Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nordiska HTA-rapporter

Förteckning över nordiska HTA-rapporter

Sidan uppdaterad 2021-03-29

HTA står för Health Technology Assessment. Det innebär en systematisk utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling inom hälso- och sjukvården. En HTA-rapport samlar, utvärderar och sammanställer information om patientnytta (effekt) och risker. Ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter av metoden eller produkten ingår också oftast. HTA-rapporten ger en bild av det vetenskapliga kunskapsläget så som det ser ut då rapporten publiceras. Senare publicerad forskning kan innebära att slutsatserna i HTA-rapporten inte längre är giltiga. Därför inkluderas här enbart HTA-rapporter där medicintekniska produkter bedömts under de senaste fem åren. Som läsare av en HTA-rapport kan du behöva ta ställning till om senare relevant forskning finns tillgänglig inför ett eventuellt beslut.

I HTA jämförs en (oftast ny) teknologi med en annan (ofta befintlig) teknologi. Det är vanligt att hälso- och sjukvården önskar en sådan bedömning innan en ny metod eller produkt tas i bruk. HTA kan även användas inför beslut om eventuell avveckling av en metod eller produkt.

Internationellt finns många organisationer och myndigheter som utför HTA. I Sverige publiceras HTA-rapporter vid bland annat Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, samt vid Regionala HTA-enheter.

I förteckningen har vi samlat information om HTA-rapporter på svenska, norska eller danska från de senaste fem åren. Förteckningen uppdateras regelbundet.

Här hittar du namn och länkar till andra internationella organisationer som tillhandahåller HTA-rapporter.

The International Network of Agencies for Health Technology Assessment

European Network For Health Technology Assessment

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health

Klicka på kolumnrubriken för att sortera.

Förteckning över nordiska HTA-rapporter

År månad

HTA-enhet

Användningsområde

Tillstånd

Gruppering efter princip

Gruppering efter produktnamn

Full titel

2020-12

HTA-O Malmö

Tandvård

Risk för aerosolsmitta vid Covid-19

Olika metoder


Snabböversikt covid-19 Aerosolgenererande procedurer (AGP) i tandvården

2020-12

Folkhelseinstitutt No

Akutmedicin/prevention


Triagering på akutmottagning


The effect of triage systems for patients in emergency and accident departments: An overview of systematic reviews

2020-12

Folkhelseinstitutt No

Hjärta-kärlsjukdom och Stroke

Djup ventrombos

Intermittent pneumatisk kompression för att förebygga DVT (IPC)

Mikrovågsbehandling av benign prostatahyperplasi

Intermittent pneumatic compression for preventing deep vein thrombosis in acute stroke, a health technology assessment

2020-11

Folkhelseinstitutt No

Urinvägssjukdomar

Benign prostatahyperplasiEffectiveness of Microwave thermotherapy (TUMT) compared to transurethral resection of the prostate (TURP) for benign prostatic hyperplasia

2020-11

Folkhelseinstitutt No

Specialistsjukvård

Specialistvårdstillstånd

Videokonsultationer inom specialistsjukvård


Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid). Mini-metodevurdering

2020-10

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kronisk kranskärlssjukdom

Arbetsprovets roll


Arbetsprov vid misstänkt kronisk kranskärlssjukdom

2020-09

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Akut svår hjärtsvikt

Mekanisk avlastning av hjärtat

Impella CP

Impellerpump vid kardiogen chock

2020-09

Folkhelseinstitutt No

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kranskkärlssjukdom

Litotripsibehandling av kranskärlssjukdom


Intracoronary lithotripsy for the treatment of coronary artery disease

2020-08

Stockholm-Gotland

Hud-och könsjukdomar

Hudmalignitet, Lentigo maligna

Strålbehandling /Bucky Grenz ray therapy


Buckybehandling/Grenz rays therapy för lentigo maligna/ lentigo maligna melanom

2020-08

Stockholm-Gotland

Hud-och könsjukdomar

Benigna inflammatoriska tillstånd

Strålbehandling /Bucky Grenz ray therapy


Buckybehandling/Grenz rays therapy för psoriasis eller eksem

2020-08

Stockholm-Gotland

Nervsystemets sjukdomar

Ärftlig och idiopatisk dystoni

Intrathecal läkemedelsbehandling via pump


Baklofenbehandling vid ärftlig och idiopatisk dystoni

2020-08

Medicinskarådet Dalarna

Reumatism och smärta

Långvarig ryggsmärta radiofrekvensbehandlingBehandling med radiofrekvensablation vid långvarig ryggsmärta

2020-07

Stockholm-Gotland

Reumatism och smärta

Tendiniter ortopedi

Injektion av anrikad egen blodplasma PRP-behandling vid tendinopatier (besvär från senor) eller knäartros2020-04

CAMTÖ

Läkemedelsdispensering

Läkemedelsdispensering

Centraliserad läkemedelsdispension


Centraliserad automatiserad dosdispensering av läkemedel för patienter inlagda på sjukhus

2020-04

VG region

Prevention/Operationssalar

Ventilation vid kirurgiska operationer

Laminär jämfört m turbulent ventilation


Effekten av laminär jämfört med turbulent ventilation i operationssalar, avseende risk för postoperativa infektioner

2020-03

CAMTÖ

Lung-och allergisjukdomar

Behandling vid astma

Temperaturreglerat laminärt luftflöde


Temperaturreglerat laminärt luftflöde som tilläggsbehandling vid allergisk astma

2020-03

Skåne/syd

Cancersjukdomar

Behandling prostatacancer

Spacer vid strålbehandling av prostatacancer


Användande av hydrogel spacer vid strålbehandling av prostatacancer

2020-02

Stockholm-Gotland

Nervsystemets sjukdomar

Dystoni

Deep-Brain stimulering


Deep Brain Stimulering (DBS) vid dyskinetisk CP,

2020-02

TLV

Cancersjukdomar

Diagnostik solida tumörer

Molekylär/genetisk diagnostik av cancer

FoundationOne

FoundationOne CDx som molekylärdiagnostiskt test för patienter med solida tumörer

2020-01

FHI/ översatt EuNetha

Cancersjukdomar

Sarkom

Regional värmebehandling av sarkom


Regional hyperthermia for high-risk soft tissue sarcoma treatment

2019-11

Dalarna

Psykisk hälsa

Sömnbehandling

Tyngdtäcken bolltäcken


Behandling med tyngdtäcke vid sömnproblem

2019-11

CAMTÖ

Cancersjukdomar

IVDR riktad immunoterapi småcellig lungcancer 

Genetisk diagnostik inför behandling


Positivt uttryck för PD-L1 genom testning med McAb SP263 inför immunoterapi vid icke-småcellig lungcancer

2019-09

Sydöstra

Urinvägssjukdomar

Behandling vid bening prostatahyperplasi

Injicering av skleroserande substans


Embolisering av prostataartären som behandling vid prostatahyperplasi

2019-09

DEFACTUM/DK

Operationssalar

Panel/touchpad för olika utrustning i Opsal

Integrated operating Rooms/IOR


Integrated Operating Rooms – A Health Technology Assessment

2019-08

Folkhelseinstitutt No

Nervsystemetssjukdomar

Stroke/fallskada diagnostik

CT (prehospitalt för tidig diagnos av stroke/skallskada)


Prehospital CT for early diagnosis and treatment of suspected acute stroke or severe head injury. A health technology assessment

2019-08

Folkhelseinstitutt No

Cancersjukdomar

Bröstcancer

Genpanel för val av cytostatika bröstcancer

Prosigna Gene Signature

Prosigna Gene Signature to Assess Expected Benefit from Chemotherapy in Breast Cancer. Assessment of manufacturer’s submission

2019-07

VG region

Prevention/Operationssalar

Hygien/ infektionsförebyggande

Olika typ av ventilation i operationssalar


Effekten av laminär jämfört med turbulent ventilation i operationssalar, avseende risk för postoperativa infektioner

2019-06

VG region

Cancersjukdomar

Behandling bröstcancer

Genetisk diagnostik för behandlingsval


Genuttrycksprofil för beslut om adjuvant cytostatikabehandling vid hormonkänslig, HER2-negativ bröstcancer

2019-06

TLV

Endokrina sjukdomar

Behandling diabetes

Metod för egenkontroll av glukosnivån


Hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre

2019-06

Folkhelseinstitutt No

Hjärta-kärlsjukdomar

Aortatsenos

Transkateter aortaklaff implantation (TAVI & TAVR) vid aortatsenos


Health technology assessment of Transcatether aortic valve implantation (TAVI) as treatment of patients with severe aortic stenosis and intermediate surgical risk – Part 2. Health economic evaluation

2019-05

DEFACTUM/DK/EuNetHTA

Ortopedi och neurokirurgi

Behov av benimplantat

3D printade proteser ben

Dansk sammanfattning av rapport;

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery

2019-04

VG region

Psykisk hälsa

Post traumatiskt stress-syndrom PTSD /psykiatri

EEG behandling neurofeedback


EEG-baserad neurofeedback som behandling för post-traumatiskt stressyndrom

2019-02

Stockholm-Gotland

Hud-och könsjukdomar

Eksem behandling

Laminär ventilation vid eksem

Airsonett

Airsonett vid svårt atopiskt eksem

2019-02

Folkhelseinstitutt No

Ortopedi

Osteonerkos

Hyperbar syrgasbehandling vid osteonekros


Hyperbaric oxygen therapy for osteonecrosis

2019-01

Stockholm-Gotland

Nervsystemets sjukdomar

Behandling av pares

Funktionell elektrisk stimulering vid pares

Walkaid

Effekt av funktionell elektrisk stimulering (FES) jämfört med en ankel-fot-ortos (AFO) vid droppfot

2018-11

CAMTÖ

Nervsystemets sjukdomar

Dystoni, spasticitet, mm, behandling

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)

Mollii-dräkten

Multifokal transkutan elektrisk stimulering vid spasticitet

2018-10

CAMTÖ

Prevention

Prevention av fall och fallskador

Elektroniska larm


Elektroniska larm för prevention av fall och fallskador i slutenvården

2018-10

Sydöstra

Urinvägssjukdomar

Behandling vid prostatahyperplasi

Transuretral vaporisering av prostata (TUV-p)

GreenLight XPS

Transuretral vaporisering av prostata (TUV-p) vid behandling av godartad prostataförstoring

2018-10

CAMTÖ

Laboratorie analys

Diagnostik av infektion

Nuklearmedicinska undersökningar


Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i kärlgraft

2018-10

Skåne

Cancersjukdomar

IVDR vid cancer

Immunhistokemiskt test (IHC)


Test för MMR-proteiner i klinisk rutin vid kolorektal cancer

2018-08

CAMTÖ

Endokrin/kärlsjukdom

Behandling av lymfödem och lipödem

Svaga elektrostatiska impulser

Deep Oscillation

Behandlingseffekt av Deep Oscillation vid lymfödem och lipödem

2018-08

CAMTÖ

Reumatism och smärta

Behandling vid knäledsartros

Knäskydd (ortoser)


Effekt av ortosbehandling vid knäledsartros

2018-08

Stockholm-Gotland

Prevention

Prevention av infektion

Desinfektion av injektionsmembran

SmartSite

Desinfektionsproppar eller manuell desinfektion (t.ex. scrub-the-hub) för att förhindra infektioner via central venaccess

2018-08

Stockholm-Gotland

Prevention

Prevention av infektion

Desinfektion av injektionsmembran

Caresite

Desinfektionsproppar eller manuell desinfektion (t.ex. scrub-the-hub) för att förhindra infektioner via central venaccess

2018-07

Sydöstra

Hud-och könsjukdomar

Behandling vid svettningar

Elektromagnetiska vågor (mikrovågor)

MiraDry

Medicinteknisk beskrivning av MiraDry och medicinsk evidens för behandlingseffekter vid behandling av sjukligt ökad svettproduktion i armhålorna (Axillär hyperhidros)

2018-06

Skåne

Ortopedi

Bilddiagnostik vid skolios

Röntgendetektor joniserande strålning EOS imaging


EOS – bilddiagnostik vid skolios

2018-05

CAMTÖ

Laboratorie analys

Diagnostik av infektion

Nuklearmedicinska undersökningar


Nuklearmedicinska metoder för diagnostik av infektion i knä- och höftledsprotes

2018-05

Stockholm-Gotland

Nervsystemets sjukdomar

Behandling vid migrän

Transkutan supraorbital elektrostimulering

Cefaly

Transkutan supraorbital elektrostimulering vid migrän

2018-04

Stockholm-Gotland

Ortopedi

Behandling vid benläkning

Low Intensity Pulsed UltraSound (LIPUS)


Pulserande ultraljud (LIPUS) för att förbättra benläkning vid fraktur eller operation

2018-03

Stockholm-Gotland

Urinvägssjukdomar

Behandling vid prostatahyperplasi

Transuretral ångvaporisering av prostata

Rezūm

System Ångvaporisering vid benign prostatahyperplasi

2018-03

CAMTÖ

Hud-och könsjukdomar

Behandling av kroniska bensår

Omläggning med silverförband


Silverförband vid behandling av kroniska bensår

2018-03

DEFACTUM/DK/EuNetHTA

Psykiskhälsa

Depression

Transkraniell hjärnstimulering TMS

Dansk sammanfattning av rapport; EuNetHTA

Repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) til behandlingsresistent svær depression

2018-02

CAMTÖ

Cancersjukdomar

Diagnostik vid metastaserande cancer

Radiologiska metoder CT, FDG PET-CT och MR


Diagnostisk tillförlitlighet för kolorektala levermetastaser med CT, PET-CT och MR

2018-02

CAMTÖ

Endokrin/kärlsjukdom

Behandling vid lymfödem

Intermittent pneumatic compression (IPC)


Behandling med intermittent pneumatisk kompression vid lymfödem

2018-02

Stockholm-Gotland

Psykisk hälsa

Behandling vid autism

Hörselskydd


Hörselskydd vid ljudöverkänslighet – ASD

2018-02

CAMTÖ

Hud-och könsjukdomar

Behandling vid långsamläkande bensår

Kompression av ödem med pumpstövel


Nyttan av pumpstövel vid långsamläkande sår

2018-01

Stockholm-Gotland

Lung-och allergisjukdomar

Behandling vid andningssvikt

High-flow nasal cannula (HFNC)

Optiflow Airvo

Icke invasivt andningsstöd med högflödesgrimma till barn i hemmet

2018-01

DEFACTUM/DK/EuNetHTA

Prevention/Infektionsförebyggande

Iatrogena infektioner

Belagda suturer

Dansk sammanfattning av rapport; EuNetHTA

Antibacterial-coated sutures versus von-antibacterialcoated

2018

Folkhelseinstitutt No

Ortopedi

Oläkt fraktur, non-union

Lipus behandling av non-union fraktur

Exogen

Exogen in the treatment of non-union fractures

2018

Folkhelseinstitutt No

Hjärt- och kärlsjukdomar


Kateterlös pacemaker

Micra

The Micra Transcatheter Pacing System, a leadless pacemaker: A single technology assessment

2017-12

Skåne/syd

Cancersjukdomar

Utredning inför op av hjärntumör

Preoperativt utredning med nTMS eller fMRI?


Navigerad transkraniell magnetstimulering

2017-11

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Rytmrubbningar i hjärtat

Elektrodlös pacemaker

Micra

Elektrodlös pacemaker

2017-11

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Rytmrubbningar i hjärtat

Elektrodlös pacemaker

Nanostim

Elektrodlös pacemaker

2017-11

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Sekundär förebyggande behandling arytmiutlöst hjärtdöd

Subkutan implanterbar kardioverter defibrillator


Subkutan implanterbar kardioverter defibrillator

2017-11

Sydöstra

Cancersjukdomar

Behandling levertumör

Navigationssystem vid ablation

CAS-ONE

Navigationssystem för värmedestruktion (ablation) av levertumörer

2017-11

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Aortastenos

Kateterburen behandling


Kateterburen behandling av aortastenos - Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

2017-11

TLV

Cancersjukdomar

Behandling hjärntumör

Behandling glioblastom

Optune

Hälsoekonomisk utvärdering av Optune

2017-10

Camtö

Prevention

Rökstopp

Spirometri


Spirometri för att motivera till rökstopp - en systematisk översikt

2017-09

SBU

Cancersjukdomar

Behandling vid cancer

Elektrokemoterapi


Elektrokemoterapi som cancerbehandling

2017-08

SBU/Camtö

Cancersjukdomar

Behandling vid bröstcancer

Intrabeam strålning

Intrabeam

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer

2017-08

HTA-O Malmö

Tandvård

Skydd av pulpa efter trauma/karies

Metoder för att skydda pulpan efter trauma eller karies


Olika material för direkt pulpaöverkappning

2017-08

Folkehelseinstitutt No

Cancersjukdomar

Bröstcancer

Screening bröstcancer Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT)

Hologic Selenia Dimensions digitale mammografisystem

Digital Breast Tomosynthesis with Hologic 3D mammograhy Selenia Dimensions System for use in breast cancer screening

2017-08

Folkehelseinstitutt No

Hjärt- och kärlsjukdomar

Uttalad aortastenos

Sutureless aortic valve replacement

Perceval sutureless aortic valve

Sutureless aortic valve replacement for treatment of severe aortic stenosis: A single technology assessment of Perceval sutureless aortic valve

2017-08

Folkehelseinstitutt No

Endokrina sjukdomar

Diabetes mellitus med hypoglukemier

Continuous glucose monitoring

FreeStyle Libre

FreeStyle Libre Flash Glucose Self-Monitoring System

2017-06

Camtö

Hjärt- och kärlsjukdomar

Viktmonitorering vid hjärtsvikt

Egenmonitorering av vikt för hjärtsviktspatienter

Optilogg

Elektroniskt hjälpmedel för egenmonitorering av viktförändringar vid behandling av hjärtsvikt i hemmet

2017-06

Camtö

Hjärt- och kärlsjukdomar

Viktmonitorering vid hjärtsvikt

Egenmonitorering av vikt för hjärtsviktspatienter

Careligo

Elektroniskt hjälpmedel för egenmonitorering av viktförändringar vid behandling av hjärtsvikt i hemmet

2017-06

VGR

Kvinnosjudomar och förlossning

Preventivmedel

Pessar nya o äldre och gel som preventivmedel


Pessar och gel som preventivmedel för kvinnor

2017-06

DEFACTUM/DK

Lung- och allergisjukdom

Andningssvikt

Hemrespirator vård


Respiratorbehandling i eget hjem

2017-05

Sthlm-G

Prevention

Infektion via CVK

Minocyklin/rifampicin (MR)- och klorhexidin-silversulfazidin (C-SS)-belagd CVK


Central venkateter och risk för kateterrelaterad infektion på IVA

2017-05

HTA-O Malmö

Tandvård

Diagnostik karies

Visuell inspektion, röntgen och laserfluorescens


Diagnostik av sekundärkaries – en kostnadseffektivitetsanalys

2017-03

VGR

Reumatism och smärta och nervsystemetssjukdomar

Behandling av kronisk neuropatisk smärta

Transkraniell magnetisk stimulering


Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering för behandling av kronisk neuropatisk smärta

2017-02

Sthlm-G

Hud-och könsjukdomar

Pilonidalsinus sjukdom

Laser eller intensivt pulserat ljus (IPL)


Kan hårborttagning med laser eller intensivt pulserat ljus (IPL) fungera som sekundärprevention vid Pilonidalsinus sjukdom?

2017-02

Camtö

Prevention

Infektionsrisk via perifera venkatetrar

Portfria perifera venkatetrar


Portfria perifera venkatetrar och risk för infektion, systematisk översikt

2017-02

Skåne/syd

Hjärt- och kärlsjukdomar

Monitorering hjärtats slagvolym

Perioperativ monitorering av hjärtats slagvolym


Perioperativ slagvolymsmonitorering vid stor kirurgi (goal directed haemodynamic therapy in major surgery)

2016-06


TLV

Hjärta-kärlsjukdomar

Screening förmaksflimmer

Tum EKG

Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

2016-04

VG region

Cancersjukdomar

Behandling lungcancer

PET CT


PET/CT inför strålbehandling av lungcancer

2016-04

VG region

Cancersjukdomar

Behandling analcancer

PET CT


PET/CT inför behandling av analcancer

2015-12

VG region

Lung-och allergisjukdomar

Behandling vid lungsjukdom

Hemvintilator för KOL


Hemventilatorbehandling för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom och kronisk hyperkapni