Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Stelkrampsprofylax vid sårskador hos barn oavsett ålder

Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie (Clostridium tetani) som finns i jord och gödsel. Risken för tetanus finns även vid små och obetydliga sår. Alla ovaccinerade barn ska remitteras för akut specialistbedömning på barnakutsjukhus. Beroende på sårskadans allvarlighetsgrad ska ställningstagande göras till specifikt immunglobulin mot tetanus (Tetagam), påbörjande av grundvaccinering och antibiotika. Specifikt immunoglobulin finns på de flesta av de stora akutsjukhusens akutmottagningar men kan också rekvireras direkt från ApoX Bromma, vilka har dygnet runt-service. Alla ovaccinerade barn över 6 veckors ålder skall påbörja vaccination med fulldosvaccin, i första hand det sexvalenta vaccinet Infanrix hexa. Det fyrvalenta fulldosvaccinet Tetravac/Tetraxim kan också användas. Enskilt tetanusvaccin finns ej på marknaden för närvarande.

Rekommendationer för stelkrampsprofylax vid sårskador, enligt rekommendationer på Folkhälsomyndighetens hemsida, modifierade av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Tidigare ovaccinerad

 • Ge humant immunglobulin mot stelkramp oavsett ålder och skadans utseende/tid efter skada.
 • Påbörja grundvaccination på barn över 6 veckors ålder. Använd fulldosvaccin, till exempel Infanrix hexa.
 • Säkerställ uppföljning med vaccindos 2 efter 6–8 veckor via barnhälsovården eller Elevhälsan.

Tidigare fått en dos stelkrampsvaccin (given efter 2,5 månaders ålder, annars betrakta som ovaccinerad)

 • Ge humant immunglobulin mot stelkramp om det gått > 1 dygn sedan skadan, skadan är mycket förorenad, eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar.
 • Ge en dos stelkrampsvaccin. Använd fulldosvaccin, till exempel Infanrix hexa.
 • Säkerställ uppföljning med dos 3 via barnhälsovården eller Elevhälsan. Tidpunkt för dos tre beror på ålder och tid sedan första dosen tetanusvaccin/Infanrix hexa.

Tidigare fått två injektioner stelkrampsvaccin

 • Ge tredje dosen av stelkrampsvaccin. Använd fulldosvaccin, till exempel Infanrix hexa.
 • Säkerställ uppföljning av barnvaccinationsprogrammet via barnhälsovården eller Elevhälsan.

Tidigare fått tre doser stelkrampsvaccin

 • Ge påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin om det gått mer än tre år efter senaste dosen. Ge fulldosvaccin till exempel Tetravac.
 • Säkerställ uppföljning av barnvaccinationsprogrammet med fortsatta doser vaccin mot tetanus via barnhälsovården eller Elevhälsan.

Tidigare fått fyra doser stelkrampsvaccin

 • Ge påfyllnadsdos (dos 5) med kombinationsvaccin diTekiBooster, vilket ej är fulldosvaccin, tidigast fem år efter dos 4.
 • Säkerställ uppföljning av barnvaccinationsprogrammet via barnhälsovården eller Elevhälsan.
 • Informera om behovet av påfyllnadsdos 20 år efter dos 5.

Följande immunoglobulinpreparat/vacciner bör finnas på varje akutsjukhus:

Tetagam – om ej tillgängligt kan detta rekvireras från ApoX Bromma som har dygnet runt-service (kostnad cirka 4 000 kr+transport).
Infanrix hexa – sexvalent vaccin för grundvaccination, dos 1–4 för barn upp till 18 år.
Tetravac – fyrvalent vaccin för grundvaccination, dos 1–4 för barn upp till 18 år.
diTekibooster – boostervaccin för dos 5 och senare påfyllnadsdoser för barn och vuxna.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03