Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Överkänslighetsreaktioner

Med dagens program vacciner är det mycket liten risk att barn reagerar allvarligt i anslutning till vaccination. Det är ändå viktigt att regelbundet repetera rutiner för åtgärder vid eventuell överkänslighetsreaktion.

Anafylaxi

Det finns skyldighet att ha akut beredskap i samband med att vaccinationer ges och all personal som är involverad i vaccinationsverksamhet ska veta var akutbrickan och nycklarna till medicinskåpet finns. De ska kunna larmnummer till läkare samt känna till vilka farmaka som ska ges och hur.

Överkänslighetsreaktioner kan vara av olika grad. Var god se Anafylaxi – svårighetsgradering (Tabell 1) sidan 3 i SFFA:s nationella behandlingsrekommendationer vid anafylaxi (se länk).

Anafylaxi/befarad anafylaxi handhas enligt Anafylaxibehandling (Tabell 2) sidan 4 i samma dokument (se länk) vilken riktar sig till BVC, distriktssköterskor och elevhälsa.

SFFA:s nationella behandlingsrekommendationer vid anafylaxi

Dessa båda tabeller som ovan hänvisats till rekommenderas att ha lätt tillgängliga och väl kända av alla som vaccinerar.

Allergi

Allergiska barn kan och bör vaccineras på BVC/skola enligt gängse rutiner för övriga barn med få undantag.

Vägledande riktlinjer vid allergifrågeställning framtagna av Svenska barnläkarföreningens allergisektion

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03