Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandla depression till fullständig remission och därefter minst ett halvt år. Följ upp med symtomskattning. Dosändring, preparatbyte eller kombinationsbehandling kan behövas

Vid behandling av depression ska målet vara symtomfrihet. Följ upp patienten noggrant och optimera behandlingen tills patienten uppnår remission.

Depression är en folksjukdom som medför betydande sjukdomsbörda och funktionsförlust. Målet med behandlingen är symtomfrihet och fullständigt återställande av funktionsnivån. Det finns flera effektiva behandlingsalternativ. Många patienter med depression får trots detta ingen behandling. Endast en del av de behandlade patienterna får adekvat behandling till remission. Ofullständigt behandlad depression medför betydande kvarstående symtombörda och funktionsförlust samt ökar påtagligt risken för recidiv.

Vid behandling av depression ska målet vara symtomfrihet. Följ upp patienten noggrant med validerad skattningsskala och optimera behandlingen kontinuerligt tills patienten uppnår remission. Efter remission bör behandlingen fortgå i minst sex månader.

Om behandling med rekommenderat förstahandsläkemedel ej ger tillräcklig effekt, trots tillräcklig behandlingstid och adekvat dosökning, föreslås byte till annat rekommenderat läkemedel. Det finns evidens för att byte mellan två SSRI kan ge lika gott resultat som byte till annan läkemedelsgrupp och dessutom minimeras utsättningsbesvären. Vid behandlingssvikt beakta även grad av följsamhet och eventuell avvikande nedbrytningshastighet av läkemedlet i levern.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Behandlingsrekommendation 2016
  2. Warden D, Rush AJ, Trivedi MH, Fava M, Wisniewski SR. The STAR*D Project results: a comprehensive review of findings. Curr Psychiatry Rep. 2007 Dec;9(6):449-59
  3. Gaynes BN, Warden D, Trivedi MH, Wisniewski SR, Fava M, Rush AJ. What did STAR*D teach us? Results from a large-scale, practical, clinical trial for patients with depression. Psychiatr Serv. 2009 Nov;60(11):1439-45
  4. Sinyor M, Schaffer A, Levitt A. The sequenced treatment alternatives to relieve depression (STAR*D) trial: a review. Can J Psychiatry. 2010 Mar;55(3):126-35
  5. NICE, National institute for health and care excellence. Depression in adults: recognition and management. Riktlinjer publicerade 2009. Uppdaterade 2016

Senast ändrad