Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Difteri, tetanus, pertussis, polio och Hemophilus influenzae typ b (DTP-polio -Hib) samt hepatit B

Allmänt

De sexvalenta vaccinerna (Infanrix hexa eller Hexyon) innehåller vacciner mot sex sjukdomar och ges i samma spruta. Det består av en suspension som innehåller avdödat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hepatit B. Suspensionen blandas med Hib-vaccinet som är en torrsubstans.

De femvalenta vaccinerna (Pentavac eller Infanrix-Polio+Hib) innehåller vacciner mot fem sjukdomar och ges i samma spruta. Det består av en suspension som innehåller avdödat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Suspensionen blandas med Hib-vaccinet som är en torrsubstans.

Difteri- och tetanustoxoiderna utvinns från odlingar av difteribakterier och tetanusbakterier. De acellulära pertussiskomponenterna framställs genom odling av kikhostebakterier varifrån komponenterna extraheras, renas och toxinet toxoideras (avgiftas). Kvicksilverföreningar ingår inte i vaccinernas konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller Fass.

Vaccinhantering

Dessa vacciner ska förvaras kallt men frostfritt (2–8 °C). Observera att de förstörs vid nedfrysning. De ska skyddas mot ljus. Efter blandning ska vaccinbehållaren skakas om väl till en vitgrumlig suspension som bör injiceras omedelbart. Dessa vacciner ska inte blandas med andra vacciner i samma spruta, annat än med det i vaccinerna ingående Hib-vaccinet.

Ålder för vaccinering

DTP-polio+Hib+hepatit B, ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Det sexvalenta vaccinet, Infanrix hexa har sedan januari 2013 erbjudits alla barn i Stockholms läns landsting.

Intervall

Om man har bråttom, till exempel inför en längre utlandsvistelse, kan intervallet minskas. Se tabell 1 kommentarer.

Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna, det kan resultera i att effekten uteblir.

Vaccinationsteknik

Vaccinet ges till och med ett års ålder som en intramuskulär injektion i lårets framutsida mellan ”pressveck” och lateralsidan på låret (muskulus vastus-lateralis). Ge omväxlande höger-vänster-höger sida. Vid behov kan vaccinationer ges i låret i alla åldrar.

  • Nålen ska vara 0,6 mm i diameter och 25 mm lång (blå).
  • Injektionen ges med 90 graders stickvinkel.

Kanylen förs in till maximalt 2/3 och får aldrig föras in till fästet. På de minsta barnen lyfts muskelmassan för att inte nålen ska träffa femur.

Kombination med andra vacciner

Se tabell 4 (i avsnittet Hur vacciner kan kombineras) för kombination av vacciner med kommentarer.

Skyddseffekt

Kombinationsvaccinet DTP-polio+Hib+hepatit B är effektivt men skyddseffekten varierar mellan de ingående vaccinkomponenterna. Se nedan för respektive vaccin.

Tetanus (Stelkramp)
Skyddet mot stelkramp är mycket gott efter tre doser med rekommenderat intervall. En boosterdos rekommenderas vid 5–6 års ålder. Därefter kvarstår skyddet i minst tio år då en ny boosterdos ges i årskurs 8–9.

Difteri
Skyddet mot difteri minskar gradvis. En boosterdos rekommenderas vid 5–6 års ålder (DTP-polio) och vid 14–15 års ålder i årskurs 8–9 (dTp = reducerad dos av difteri- och pertussisantigen).

Kikhosta
Skyddet mot kikhosta är kortvarigt och varar cirka fem år. En boosterdos rekommenderas vid 5–6 års ålder (DTP-polio) och vid 14–15 års ålder (årskurs 8–9) (dTp).

Polio
Poliovaccination ger en god immunitet efter tre doser med rätt intervall. Efter booster vid 5–6 års ålder erhålls en nästintill 100-procentig immunitet mot polio.

Hib (Hemophilus influenzae typ b)
Skyddseffekten efter vaccination mot hib är bra och viktigast under barnets första två år. Därefter utvecklar barnen successivt immunitet.

Ovaccinerade barn mellan 1–5 år behöver bara en dos av hib-vaccinet. Barn bildar naturligt antikroppar mot Hib med stigande ålder, oavsett om de varit sjuka eller inte. Någon förnyelsedos i skolan behövs inte.

Hepatit B
Ger ett effektivt skydd mot hepatit B. Närmare 100 procent av de vaccinerade barnen utvecklar skyddande antikroppar efter tre doser.

Biverkningar

Vanliga
smärta, rodnad och lokal svullnad vid injektionsstället, < 50 mm, samt irritabilitet, diarré, kräkningar, feber > 38,0 ºC och aptit- och sömnstörningar.

Mindre vanliga
hög feber och långvarig otröstlig gråt.

Enstaka fall av hypotona hyporesponsiva episoder, HHE (kollaps och/eller medvetandeförlust/kontaktlöshet inom 48 timmar efter vaccination) har rapporterats. Inga fall av permanenta skador har rapporterats.

Biverkningsrapportering
(Se länk Läkemedelsverkets hemsida och en särskild text som finns där ang. biverkningsrapportering (www.mpa.se).

Kontraindikationer

Vid akut infektionssjukdom med feber bör vaccinationen skjutas upp. Lindriga infektioner utgör dock inget hinder för vaccination.

Följande tillstånd utgör hinder:

  • överkänslighet mot någon av de beståndsdelar som ingår i vaccinet
  • progressiv neurologisk sjukdom hos barnet
  • andra allvarliga kroniska sjukdomar
  • komplikationer efter tidigare vaccinationer som temperatur över eller lika med 40,5 ºC inom 48 timmar utan annan känd orsak
  • hypoton-hyporesponsiv episod inom 48 timmar
  • ihållande otröstlig gråt som varar 3 timmar eller mer inom 48 timmar
  • kramper med eller utan feber inom tre dygn
  • tidigare anafylaktisk reaktion, oavsett mot vad, är en relativ kontraindikation, som manar till försiktighet. Vaccinationen bör ske när läkare finns på BVC, eller annan erfaren kollega är närvarande.

Vid tveksamheter om sjukdomens karaktär och lämpligheten att vaccinera ska patientansvarig eller annan sakkunnig barnläkare rådfrågas.

OBS! Att barnet har haft kikhosta är ingen kontraindikation
Om barnet redan har haft kikhosta eller misstänks ha haft kikhosta är ändå huvudregeln att det aldrig är fel att vaccinera eller fullfölja en påbörjad serie. Ibland är diagnosen osäker och i andra fall har spädbarn fått Erythromycin, som kan påverka förloppet så att tillräcklig immunitet inte har hunnit utvecklas. Vaccinationen förbättrar skyddet.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03