Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för handläggning av röda ögon

Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma fram till rätt diagnos.

Tänk på:

 • övrig sjukdomshistoria
 • ögonanamnes
  • duration
  • trauma
  • ensidigt eller dubbelsidigt
  • typ av sekretion
  • ljuskänslighet
  • skav, ömhet eller värk
  • synpåverkan
  • tidigare/pågående behandling ineffektiv
  • kontaktlinser
 • vid undersökning
  • typ av rodnad
  • grumlingar eller färgbarheter i kornea
  • ögonlocksfelställning
  • pupillutseende och reaktion
  • palpation (ömt? hårt).
Tabell: handläggning av röda ögon


Subjektiva symtom

Ensidigt dubbel­sidigt

Visus

Rodnad (injektion)

Övriga karakteristika

Akut glaukom

Foto akut glaukom

Intensiv värk, ibland allmän­påverkan

Ensidig

Dimsyn, ibland kraftigt nedsatt

Generell, ofta kraftig, ev stasade kärl
Skiss

Medelvid, ljusstel pupill och disig kornea. Palpatoriskt hårt öga. Ofta prodromal­symtom

Blefaro­konjunktivit


Foto blefaro­konjunktivit

Sveda, skav, ibland klåda

Dubbel­sidig

Opåverkat

Ospecifik, rodnade ögonlocks­kanter

Ofta hos personer med hudproblem

Episklerit


Foto episklerit

Lätt ömhet, obehag

Ensidig

Opåverkat

Lokal
Skiss


Främmande kropp/erosion

Främmande kroppskänsla, tårflöde

Ensidig

Varierande beroende på lokalisation

Pericorneal, ev lokaliserad
Skiss

Anamnes!

Irit


Foto irit

Värk, ljus­känslighet

Vanligen ensidig

Ibland dimsyn

Pericorneal eller bland­injektion
Skiss

Pupillen ofta lätt miotisk, ibland oregelbunden

Keratit


Foto keratit

Främmande kropps­känsla, ibland värk ljus­känslighet

Ensidig

Varierande beroende på lokalisation

Pericorneal, ibland lokaliserad eller bland­injektion
Skiss

Grumligt område i kornea, färgbart med fluorescein. Kontaktlins­bärare?

Kerato­konjunktivit

Gruskänsla, ofta intensiv

Ensidig eller dubbel­sidig

Ibland dimsyn

Bland­injektion
Skiss

Varierande orsaker, ex sicca, virus, kontaktlinser

Konjunktivit, allergisk


Foto konjunktivit, allergisk

Klåda, tårflöde

Dubbel­sidig

Opåverkat

Kon­junktival

Ofta chemos och subtarsala "knottror"

Konjunktivit, infektiös


Foto konjunktivit, infektiös

Skav, gruskänsla, kladdiga ögon

Dubbel­sidig

Opåverkat (sekret kan störa)

Kon­junktival
Skiss

Ofta i samband med ÖLI, varig sekretion

Sklerit


Foto sklerit

Djup, ofta intensiv värk

Ensidig

Opåverkat

Lokal eller diffus, djupröd
Skiss

Viss koppling till reumatisk sjukdom

Subkonjunktival blödning


Foto subkonjunktival blödning

Inga

Ensidig

Opåverkat

Homogent blodröd
Skiss

Uteslut trauma

Sammanställning av foton och skisser. Pdf, 170.7 kB.


Subkonjunktival blödning (hyposfagma)

Orsak: Uppkommer vanligen spontant. Uteslut trauma. Kan ibland ha relation till hypertoni och ökad blödningsbenägenhet.

Klinik: Homogen, subkonjunktival blodutgjutning av varierande utbredning. Resorberas spontant inom 1–2 veckor.

Handläggning: Ingen behandling.


Konjunktivit, infektiös

Orsak: virus eller bakterier.

Klinik: Skavkänsla, gruskänsla, varig sekretion, ögonen ofta "igenklistrade" på morgnarna. Initialt ofta ensidigt, men därefter vanligen snabbt engagemang av båda ögonen. Konjunktival rodnad.

Handläggning: En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka och behöver vanligtvis inte behandlas med läkemedel. Ofta räcker det att tvätta rent med ljummet vatten eller koksaltlösning. Detta gäller i synnerhet de konjunktiviter som uppträder i anslutning till en övre luftvägsinfektion.

Se även Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit, Janusinfo


Konjunktivit, allergisk

Klinik: Klåda kardinalsymtom. Vattnig sekretion. Konjunktival rodnad och svullnad i varierande grad, insidan av ögonlocken ofta "knottrig". Ofta samtidigt med andra allergiska besvär.

Handläggning: Om möjligt eliminera utlösande agens. Lokal behandling med antiallergiska ögondroppar, eventuellt peroralt antihistamin.


Keratokonjunktivit

Orsak: Vanligen virusorsakad, till exempel adenovirus. Kontaktlinsbärare drabbas oftare, av såväl infektiösa som toxiska/anoxiska keratokonjunktiviter. Keratokonjunktivitis sicca kan vara delfenomen vid Sjögrens syndrom.

Klinik: De infektiösa keratokonjunktiviterna kan ha ett relativt aggressivt förlopp, med uttalad rodnad, gruskänsla och ibland dimsyn. Sekretionen kan vara vattnig eller purulent. Patienter med kroniskt torra ögon (sicca) kan uppleva sveda i ögonen, främmande kroppskänsla, skav, brännande känsla, trötthet i ögonen, dimsyn och torrhetskänsla.

Handläggning: Avstå från kontaktlinser. Vid misstanke om bakteriellt inslag – lokal antibiotikabehandling. Symtomlindrande behandling, vanligen tårsubstitut (preparatöversikt Pdf, 167.3 kB.)


Blefarokonjunktivit

Orsak: Seborroisk eller infektiös inflammation i ögonlockskanterna. Kan vara delfenomen vid hudsjukdom.

Klinik: Röda och svullna ögonlockskanter, ofta fjällande hudavlagringar runt ögonfransarna. Sveda och irritation, ibland klåda. Akuta och kroniska former förekommer.

Handläggning: Noggrann rengöring med vatten. Avlägsna hudflagor med fuktig kompress eller bomullspinne. Avstå från ögonsmink samt kontaktlinser. Mjukgörande ögonsalva. Vid infektion ge antibiotikasalva, eventuellt i kombination med lokala steroider under kortare perioder.

Främmande kropp/erosion

Klinik: Erosioner tar färg med fluorescein. Subtarsala främmande kroppar ger ofta färgbarheter i övre delen av kornea.

Handläggning: Evertera ögonlocket! Främmande kroppar på kornea avlägsnas i lokalanestesi. Antibiotikasalva vid infektionsrisk. Om "flisanamnes" (hamrat mot metall/sten), akut remiss till ögonläkare, risk för perforation! Erosion hos kontaktlinsbärare kan vara en tidig keratit, se nedan.


Keratit

Orsak: De flesta orsakas av virus eller bakterier. En intakt hornhinna är motståndskraftig mot flertalet infektiösa agens. Påverkan på kornea av till exempel kontaktlinser eller olika former av trauma föregår i många fall en keratit.

Klinik: I allmänhet ensidig. Smärta, främmande kroppskänsla, ibland värk, ljuskänslig. Den perikorneala rodnaden kan vara generell eller mer lokaliserad till området närmast keratiten. Lokaliserad korneal grumling, i allmänhet färgbar med fluorescein.

Handläggning: Eftersom vissa typer av keratiter är snabbt förlöpande och kan ge allvarliga skador, bör ögonspecialist snarast konsulteras. Terapin varierar beroende på orsak.


Irit (iridocyklit)

Orsak: Irit är en autoimmun sjukdom, som ofta drabbar i övrigt friska personer, men det finns en association till Mb Bechterew och andra autoimmuna sjukdomar. Recidiverar ofta.

Klinik: Nästan alltid ensidig. Värk, ljuskänslighet, ibland dimsyn, ibland ökat tårflöde. OBS aldrig varig sekretion! Perikorneal rodnad i typfallet, men mera allmän rodnad förekommer. Pupillen ofta miotisk, ibland oregelbunden. I kornealmikroskop ses ljusväg i främre kammaren och precipitat på korneas insida.

Handläggning: Ögonspecialist bör snarast konsulteras. Behandlas med lokala steroider och mydriatikum.


Episklerit

Orsak: Autoimmun reaktion i ytliga delen av sclera. Drabbar oftast helt friska personer.

Klinik: Ensidig. Obehag och ömhet. Ingen varig sekretion. Lokaliserad rodnad på sclera.

Handläggning: Läker spontant inom några veckor, lokala steroider kan förkorta läkningstiden, men kan eventuellt öka recidivrisken. Perorala NSAID-preparat kan lindra.


Sklerit

Orsak: Autoimmun reaktion. Relativt ovanlig. Ses ofta i association med reumatiska sjukdomar, men även tillsammans med andra tillstånd.

Klinik: Ensidigt. Ofta intensiv värk. Lokal eller diffus djupröd, kraftig rodnad.

Handläggning: Specialistfall. Generell antiinflammatorisk behandling.


Akut glaukom

Orsak: Förutsätter trång kammarvinkel som kan blockeras, till exempel om pupillen vidgas. När kammarvattenavflödet hindras leder detta till kraftig intraokulär tryckstegring. Mekanismen skiljer sig från den vid kroniskt öppenvinkelglaukom.

Klinik: Ensidigt. Svår värk i ögat, ibland huvudvärk, illamående. Snabbt tilltagande synnedsättning. Generell rodnad, ofta kraftig med stasade kärl. Kornea är ofta disig och pupillen semidilaterad. Ögat kan palperas hårt. Prodromalsymtom i form av halofenomen, övergående dimsyn och tryckkänsla kan tidigare ha förekommit eller föregå ett fullt utvecklat akut glaukom.

Handläggning: Akut remiss till ögonspecialist för trycksänkande åtgärd.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar

Senast ändrad