Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Vaccin mot pneumokocker

Allmänt

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till otit och meningit samt en av de vanligaste orsakerna till bakteriemi och pneumoni hos barn.

De svåraste pneumokockinfektionerna brukar kallas invasiva, vilket innebär att bakterien kan odlas fram från en normalt steril lokal som till exempel blod eller likvor. Innan allmän pneumokockvaccination av barn infördes i Sverige 2009 (HSLF-FS 2015:1) drabbades 70–90 barn per år av invasiv pneumokockinfektion. Enstaka dödsfall förekom årligen och risken för bestående men, som till exempel hörselskador efter meningit, var påtaglig.

Vaccinet

Baserat på kolhydratantigenet i bakteriens kapsel finns mer än 90 olika serotyper av pneumokocker. Det vuxenvaccin som funnits tillgängligt sedan mitten av 1980-talet innehåller de 23 vanligaste serotyperna, så kallat 23-valent vaccin, PPV23, (Pneumovax). Dessa serotyper orsakar tillsammans cirka 90 procent av alla invasiva pneumokockinfektioner.

Immunsystemet hos små barn under 2–3 års ålder svarar inte tillfredsställande på kolhydratantigenet i PPV23. Ett nytt vaccin togs därför fram i slutet av 90-talet, där kolhydratdelen bundits eller ”konjugerats” till ett protein, vilket gör att även små barn får ett utmärkt immunsvar. Med två ”priming-doser” skapas ett immunologiskt minne som vid en tredje dos efter sex månader, eller mer, leder till ett kraftfullt boostersvar.

Det konjugatvaccin (Prevenar7) som först fanns på marknaden innehöll sju serotyper, så kallat 7-valent vaccin. Dessa serotyper var alla mycket vanliga orsaker till infektion just i småbarnsåldern och dessutom ofta förknippade med nedsatt känslighet för penicillin. Sedan 2010 har det 7-valenta vaccinet bytts mot ett 13-valent, PCV13, (Prevenar13), vilket ger ännu bättre täckning mot de serotyper som är vanliga orsaker till sjukdom hos barn. Det finns ytterligare ett konjugerat vaccin på marknaden Synflorix, som innehåller tio olika serotyper.

Två typer av pneumokockvaccin

  1. PCV13 (Prevenar13) ingår i barnvaccinationsprogrammet i Stockholms läns landsting – för dosering se tabell nedan.
  2. Polysackaridvaccinet Pneumovax rekommenderas, som tillägg till Prevenar13, till barn från 2 års ålder med hög risk för invasiv pneumokockinfektion. För definition av högriskpatienter

Ålder och intervall för grundvaccination, samt vaccination av högriskpatienter, med pneumokockvaccin

Ålder vid första dos

Vaccin

Dosering

<12 månader

PCV13 (Prevenar 13)

Normalschema = 3-5-12 månader. 2 doser med minst 2 månaders mellanrum följt av en boosterdos tidigast 6 mån efter den 2:a injektionen

12–23 månader

PCV13 (Prevenar 13)

2 doser med två månaders mellanrum. Ingen booster behövs

2–5 år

PCV13 (Prevenar 13)

1 dos. Ingen booster behövs.

Högriskbarn
>2 ålder*

PPV23 (Pneumovax)

1 dos. För ev. revaccination, se ovan

* För definition av riskbarn se länken under punkt 2 ovan.

  • Barn kan oberoende av grad av prematuritet erbjudas konjugerat pneumokockvaccin vid kronologisk ålder.

Ovan angiven dosering gäller även barn med ”mild immunosupressiv behandling”, till exempel barn med astma som står på inhalationssteroider. För barn med svår immunbristsjukdom kan dock fyra doser övervägas till exempel 3-5-7-13 månader.

Revaccination med Pneumovax, i regel en gång, rekommenderas bara till högriskpatienter, vid till exempel grav immunbrist eller avsaknad av mjälte, se http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/pneumokocker_vaccinering-av-riskgrupper/

Vaccinhantering

Vaccinet ska förvaras kallt, i kylskåp 2–8 °C men fårinte frysas. Vaccinet bör omskakas väl så att en homogen vit suspension bildas och granskas visuellt med avseende på eventuella partiklar och/eller fysikaliska variationer före injiceringen. Använd inte vaccinet om innehållet i injektionsflaskan ser ut på annat sätt.

Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna.

Vaccinationsteknik

Vaccinet ges till och med ett års ålder som en intramuskulär injektion i lårets framutsida mellan ”pressveck” och lateralsidan på låret (muskulus vastus-lateralis). Ge omväxlande höger-vänster-höger sida. Vid behov kan vaccinationer ges i låret i alla åldrar.

  • Nålen ska vara 0,6 mm i diameter och 25 mm lång (blå).
  • Injektionen ges med 90 graders stickvinkel.
  • Kanylen förs in till maximalt 2/3 och får aldrig föras in till fästet. På de minsta barnen lyfts muskelmassan för att inte nålen ska träffa femur.

Vaccinet kan också ges i deltoideusmuskeln på överarmen på småbarn.

Kombinationer

Pneumokockvaccinet (Prevenar 13) kan ges tillsammans med andra barnvaccin enligt vaccinationsprogrammet men på olika injektionsställen.

Se tabell 4 för kombination av vacciner med kommentarer.

Utbytbarhet Om ett barn börjat vaccinationerna med det 10-valenta konjugatvaccinet (Synflorix) i annat landsting fortsätter man med vaccination med Prevenar 13. Eftersom detta är ”off label” krävs läkarordination.

Skyddseffekt

Vaccinet har visats skydda mot cirka 90 procent av de invasiva infektioner som orsakats av de ingående serotyperna. Det ger även cirka 20 procent skydd mot röntgenverifierad pneumoni och cirka 5–10 procent mot otit.

Allmän vaccinering av barn infördes i Stockholm den 1 juli 2007, medan de nationella rekommendationerna om allmän pneumokockvaccination trädde i kraft den 1 januari 2009.

Biverkningar

Lokala reaktioner med smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället samt lätt feber är vanligt. Detta beror sannolikt på att vaccinet har ett lågt pH-värde, det vill säga är surt. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Enstaka barn har fått en snabbt uppträdande rodnad, som en slags flush-reaktion över hela benet, ibland även över hela kroppen inklusive ansikte och hjässa. Den ilskna rodnaden har varat omkring 15 minuter. Barnen har varit opåverkade i övrigt och haft ett normalt efterförlopp.

Kontraindikationer

Allergi mot någon substans i vaccinet.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03