Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel som motverkar interleukin-5 för tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna – ny rekommendation från NT-rådet

Mepolizumab (Nucala) och reslizumab (Cinqaero) kan vara nya behandlingsalternativ för en liten grupp patienter med svår eosinofil astma som i Stockholms läns landsting huvudsakligen behandlas på allergimottagningar och i dagsläget inte uppnår god astmakontroll trots immunsupprimerande behandling.

I dagsläget finns två olika astmaläkemedel riktade mot interleukin-5 godkända i Europa, mepolizumab (Nucala, från GlaxoSmithKline) och reslizumab (Cinqaero, från Teva).

Läkemedlen kan innebära nya behandlingsalternativ för en liten grupp patienter med svår eosinofil astma som i Stockholms läns landsting huvudsakligen behandlas på allergimottagningar och i dagsläget inte uppnår god astmakontroll trots immunsupprimerande behandling. På en selekterad patientpopulation har tillägg av något av dessa läkemedel visats ha kliniskt signifikanta effekter. Det antal patienter som studerats är dock lågt och publicerade långtidsstudier saknas ännu, varför säkerhetsaspekter liksom långtidseffekter är ofullständigt kända.

Samtliga misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket, eftersom läkemedlen är föremål för så kallad utökad övervakning vilket markeras med en svart triangel i Fass-text och bipacksedel. Läkemedlen ska hanteras som rekvisitionsläkemedel, vilket gör registrering av behandlade patienter i luftvägsregistret till en grundförutsättning för långtidsuppföljningar på individnivå.

Verkningsmekanism och indikation

Båda läkemedlen utgörs av humaniserade monoklonala antikroppar mot interleukin-5 (IL-5). De binder till IL-5, vilket bland annat leder till minskad eosinofil aktivitet. I kliniska prövningar på selekterade patienter har signifikant minskad exacerbationsfrekvens noterats i de grupper som fått tilläggsbehandling med dessa läkemedel.

Mepolizumab ges av sjukvårdspersonal som subkutan injektion i en dos på 100 mg var fjärde vecka [1]. Reslizumab ges som intravenös infusion en gång var fjärde vecka och doseras utifrån kroppsvikt [2]. NT-rådet har bedömt läkemedlen som likvärdiga [3].

Vilka patienter kan komma ifråga?

Läkemedlet bör endast ges till patienter som behandlas av läkare med erfarenhet av behandling av svår, refraktär eosinofil astma, eftersom ställningstagande till behandling bara kan göras efter en relativt omfattande utredning. Utredning av svår astma bör ske enligt internationella riktlinjer. Enligt ERS/ATS riktlinjer förutsätter definitionen av svår astma att, förutom hög medicineringsnivå, diagnosen astma har bekräftats, differentialdiagnoser uteslutits, följsamhet till behandling kontrollerats och eventuell samsjuklighet har behandlats.

Utredningen rekommenderas ske systematiskt och utföras på specialistnivå under minst tre månader. [4]. Eventuell behandling med mepolizumab eller reslizumab bör enligt NT-rådet initieras av specialist i allergologi eller lungmedicin [3].

NT-rådet utfärdade en ny rekommendation till landstingen i juni 2017 avseende nationell användning av dessa läkemedel [3]. NT-rådets rekommendationer baseras på läkemedlets värde på gruppnivå samt på den etiska plattform som antagits av riksdagen. Betalningsviljan värderas i relation till läkemedlets kostnadseffektivitet. Detta kan exempelvis leda till att den patientpopulation som NT-rådet anser kan vara aktuell för behandling med ett visst läkemedel är mindre än den population som definieras i indikationen.

NT-rådet rekommenderar landstingen att teckna avtal om prisreduktion med företagen. Med det avtalet kan behandling enligt rekommendationen bedömas som kostnadseffektiv [3].

Rekommendationen [3] innebär att använda Nucala eller Cinqaero i första hand för patienter i behandlingssteg 5 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma [5]. Behandling kan dock vara aktuell att överväga för patienter som står på underhållsbehandling enligt steg 4 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma och dessutom har haft minst fyra exacerbationer under senaste året, har ett blodeosinofilvärde lika med eller högre än 300 celler per mikroliter, har pågående behandling med orala kortikosteroider eller inte kan använda sådana. Cinqaero rekommenderas endast användas under förutsättning att läkemedlet finns tillgängligt som 25 mg-ampuller att användas ensamma eller i kombination med 100 mg-ampuller [3].

Uppföljning och utvärdering

För att möjliggöra strukturerad utvärdering av läkemedlets effekt och biverkningsprofil på lång sikt bör alla patienter som behandlas med dessa läkemedel registreras i det nationella kvalitetsregistret luftvägsregistret www.luftvagsregistret.se [6]. Samtliga misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket, exempelvis via deras e-tjänst för förskrivare på www.lakemedelsverket.se . Genom att göra detta får alla en chans att bidra till ökad kunskap om dessa nya läkemedel som är de första i sitt slag.

Vi rekommenderar att behandlingen utvärderas och omprövas efter 16 veckor och sedan minst årligen. I samband med detta bör följande parametrar följas upp:

 • Perifera eosinofiler samt FENO (Utsättning om ej svar)
 • Astmakontroll (ACT)
 • Astmaspecifik hälsorelaterad livskvalitet (Mini-AQLQ)
 • Lungfunktion
 • Läkemedelsbehandling
 • Exacerbationer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

 1. Summary of product characteristics för Nucala. Produktinformation
 2. Produktresumé för Cinqaero www.fass.se access 2017-07-20
 3. NT-rådets yttrande till landstingen gällande Nucala (mepolizumab) och Cinqaero (reslizumab) vid eosinofil astma
 4. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J. 2014;43:343–73. PubMed
 5. Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendationer vid astma 2015
 6. Stratum. Om luftvägsregistret (inloggning krävs)

Senast ändrad