Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19

Patienter med covid-19 finns i många olika verksamheter och tanken med dessa uppdaterade riktlinjer är att de ska omfatta det stora flertalet patienter. Lokala anpassningar kan komma att behöva göras utifrån verksamhetens behov.

En mängd studier har publicerats, initialt i pandemin mest retrospektiva observationsstudier, där olika doser av framför allt lågmolekylärt heparin (LMH) som trombosprofylax vid covid-19 har studerats avseende olika kliniska utfall (förekomst av trombos, död, blödning). Framför allt har observerats en hög förekomst av venös tromboembolism hos patienter med covid-19 som vårdas inom intensivvård, mellan 20–40 procent. Rekommendationer på nationell och internationell nivå har utfärdats. Tidigare rekommendation angående förhöjd profylaktisk eller terapeutisk dos av LMH till svårt sjuka patienter med covid-19 rekommenderas inte längre generellt, då det i randomiserade studier ej gett ett bättre utfall och en högre blödningsrisk.

Rekommenderad dosering trombosprofylax med lågmolekylärt heparin

Till vuxna patienter med covid-19 som är immobiliserade och som vårdas i slutenvård på sjukhus:

  • Fragmin 5 000 E x 1 subkutant eller Innohep 4 500 E x 1 subkutant.
  • Vid kroppsvikt <50 kg reduceras dosen till 2 500 E x 1 subkutant för både Innohep och Fragmin.
  • Dosreduktion av LMH vid trombocytopeni med trombocyter <50x109/l. Vid tpk <30x109/l överväg utsättning av LMH.

Fortsatt trombosprofylax efter utskrivning från sjukhus för patienter som vårdats på grund av covid-19:

  • Fortsatt trombosprofylax kan övervägas att ges under 2–4 veckor efter utskrivning från sjukhus. Apixaban, Eliquis, i profylaxdos, det vill säga 2,5 mg x 2, kan då övervägas som alternativ till LMH i profylaxdos.

Om patienterna sedan tidigare har behandling med antikoagulantia i behandlings- eller underhållsdos behålls denna behandling, förutsatt att patienten har stabil njurfunktion och kan svälja tabletter.

För gravida med covid-19 och behov av trombosprofylax eller behandling med antikoagulantia hänvisas till Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG.

Rekommenderad dosering behandling venös trombos

Vid konstaterad eller vid klinisk misstanke om venös tromboembolism rekommenderas sedvanlig antikoagulantiabehandling i normaldos.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Källa

  1. Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH. Covid-19 infektion och trombosprofylax – kliniska råd 
  2. REMAP-CAP Investigators; ACTIV-4a Investigators; ATTACC Investigators. Therapeutic Anticoagulation with heparin in critically ill patients with covid-19. N Engl J Med. 2021 Aug 26;385(9):777-789
  3. Ortega-Paz L, Galli M, Capodanno D, Franchi F, Rollini F, Bikdeli B et al. Safety and efficacy of different prophylactic anticoagulation dosing regimens in critically and non-critically ill patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022 Sep 29;8(7):677-686
  4. American society of hematology. COVID-19 and VTE/Anticoagulation: frequently asked questions
  5. Schulman S, Sholzberg M, Spyropoulos AC, Zarychanski R, Resnick HE, Bradbury CA et al; International Society on Thrombosis and Haemostasis. ISTH guidelines for antithrombotic treatment in COVID-19. J Thromb Haemost. 2022 Oct;20(10):2214-2225

Senast ändrad