Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Rotavirusvaccin

Det finns idag två orala vacciner på marknaden. Vaccinerna skiljer sig åt när det gäller hur de är uppbyggda, vilka virustyper som ingår och avseende doseringen. Båda ska ges före 6 månaders ålder, det ena med två doser (Rotarix) och det andra med tre doser (Rotateq). Doserna kan ges inom ramen för det sedvanliga vaccinationsprogrammet och kan ges samtidigt som övriga vaccin, men det vaccin som ges i tre doser kan innebära behov av ett extra besök på BVC.

Båda vaccinerna har visats sig ge >90 procentigt skydd mot rotavirusinfektion, jämfört med placebo. Studier från bland annat USA, Australien, Belgien och Österrike, har också visat att vaccinet kraftigt minskar behovet av sjukhusvård på grund av svår maginfluensa och att denna effekt är störst hos barn <2 år. Minskningen av antalet sjukhusvårdade barn för maginfluensa, oavsett orsak, har varit mellan 33 procent och 59 procent och för maginfluensa orsakad av rotavirus mellan 74 procent och 100 procent.

På grund av att ett tidigare oralt vaccin mot rotavirus gav upphov till en viss ökning av en typ av tarmvred, så kallad invagination, hos små barn genomgick dessa nya vaccin mycket omfattande säkerhetsstudier innan godkännandet och post-marketing övervakning pågår hela tiden. Vaccinerna är nu väl etablerade och har getts i många miljoner doser.

Det finns en liten (cirka 6–7/100 000 vaccinerade) ökad risk för invagination även med dessa nya vacciner. Den ökade risken har setts framför allt veckan efter vaccination. Med adekvat information till föräldrarna om observans på mag-tarmsymtom efter vaccination kan invagination upptäckas och åtgärdas tidigt, vilket gör att nyttan av vaccinet överväger den lilla risken för komplikationer, som för övrigt även föreligger vid rotavirusinfektion.

Vaccindosering

Rotarix: Två vaccindoser från 6 veckors ålder, med minst fyra veckors mellanrum.
Båda två doser ska vara givna före 24 veckors ålder (rekommenderade åldrar för dos 1 och 2: 6 veckor respektive 3 månaders ålder) .

Rotateq: Tre vaccindoser från 6 veckors ålder, med minst fyra veckors mellanrum.
Samtliga tre doser ska vara givna före 32 veckors ålder.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03