Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinteknisk produkt med oklar effekt vid bakteriell vaginos

Vernivia är en ny skumbaserad medicinteknisk produkt som innehåller väteperoxid, laktat och en antimikrobiell lipid. Det finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera behandling med Vernivia. Kvinnor med symtom på bakteriell vaginos rekommenderas att kontakta sjukvården för att få rätt diagnos och behandling.

Bakteriell vaginos kännetecknas av framförallt avvikande och illaluktande flytningar. Det är ett vanligt förekommande tillstånd och drabbar omkring 20–25 procent av kvinnor mellan 15–50 år årligen. Diagnos ställs vid gynekologisk undersökning.

Idag finns receptbelagda behandlingar både med och utan antibiotika. Vernivia är en ny skumbaserad medicinteknisk produkt som innehåller väteperoxid, laktat och en antimikrobiell lipid.

Det finns en publicerad studie rörande behandling med Vernivia. Studien utfördes vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och undersökte totalt 30 kvinnor med bakteriell vaginos varav 10 fick en dos med Vernivia och de övriga 20 fick upprepad behandling med tre doser.

Studien saknade kontrollgrupp och ingen blindning av deltagare eller undersökare skedde varför det är svårt att uttala sig om effekten av behandlingen. Det primära utfallsmåttet var fördelningen mellan de normalt förekommande laktobacillerna jämfört med sjukdomsalstrande bakterier vid mikroskopi av slidsekretet. Vid den slutgiltiga uppföljningen hade 10 procent av kvinnorna som fått en dos och 28 procent av kvinnorna som fått tre doser vid upprepade tillfällen en normal bild vid mikroskopin. Således läkte majoriteten inte ut sin bakteriella vaginos utifrån detta primära utfallsmått utan 72–90 procent hade fortsatt bakteriell vaginos beroende på antalet doser.

När preparatet nu kommer ut på marknaden rekommenderas behandling under sju dagar i följd. Företaget har genomfört en studie med denna behandlingsregim men resultaten är inte publicerade. Inte heller denna studie innefattade någon kontrollgrupp, blindning, placebo-behandling eller randomisering varför det kommer vara svårt att dra slutsatser om behandlingens effektivitet utifrån studiens resultat.

Det finns ett behov av effektiva behandlingsmetoder mot bakteriell vaginos men i nuläget finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera behandling med Vernivia. Då även andra infektioner såsom till exempel klamydia kan ge symtom som liknar de vid bakteriell vaginos rekommenderar vi kvinnor som misstänker bakteriell vaginos att kontakta sjukvården för att få rätt diagnos och behandling.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Breding K, Lindal Å, Sagna D, Larsson PG. Novel non-antibiotic treatment of bacterial infections of the vagina, a proof of concept study using single dose and triple dose regimen. Gynecol Women’s Health Res. 2018 1(1): dx.doi.org/10.16966/2689-3096.108

Senast ändrad