Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inledning

Syfte

Detta dokument gäller i Stockholms läns landsting och riktar sig framförallt till de som vaccinerar barn, på barnvårdcentraler, i skolan, på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Information om vacciner, sjukdomarna och intervall mellan vacciner, förutom avseende doseringar, kan appliceras på vuxna i de fall där det är aktuellt. Eftersom målgruppen är barn finns det ingen information om de få vacciner som bara avsedda för vuxna. Dokumentet är framtaget av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer som har en bred representation från smittskydd, infektionsklinik, mikrobiologi, barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Beställningsrutiner och upphandlade vacciner i Stockholms län

Allmänt

Vaccination förutsätts resultera i aktiv immunisering. Genom att förändra ett smittämne, eller någon av dess beståndsdelar, så det blir ofarligt och sedan tillföra det till en människa, stimuleras kroppens immunförsvar mot infektion.

Vaccinationen behöver ofta upprepas för att uppnå maximal effekt. Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insats som gjorts för att förbättra folkhälsan. Idag har man i många länder fått kontroll över ett tiotal svåra infektionssjukdomar, som difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.

I grundimmuniseringen ingår de första doserna. För flertalet avdödade vacciner induceras då ett immunologiskt minne. För att få ett långvarigt immunsvar behövs ytterligare booster eller påfyllnadsdoser. Den första boosterdosen ges vanligen tidigast sex månader efter grundimmuniseringen och de efterföljande flera år senare.

För levande vacciner, som till exempel BCG-vaccin, räcker i allmänhet en dos för att åstadkomma en grundimmunisering. För vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund krävs en revaccination.

Passiv immunisering med till exempel gammaglobulin eller specifika immunglobuliner innebär injektion av redan färdiga antikroppar. Det medför en snabb men kortvarig skyddseffekt, eftersom antikropparna bryts ner i kroppen.

Indelning av vacciner

Vaccinvariant

Vaccinexempel 

Levande (försvagade) – Bakteriebaserade

BCG

Levande (försvagade) – Virusbaserade

Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Avdödade – Bakteriebaserade

Kikhosta, difteri, stelkramp, pneumokocker, H. influenzae typ b

Avdödade – Virusbaserade

Polio, hepatit B, HPV 

Flockimmunitet

Flockimmunitet kallas också ”herd immunity” och innebär det samlade skyddet hos en grupp människor. Vid tillfredställande flockimmunitet får de som inte är vaccinerade ett indirekt skydd, eftersom den höga vaccinationsgraden medför att smittämnet cirkulerar i samhället i mindre omfattning eller inte alls. För att upprätthålla denna effekt för till exempel polio anses att 80–85 procent av befolkningen ska vara vaccinerad; för mässling är siffrorna högre, 90–95 procent. Detta blir alltså ytterligare en positiv effekt av vaccinationen utöver det individuella skyddet.

Nuvarande situation

Tack vare ett genomarbetat vaccinationsprogram och hög social standard lever vi kanske invaggade i en falsk trygghet att epidemier aldrig mer kan inträffa i Sverige. Detta kan snabbt förändras vid krig, blockader eller flyktingströmmar.

Utan vaccinationer skulle vi kunna drabbas av svåra epidemier. Kritik av olika slag mot vaccinationer har alltid förekommit, men forskning har visat att fördelarna vida överstiger eventuella nackdelar.

En informationsbroschyr om det svenska barnvaccinationsprogrammet riktat till föräldrar finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till föräldrar

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03