Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

JAK-hämmare för behandling
av måttlig till svår reumatoid artrit

JAK-hämmarna Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq
(upadacitinib) och Xeljanz (tofacitinib) vid reumatoid artrit har varit föremål för nationellt ordnat införande. I november 2021 avslutade NT-rådet det nationella införandet och hanteringen av JAK-hämmare vid reumatoid artrit är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Rekommendationen från Region Stockholms läkemedelskommitté och expertgruppen för smärta och reumatologi är:

  • Att i valet mellan JAK-hämmare och TNF-hämmare i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar.
  • Att av JAK-hämmarna, i första hand välja Xeljanz och i andra hand Rinvoq eller Jyseleca.
  • Att följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

Jyseleca, Olumiant, Rinvoq och Xeljanz omfattas av högkostnadsskyddet när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Det finns avtal med sekretessbelagd återbäring för JAK-hämmarna. Avtalen har tagits fram gemensamt inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. Det är olika nivå på återbäringen till regionen i de olika avtalen. När det är motiverat att använda en JAK-hämmare rekommenderas behandling med Xeljanz, Jyseleca eller Rinvoq eftersom de är mer kostnadseffektiva alternativ än Olumiant.

Vid behandling med JAK-hämmare bör den kardiovaskulära riskprofilen vägas in. Det finns inga övertygande data som visar att någon JAK-hämmare skulle ha en mer fördelaktig kardiovaskulär riskprofil jämfört med någon annan. Läs mer om den vaskulära riskprofilen i expertgruppens utlåtande.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad