Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

JAK-hämmare för behandling
av måttlig till svår reumatoid artrit

JAK-hämmarna Jyseleca, Xeljanz, Rinvoq och Olumiant vid reumatoid artrit har varit föremål för nationellt ordnat införande. I november 2021 avslutade NT-rådet det nationella införandet och hanteringen av JAK-hämmare vid reumatoid artrit är överlämnad till de regionala läkemedels­kommittéerna.

Rekommendationen från Region Stockholms läkemedelskommitté och expertgruppen för smärta och reumatologi är:

  • att i valet mellan JAK-hämmare och TNF-hämmare i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar
  • att av JAK-hämmarna, i första hand välja Jyseleca och i andra hand Xeljanz
  • att följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

Jyseleca, Xeljanz, Rinvoq och Olumiant omfattas av högkostnadsskyddet när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Det finns avtal med sekretessbelagd återbäring för JAK-hämmarna som gäller 2023-10-01–2025-09-30. Avtalen har tagits fram gemensamt inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. Det är olika nivå på återbäringen till regionen i de olika avtalen. När det är motiverat att använda en JAK-hämmare rekommenderas behandling med Jyseleca och i andra hand Xeljanz eftersom de är de mest kostnadseffektiva alternativen. Rekommendationen gäller vid nyinsättning av JAK-hämmare.

Vid behandling med JAK-hämmare bör den kardiovaskulära riskprofilen vägas in.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har dragit slutsatsen att alla JAK-hämmare, i jämförelse med TNF-hämmare, medför en ökad risk för allvarliga kardiovaskulära problem, cancer, venös tromboembolism, allvarliga infektioner och död. Detta gäller alla godkända indikationer. EMA organet för bedömning av läkemedelssäkerhet PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) listar patientgrupper som endast ska använda JAK-hämmare om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga:

  • Patienter äldre än 65 år.
  • Patienter med ökad risk för allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE).
  • Rökare eller tidigare rökare under lång tid.
  • Patienter med ökad cancerrisk.

JAK-hämmare ska användas med försiktighet till patienter med ökad risk för venös tromboembolism. Vidare bör dosen i möjligaste mån reduceras hos alla patienter med risk för venös tromboembolism, cancer eller allvarliga kardiovaskulär morbiditet.

Risken för hudcancer lyfter man också fram och man rekommenderar återkommande undersökningar särskilt hos riskpatienter.

Denna bedömning är i linje med expertgruppens utlåtande att det saknas övertygande data som visar att någon JAK-hämmare skulle ha en mer fördelaktig kardiovaskulär riskprofil jämfört med någon annan.

11 November 2022: EMA confirms measures to minimise risk of serious side effects with Janus kinase inhibitors for chronic inflammatory disorders | European Medicines Agency (europa.eu)

Region Stockholms läkemedelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad