymtomatisk bakteriuri (ABU), det vill säga utan sveda och trängningar, rekommenderas inte hos äldre och inte heller hos män eller personer med diabetes. Undantag gäller inför urologisk kirurgi.

Asymtomatisk bakteriuri definieras som:

 • växt av samma bakterieart i en mängd av minst 100 000 kolonibildande enheter per ml urin i två konsekutiva prov från kvinnor eller i ett prov från män,
 • avsaknad av symtom på urinvägsinfektion som trängningar till miktion samt miktionssveda.

Observera att plötslig trötthet, illamående eller balansproblem inte utgör tecken på cystit, liksom inte heller grumlig och/eller illaluktande urin. Detta gäller även kateterbärare. Obs! vid akut konfusion i första hand utesluta andra bakomliggande orsaker.

Antibiotikabehandling av asymtomatisk bakteriuri förbättrar inte urininkontinens [1] och minskar inte heller incidensen av symtomgivande infektioner, utan kan eventuellt öka den [2,3]. Antibiotika kan orsaka biverkningar och ge ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier [3]. Obehandlad cystit till exempel hos dementa/afatiska patienter, som inte kan meddela symtom, innebär mycket liten risk för njurskada.

I speciella situationer rekommenderas antibiotikabehandling exempelvis i direkt anslutning till urologisk kirurgi [3,4], samt vid cystoskopi hos män. Risken för sepsis är framför allt ökad vid ingrepp som leder till blödning [3].

Escherichia coli är den vanligaste bakterien. Cirka 90 procent av de okomplicerade infektionerna och 20–60 procent av de komplicerade infektionerna i urinvägarna orsakas av Escherichia coli. Vid asymtomatisk bakteriuri har bakterien färre virulensfaktorer än vid symtomgivande infektion. Andra förekommande bakterier är Klebsiella pneumoniae, koagulasnegativa stafylokocker, grupp B streptokocker och enterokocker. Hos institutionsboende äldre förekommer även Proteus mirabilis, samt hos kateterbärare ofta ett flertal olika bakterier inkluderande Pseudomonas aeruginosa.

Förekomst av asymtomatisk bakteriuri

Äldre (procent av populationen med asymtomatisk bakteriuri)
Kvinnor 50–60 år: 6–7 [3]
Kvinnor 70–80 år: 8–10 [3]
Kvinnor >80 år: 20–50 [3,5]
Män >70 år: 4–15 [3,5]
Nästan 100 procent hos kroniska kvarkateter-bärare (KAD) [3]

Äldre institutionsboende (procent av populationen med asymtomatisk bakteriuri)
Kvinnor: 25–50 [3,6]
Män: 15–40 [3,6]
Kraftigt ökad förekomst vid inkontinens och rörelsehinder [5–7]

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Källa

 1. Ouslander JG, Shapira M, Schnelle J, Uman G, Fingold S, Tuico E et al. Does eradicating bacteriuria affect the severity of chronic urinary incontinence in nursing home residents? Ann Intern Med 1995:122.749-754
 2. Abrutyn E, Berlin J, Mossey J, Pitsakis P, Levison M, Kaye D. Does treatment of asymptomatic bacteriuria in older ambulatory women reduce subsequent symptoms of urinary tract infection? J Am Geriatrics Society 1996:44:293-296
 3. Nicolle L: Asymptomatic bacteriuria: When to screen and when to treat? Infect Dis Clin N Amer 2003:17:367-394
 4. Nicolle L, Bradley S, Colgan R, Rice JC, Schaeffer A, Hooton TM et al. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis 2005:40:643-655
 5. Rodhe N, Mölstad S, Englund L. Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting: prevalence, characteristics and associated factors. Family practice 2006:23:303-07
 6. Hedin K, Petersson C, Widebäck K Kahlmeter G, Mölstad S. Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly in municipal institutional care. Scand J Prim Health care 2002:20:166-68
 7. Rodhe N, Englund L, Mölstad S, Samuelsson E. Bacteriuria is associated with urge incontinence in older women. Scand J Prim Health Care 2008:26:35-39
 8. Phillips CD, Adepoju O, Stone N, Moudouni DK, Nwaiwu O, Zhao H et al. Asymptomatic bacteriuria, antibiotic use, and suspected urinary tract infections in four nursing homes. BMC Geriatr. 2012 Nov 23;12:73
 9. Genao L, Gwendolen B. Urinary tract infections in older adults residing in long term care facilities. Ann Longterm Care. 2012 Apr;20(4):33-38
 10. Sundvall PD, Ulleryd P, Gunnarsson RK. Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals; a cross sectional study of 32 nursing homes. BMC Fam Pract. 2011 May 19;12:36

Senast ändrad