Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Allmänt

Vaccinet (M-M-RVAXPRO) består av ett frystorkat vitt till svagt ljusrosa pulver, som blandas med en klar färglös spädningsvätska. Suspensionen av levande försvagade stammar av mässlings-, påssjuke- och röda hundvirus injiceras omedelbart.

Vaccinhantering

Vaccinet är värmekänsligt och ska förvaras kallt (2–8°C) men får inte frysas. Lösningsmedlet kan förvaras kallt eller i rumstemperatur. Vaccinet upplöses i det medföljande lösningsmedlet omedelbart före användning. Vaccinet får inte blandas med andra vacciner i samma spruta.

OBS! Färdigblandat vaccin som förvaras i rumstemperatur förlorar större delen av sin effekt inom en timme!

Ålder för vaccinering

Två doser ges för att ge andra chans för dem som inte svarade på första dosen

 • Första dos ges vid 18 månaders ålder.
 • Boosterdos vid 6–8 års ålder i skolan.
 • Om barnet ska vistas utomlands kan första dosen MPR-vaccin ges redan från 9 månaders ålder eller i vissa fall tidigare, dock tidigast från 6 månaders ålder, om hög risk för exposition (läkarordination). MPR-vaccination före 12 månaders ålder betraktas som reseprofylax och föräldrarna hänvisas till vaccinationscentral. Observera att om första dosen ges före 12 månaders ålder ska den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder också ges. De maternella antikropparna av IgG- karaktär som överförs via placenta till barnet kan kvarstå upp till ett års ålder och störa vaccinationsanslaget.

  Se även tabell 1 för intervall med kommentarer.

Allmän MPR-vaccination infördes 1982 vid 18 månaders och 12 års ålder. 2007 sänktes åldern för andra dosen från 12 till 6–7 års ålder.

Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna.

Vaccinationsteknik

Vaccinet ges som en subkutan eller intramuskulär injektion i överarmen. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida. Kan även ges i låret.

 • Nålen ska vara 0,6 mm i diameter och 25 mm lång (blå).
 • Subkutana injektioner ges med 30–45 graders stickvinkel med proximal stickriktning, i detta fall upp mot skuldran.

För att undvika inaktivering av försvagat virus i vaccinet ska alkohol och andra desinfektionsmedel avdunsta från huden före injektion. Observera att spritavtvätt före vaccinering inte är standardprocedur.

Kombination med andra vacciner

 • MPR-vaccin kan ges samtidigt med DTP, polio, Hib och hepatit B men på skilda injektionsställen.
 • MPR-vaccin kan ges samtidigt/samma dag som BCG och andra levande vacciner om det anses nödvändigt.
 • Har MPR getts bör man vänta
  • minst fyra veckor med andra levande vacciner och PPD/IGRA.
  • minst tre veckor med gammaglobulin.
 • Har BCG getts först kan MPR-vaccin eller andra levande vacciner ges efter fyra veckor.
 • Har PPD/IGRA satts/tagits går det däremot bra att ge MPR utan intervall. Orsaken är att given MPR inom en månad kan ”släcka ut” PPD reaktionen, men det går alltså bra att sätta/ta PPD/IGRA först.
 • Har gammaglobulin getts bör man vänta tre månader innan MPR-vaccination genomförs.

Se även tabell 4 (i avsnittet Hur vacciner kan kombineras) för kombination av vacciner med kommentarer.

Biverkningar

Biverkningar efter MPR-vaccin som består av levande försvagade virus, är desamma som sjukdomssymtomen men av betydligt lindrigare karaktär. Dessutom kan lokal rodnad uppträda på vaccinationsplatsen.

En till två veckor efter vaccinationen (inkubationstid), får cirka 5–10 procent av de vaccinerade en reaktion med feber, flyktiga utslag och irritabilitet. Besvären klingar av efter några dagar och barnen smittar inte. Feberkramper kan också förekomma men är mindre vanligt. Övergående ledbesvär liksom encefalitreaktioner är mycket sällsynta.

Särskild försiktighet ska vidtas vid vaccinering av individer som har drabbats av anafylaxi efter intag av ägg. Tillgång till adekvat anafylaxibehandling ska finnas i händelse av att en sådan reaktion skulle inträffa.

Patienter med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte vaccineras med M-M-RVAXPRO eller Priorix eftersom det innehåller sorbitol.

Kontraindikationer

 • aktiva infektioner
 • aktiv tuberkulos
 • sjukdomar med nedsatt immunitet
 • behandling med kortikosteroider, cytostatika och/eller strålbehandling
 • överkänslighet mot neomycin
 • tidigare anafylaktisk reaktion, oavsett mot vad

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03