Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Råd för att spara på IVA-läkemedel

I samband med covid-19 har användningen av propofol mångdubblats på våra intensivvårdsavdelningar, IVA. Regional särskild sjukvårdsledning i Region Stockholm har beslutat att reservera tillgängligt propofol för enheter med IVA-patienter.

Propofolanvändning i samband med anestesi eller sedering utanför IVA bör endast ske då andra alternativ saknas.

Alternativ vid propofolbrist

Söva utan propofol

Det går i de flesta fall att inducera anestesi med tiopental för att sedan underhålla anestesin med sevofluran eller annan inhalationsanestetika.

Regional anestesi

Regional anestesi är ofta att föredra. Vid regional anestesi kan en god premedicinering göra att man slipper komplettera med intravenös sedering i infusion under ingreppet. Vid behov kan man ge enstaka doser av sederande läkemedel.

Perifer nervblockad

Perifer nervblockad kan också vara ett alternativ till generell anestesi beroende på ingrepp.

Opioider

Om man ger peroral opioid cirka en timme före operationen kan behovet av intravenös opioid bli mindre.

Övrigt

Rocuronium inj

Rocuronium är också en bristvara i nuläget. Celokurin kan vara ett alternativ om inga kontraindikationer föreligger. Överväg indikationen för muskelrelaxantia samt om patienten behöver vara muskelslapp under hela ingreppet.

Klonidin inj (Catapresan inj)

Catapresan för injektion är en bristvara i nuläget. Licensprodukt Catapresan tablett finns tillgänglig och regionlicens finns.

På IVA: När magtarmkanalen har kommit igång kan man med fördel ge tablett Catapresan (uppslammad) per sond som alternativ till injektion eller infusion. Klonidin har hög biotillgänglighet. Doseras ofta 75 mikrogram x 4.

Funktion Läkemedel RSSL S4:3 i samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Senast ändrad