Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationer för allergen immunterapi

Allergen immunterapi, AIT, tidigare kallad hyposensibilisering eller allergenspecifik immunterapi, ASIT, är en behandlingsform som syftar till att inducera tolerans mot allergen. Svensk förening för allergologi, SFFA, uppdaterade 2019 sina rekommendationer kring behandlingsformen. Deras rekommendationer i sin helhet kan läsas på www.sffa.nu.

Eftersom AIT är en krävande behandlingsform som också är förknippad med risker för systemiska allergireaktioner är det viktigt att den används i vana händer och på korrekt indikation. Oavsett om behandlingen ges sublingualt, SLIT, eller subkutant, SCIT, är den förberedande utredningen och indikationerna desamma.

Indikationer

Pollenallergi

 • Svår rinokonjunktivit trots regelbunden behandling med perorala antihistaminer samt nasala steroider samt eventuellt ögondroppar. Behov av peroral steroidkur för symtomkontroll.
 • Medelsvår/svår rinokonjunktivit samt uttalad trötthet.
 • Hos barn är även medelsvår rinokonjunktivit i kombination med säsongsastma en indikation.

Pälsdjursallergi

 • Rinokonjunktivit/astma vid indirekt pälsdjurskontakt.
 • Direkt pälsdjurskontakt hos vissa yrkesgrupper som inte kan undvika pälsdjursexponering.
 • Att vilja ha pälsdjur i hemmet är inte en indikation för AIT.

Bi/getingallergi

 • Hos vuxna: systemreaktioner.
 • Hos barn: anafylaktisk reaktion.

Kvalsterallergi

 • Rinokonjunktivit och/eller astma. Kvalsterexponering är ovanlig i Stockholmsområdet. För att AIT ska vara aktuellt måste såväl IgE-antikroppar som kvalsterexponering kunna påvisas. Kvalsterexponering påvisas via miljöanalys. Miljöanalys av kvalster görs via remiss till klinisk immunologi.

I samtliga fall krävs symtom i samband med exponering samt påvisbara IgE-antikroppar mot aktuellt/aktuella allergen.

Astma måste utredas samt vara välkontrollerad inför AIT.

Väldokumenterade allergen för AIT

Pollenextrakt (björk och timotej)

Väldokumenterat för rinokonjunktivit. Eventuellt kan astmautveckling förhindras/skjutas upp hos barn med säsongsastma.

Pälsdjursextrakt (katt, hund)

Väldokumenterat för rinokonjunktivit och astma avseende kattextrakt. Avseende hundextrakt finns viss dokumentation för rinokonjunktivit men inte för astma.

Extrakt med insektsgift (bi, geting)

Väldokumenterat för att förebygga allvarliga allergiska reaktioner vid reexponering. Behandlingen är så pass effektiv att adrenalinspruta kan seponeras efter ett års underhållsbehandling med AIT.

Kvalsterextrakt

Väldokumenterat vid rinokonjunktivit och astma, särskilt vid monoallergi.

Primärvården och AIT

Utredning

Inom primärvården bör lämpliga patienter för AIT identifieras samt utredning med specifikt IgE eller pricktest för aktuellt/aktuella allergen utföras. Endast patienter med påvisbara IgE-antikroppar eller positivt pricktest mot aktuellt/aktuella allergen kan komma ifråga för AIT.

Vuxna patienter med rinokonjunktivit, eventuellt i kombination med stabil astma där SLIT övervägs kan behandlas inom primärvården under förutsättning att nedanstående krav uppfylls.
Alla övriga patienter där AIT övervägs remitteras till vuxenallergolog/barnspecialist med uppgifter om utredningsresultat samt aktuell medicinering.

Behandling med SLIT inom primärvården

SLIT finns som ett alternativ till SCIT vid björk-, gräs respektive kvalsterallergi. För att kunna initiera och följa upp denna behandling inom primärvården krävs:

 • Att det finns minst en läkare och sjuksköterska på vårdcentralen som har genomgått adekvat utbildning (SLIT-körkortet). Båda dessa måste finnas på plats på vårdcentralen vid varje uppstart av SLIT.
 • Att endast personal med SLIT-körkortet handlägger SLIT.
 • Att ansvarig sjuksköterska ha genomgått 15 hp utbildning inom astma/ allergi och KOL. Detta är viktigt eftersom stort ansvar för uppstart och uppföljning av behandling åligger sjuksköterskan.
 • Att vårdcentralen har rigorösa säkerhetsrutiner kring behandlingen och möjlighet till adekvat akutbehandling vid snabbt uppträdande allergisk reaktion.
 • Att det finns väl utarbetade rutiner kring uppföljning av SLIT-behandling.

AIT, både subkutan och sublingual behandling, är ett långvarigt åtagande som är krävande för patienten, men som på rätt indikation ofta har en god och sjukdomsmodulerande effekt.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

 1. Svenska föreningen för allergologi. Allergen immunterapi/AIT. Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor 2019
 2. Arvidsson MB, Löwhagen O, Rak S. Effect of 2-year placebo-controlled immunotherapy on airway symptoms and medication in patients with birch pollen allergy. J Allergy Clin Immunol. 2002 May;109(5):777-83
 3. Frew AJ, Powell RJ, Corrigan CJ, Durham SR; UK Immunotherapy Study Group. Efficacy and safety of specific immunotherapy with SQ allergen extract in treatment-resistant seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol. 2006 Feb;117(2):319-25
 4. Jacobsen L, Niggemann B, Dreborg S, Ferdousi HA, Halken S, Høst A et al, The PAT investigator group. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10 year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007;(62):943-8
 5. Hedlin G, Heilborn H, Lilja G, Norrlind K, Pegelow KO, Schou C, Løwenstein H. Long-term follow-up of patients treated with a three-year course of cat or dog immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 1995 Dec;96(6 Pt 1):879-85
 6. Valovirta E, Viander M, Koivikko A, Vanto T, Ingeman L. Immunotherapy in allergy to dog. Immunologic and clinical findings of a double-blind study. Ann Allergy. 1986 Sep;57(3):173-9
 7. Golden DB, Kagey-Sobotka A, Norman PS, Hamilton RG, Lichtenstein LM. Outcomes of allergy to insect stings in children, with and without venom immunotherapy. N Engl J Med. 2004 Aug 12;351(7):668-74
 8. Lerch E, Müller UR. Long-term protection after stopping venom immunotherapy: results of re-stings in 200 patients. J Allergy Clin Immunol. 1998 May;101(5):606-12
 9. Pifferi M, Baldini G, Marrazzini G, Baldini M, Ragazzo V, Pietrobelli A, Boner AL. Benefits of immunotherapy with a standardized Dermatophagoides pteronyssinus extract in asthmatic children: a three-year prospective study. Allergy. 2002 Sep;57(9):785-90

Senast ändrad