Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melatonin – behandling av sömnstörning hos barn

Vid läkemedelsbehandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar är melatonin förstahandsval. Melatonin har visats förkorta sömnlatens (tid till insomnande) hos barn och ungdom vid ADHD samt förlänga total sömntid. Det finns även studier vid andra utvecklingsavvikelser, autismspektrumtillstånd och vid neurologiska sjukdomar sjukdomar som stöder melatoninmedicinering.

Sömnstörningar hos barn är ett förhållandevis vanligt problem, och förekommer både hos i övrigt friska barn och hos barn med olika former av funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.

Icke-farmakologisk behandling första steget

Som första steg bör man inhämta en noggrann anamnes om sömnsvårigheterna och kartlägga sömnen med hjälp av en sömndagbok. Sömnhygien och tydliga rutiner kring sänggåendet är nästa steg, samt vid behov psykologiska behandlingsmetoder för att underlätta sömnen. Farmakologisk behandling rekommenderas först efter att icke-farmakologiska behandlingsmetoder har försökts och utvärderats.

Vid farmakologisk behandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar är melatonin förstahandsval.

Melatonin har visats förkorta sömnlatens (tid till insomnande) hos barn och ungdom vid ADHD samt förlänga total sömntid. Det finns även studier vid andra utvecklingsavvikelser, autismspektrumtillstånd och vid neurologiska sjukdomar som stöder melatoninmedicinering.

Även hos barn med en normal psykomotorisk utveckling har melatonin visats förkorta sömnlatens. Vid senarelagd sömnfas, en typ av sömnstörning där sömnmönstret förskjutits mot allt senare insomnande, har melatonin visats förkorta sömnlatens och förlänga den totala sömnen under natten.

Depotberedning kan ge dagtrötthet

Hos barn och ungdomar är vanligen insomningssvårigheter det huvudsakliga sömnproblemet, och behovet av fördröjd läkemedelseffekt för att bibehålla sömnen eller förhindra uppvaknanden är mindre jämfört med hos vuxna. Därför är kortverkande preparat att föredra.

Circadin/Mecastrin är depotberedningar av melatonin, godkända för behandling av primär insomni hos personer över 55 år. En nackdel vid behandling av barn och ungdomar med denna beredning är att den kvardröjande effekten kan orsaka dagtrötthet påföljande dag, vilket uppfattas som besvärande.

Vid sväljningssvårigheter kan oral lösning melatonin vara ett alternativ. Det finns flera olika produkter, se Kloka listan.

Inget stöd för antihistaminer

Antihistaminpreparat såsom alimemazin (Theralen) och hydroxizin (Atarax) har ibland använts för att underlätta sömnen hos barn, men den kliniska effekten är begränsad, och det finns inte vetenskapligt stöd för behandling av sömnstörning med dessa preparat.

Vid behandling av sömnstörning hos barn är det särskilt angeläget att undvika preparat med risk för beroendeutveckling. Bensodiazepin-liknande preparat ska undvikas.

Det finns inga kända interaktioner mellan melatonin och andra psykofarmaka som vanligen används till barn, exempelvis ADHD-läkemedel eller SSRI-preparat.

Föreslagen dosering (se även Kloka listan):

  • 2–4 års ålder: melatonin tablett 0,5–1 mg
  • över 4 års ålder: melatonin tablett 1–5 mg

De flesta studier använder doser kring 1–5 mg, som är det vanligaste dosintervallet oavsett ålder hos barnet. Enstaka patienter kan behöva upp till 10–12 mg, men detta är ovanligt. Doser över 12 mg har ej studerats.

Melatonin ges till natten 30(–60) minuter före önskad sovtid.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Läkemedelsverket. Behandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar – behandlingsrekommendation 2022
  2. Wei S, Smits MG, Tang X, Kuang L, Meng H, Ni S et al. Efficacy and safety of melatonin for sleep onset insomnia in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Med. 2020 Apr;68:1-8
  3. Gringras P, Gamble C, Jones AP, Wiggs L, Williamson PR, Sutcliffe A et al; MENDS Study Group. Melatonin for sleep problems in children with neurodevelopmental disorders: randomised double masked placebo controlled trial. BMJ. 2012 Nov 5;345:e6664
  4. van Geijlswijk IM, van der Heijden KB, Egberts AC, Korzilius HP, Smits MG. Dose finding of melatonin for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia: an RCT. Psychopharmacology (Berl). 2010 Oct;212(3):379-91
  5. van Geijlswijk IM, Mol RH, Egberts TC, Smits MG. Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia. Psychopharmacology 2011 Jul;216(1):111-20
  6. Gringras P, Nir T, Breddy J, Frydman-Marom A, Findling RL. Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children With Autism Spectrum Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017 Nov;56(11):948-957.e4
  7. Chang YS, Lin MH, Lee JH, Lee PL, Dai YS, Chu KH et al. Melatonin Supplementation for Children With Atopic Dermatitis and Sleep Disturbance: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2016 Jan;170(1):35-42

Senast ändrad