Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Vaccin mot hepatit B

Allmänt

Vaccin mot hepatit B i kombination med DTP-polio+hib (Infanrix hexa), erbjuds sedan 1 januari 2013 till alla barn i Stockholms län. Tidigare har det bara getts till barn (födda från 2005) där föräldrar, mor- eller farföräldrar härstammar från land där prevalensen av hepatit B är minst två procent samt till barn till HBsAg-positiva mödrar (se nedan).

Barn till mödrar med hepatit B

Barn till mödrar med hepatit B ges vaccination mot hepatit B redan på förlossningsavdelning samt ges en dos monovalent vaccin (Engerix-B) vid en månads ålder på BVC därefter fortsätta med Infanrix hexa vid 3–5 och 12 månader för att reducera risken för att barnet ska smittas och utveckla kronisk hepatit. Dessa barn har utsatts för hepatit B smitta under graviditeten och/eller vid förlossningen och måste därför kontrolleras med avseende på smitta efter genomförd vaccination. Det senare är särskilt viktigt för barn som är vaccinerade enligt högriskschemat.

Serumprov tas cirka tre månader efter sista vaccindosen, vid 15 månaders ålder för analys av HBsAg, anti-HBc och anti-HBs. Barnläkarmottagning (BLM)/Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) ansvarar för att denna undersökning genomförs efter remiss från BVC.

Smittskyddsläkarens information om handläggning av gravid kvinna med hepatit B-bärarskap och hennes barn samt vaccination mot hepatit B

Handläggning på BB

Barnet ordineras vaccination enligt schema som postexpositionsprofylax vilket ska påbörjas snarast efter förlossningen och senast inom 12 timmar (se tabell nedan).

Tabell

HögriskschemaLågriskschema
Immunoglobulin mot hepatit B¹
1 ml im vid födelsen inom 12 tim
Ej immunoglobulin
Hepatit B-vaccin² 10 μg im vid födelsenHepatit-B vaccin² 10 μg im födelsen
Hepatit B-vaccin² 10 μg im vid 1 mån ålderHepatit-B vaccin² 10 μg im 1 mån ålder
Infanrix hexa 0,5 ml vid 3 mån ålderInfanrix hexa 0,5 ml vid 3 mån ålder
Infanrix hexa 0,5 ml vid 5 mån ålderInfanrix hexa 0,5 ml vid 5 mån ålder
Infanrix hexa 0,5 ml vid 12 mån ålderInfanrix hexa 0,5 ml vid 12 mån ålder

¹ Hepatit B immunglobulin Umanbig 180 IE/ml
² Vaccin = 0,5 ml Engerix B

 • Immunoglobulin och vaccin ges intramuskulärt i olika kroppsdelar
 • Prematura barn (<34 veckor) och barn med födelsevikt <2 000 g behandlas enligt högriskschema oberoende av moderns smittsamhetskategori.
 • Barnläkare på BB ordinerar även nästa hepatit B-vaccindos, som ska ges på BVC enligt schemat (dos 2).
 • Fortsatta hepatit B-vaccinationer ges på BVC.
 • Protokollet ”Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn” skickas sedan till aktuell BVC i original.

Handläggning på BVC

 • Fortsatta vaccinationer enligt tabellen ovan. Vid en månads ålder ges monovalent hepatit B vaccin (Engerix B) därefter fortsätter man med Infanrix hexa vid 3–5 och 12 månader. Efter avslutad vaccination initierar BVC-sjuksköterskan provtagningen genom att skriva konsultremiss till BUMM och be dem bistå med uppföljning efter genomförd vaccination genom att vid 15 månaders ålder kontrollera förekomst av HBs Ag, anti-HBc och anti-HBs i serum.
 • I samband med MPR-vaccinationen vid 18 månaders ålder kontrollerar BVC-sjuksköterskan att serologisk kontroll genomförts och att resultatet på hepatitserologin förts in i barnets journal.

Handläggning på Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning/BUMM

Cirka tre månader efter tredje dosen Infanrix hexa, vid 15 månaders ålder, ska ett serumprov tas på barnet. Detta prov ska analyseras med avseende på förekomst av HBsAg, anti-HBc och anti-HBs. Detta för att kontrollera om barnet blivit smittat med hepatit B och om barnet fått bra skydd vid vaccinationen. Läkare på BUMM är medicinskt ansvarig för uppföljning av svaret.

Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad?

Vaccinhantering

Vaccinet förvaras i kylskåp 2–8 °C men får inte frysas. Vaccinet ska kasseras om det har varit fruset. Under förvaring kan innehållet uppvisa en vit fällning med klar färglös supernatant. Vid omskakning kvarstår en viss opalescens.

Vaccinet ska inspekteras visuellt för främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar före administrering. Vaccinet ska kasseras om utseendet avviker från ovanstående.

Hela innehållet i endosbehållaren måste dras upp och ska användas omedelbart.

Dosering

Engerix-B 10 mikrogram, 0,5 ml injektionsvätska med tre doser vid tidpunkt 0, 2 och 6–12 månader, är ämnad för personer till och med 15 år, inklusive spädbarn.

Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna.

Vaccinationsteknik

Vaccinet ska administreras intramuskulärt i låret. I undantagsfall kan vaccinet ges subkutant till patienter med trombocytopeni eller blödningsrubbningar.

Vaccinet ges till och med ett års ålder som en intramuskulär injektion i lårets framutsida mellan ”pressveck” och lateralsidan på låret (musculus vastus-lateralis). Ge omväxlande höger-vänster-höger sida. Vid behov kan vaccinationer ges i låret i alla åldrar.

 • Nålen ska vara 0,6 mm i diameter och 25 mm lång (blå).
 • Injektionen ges med 90 graders stickvinkel.

Kanylen förs in till maximalt 2/3 och får aldrig föras in till fästet! På de minsta barnen lyfts muskelmassan för att inte nålen ska träffa femur.

Kontraindikationer

  • allergi mot någon komponent i vaccinet
  • reaktion/problem efter tidigare vaccination med Engerix-B
  • akut infektion och/eller feber.

  Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

  Senast ändrad 2019-07-03