Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationer för utsättning av opioider

Vid utsättning av opioider efter längre tids användning är det mycket viktigt med planering, information, motivation och uppföljning. Genom att individanpassa utsättningen minskar risken för abstinenssymtom. Den läkare som inlett eller tagit över ansvaret för en opioidbehandling har även ansvaret för utsättning.

Det finns sällan skäl att trappa ner opioider vid behandling av akut smärta (exempelvis postoperativt), utan behandlingen kan avslutas tvärt då den totala behandlingstiden ska vara begränsad. Behandlingsperioden vid akut och postoperativ smärta utgår från den skada eller det operativa ingreppets storlek.

Redan efter behandling med opioider under 2–4 veckor kan abstinens utvecklas vid utsättning eller dossänkning. Hos barn och ungdomar kan abstinens ses även efter kortare behandlingstid.

Om behandling med opioider har pågått längre än 90 dagar rekommenderas långsam nedtrappning. Med en individuellt anpassad nedtrappning i samråd mellan läkare och patient uppstår sällan problem med abstinenssymtom och det är viktigt att följa patienten under hela utsättningsfasen. Notera att symtom på opioidabstinens kan kvarstå i upp till sju månader efter avslutad behandling.

Vid långtidsbehandling med opioider utvecklas regelmässigt tolerans, vilket innebär att den smärtlindrande effekten avtar. Opioidbehandling kan även medföra att patienten utvecklar en ökad smärtkänslighet. En hög andel av patienter som behandlats med opioider under lång tid upplever inte ökad smärta när opioidbehandlingen avslutats.

Opioidabstinens

Abstinensutveckling är ur ett fysiskt perspektiv inte skadlig men kan vara mycket besvärlig för patienten. Abstinens eller utsättningssymtom förekommer dels som akuta symtom (inom 6–24 timmar) eller som sent uppträdande symtom (2–3 veckor). Symtomen i den akuta fasen består av sömnstörning, gäspningar, rinnsnuva, vidgade pupiller och gåshud. Stört sömnmönster är ett vanligt symtom hos yngre individer. Vid tilltagande abstinens uppträder en bild med ökad puls, förhöjt blodtryck, rastlöshet, feber, kräkningar och diarré. Dessa uttalade abstinenssymtom förekommer inte vid nedtrappning i enlighet med nedan angiven rekommendation. Sena symtom kan pågå i upp till sju månader och kännetecknas av depression, initiativlöshet och minskad tolerans för stress. Alla patienter uppvisar inte abstinenssymtom. Abstinenssymtom är vanligare hos patienter med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa, exempelvis ångest. Symtom på abstinens och ångestproblematiken är överlappande.

Förslag på utsättning av opioider vid långtidsbehandling

En i förväg uppgjord rimlig plan med detaljerat nedtrappningsschema är en viktig förutsättning för att lyckas

En vanlig rekommendation är att minska dygnsdosen med cirka 10 procent en gång i veckan tills man nått 30 procent av ursprungsdosen. Därefter kan nedtrappningshastigheten minska, till exempel dosminskning görs varannan vecka eller månadsvis.

Ökad smärta i perioder är förväntat och utgör inte skäl att frångå en i övrigt motiverad nedtrappningsplan. Information, motivation och uppföljning är viktigt. Att backa till högre dosering rekommenderas inte. Kontakta beroendespecialist/beroendemottagning vid problem.

Behandling av symtom på opioidabstinens

Abstinenssymtom som snuva, svettningar, sömnstörningar, illamående, diarré och muskelsmärta är ofta lindriga och kan behandlas symtomatiskt. Benzodiazepiner är olämpliga vid opioidabstinens.

Vid allvarliga abstinenssymptom rekommenderas kontakt med beroendemedicin. Använd inte bensodiazepiner eller opioider vid abstinenssymtom. Klonidin är ett behandlingsalternativ.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. Berna C, Kulich R, Rathmell J. Tapering Long-term Opioid Therapy in Chronic Noncancer Pain: Evidence and Recommendations for Everyday Practice. Mayo Clin Proc. 2015 Jun;90(6):828-42
  2. Washington State Agency Medical Directors’ Group (AMDG). Reducing or Discontinuing Chronic Opioid Analgesic Therapy (COAT). Interagency Guideline on Prescribing Opioids for Pain [06-2015]. 3rd edition 2015

Senast ändrad