Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omeprazol börjar inte på E

Förskrivningen av protonpumpshämmare, PPI, ökar ständigt. Ökningen är inte ett resultat av att incidens/prevalens av syrarelaterade sjukdomar ökar och inte heller orsakad av befolkningsökningen i Region Stockholm.

Vid indikation för PPI ska omeprazol förskrivas, inte esomeprazol. Omeprazol i rätt dosering är i de allra flesta fall tillräckligt potent och det mest kostnadseffektiva alternativet.

Expertgruppens bedömning är att PPI förskrivs utanför indikation och att behandlingen inte omprövas och avslutas i den utsträckning som den borde göras. En stor del av förskrivningen utanför indikation gäller patienter med funktionell dyspepsi. Hos dessa patienter är effekten av PPI mycket blygsam och förskrivningen därför inte försvarbar. Ytterligare exempel på överförskrivning är primärprofylax mot ulkus vid behandling med steroider och COX-hämmare. Expertgruppen vill därför betona att det, som vid all läkemedelsbehandling, är viktigt att ompröva indikationen för behandling vid varje receptförnyelse och att avsluta behandlingen om det inte finns en klar behandlingsindikation.

Indikationer för behandling med PPI är:

  • gastroesofageal refluxsjukdom
  • ulkussjukdom
  • ulkusprofylax i förekommande fall
  • eradikering av infektion med Helicobacter pylori
  • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

Användning av PPI är förknippad med flera negativa konsekvenser och därför ser expertgruppen det som angeläget att minska förskrivningen. De risker som förknippas med långtidsbehandling med PPI är pneumoni, clostridieinfektioner och höft-, kot- och handledsfrakturer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Senast ändrad