Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården och elevhälsans medicinska insats.

Information om det allmänna vaccinationsprogrammet

Från och med 2013 regleras nationella vaccinationsprogram i smittskyddslagen. Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten (FoHM). Därefter meddelar FoHM föreskrifter om programmen, till exempel vilka grupper som ska erbjudas vaccin, antal doser och med vilka intervall. Landsting och kommuner ansvarar för genomförandet och är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen. Vaccinationer som ges inom ramen för de nationella programmen ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Socialstyrelsen beslutade under 2008 att vaccin mot pneumokocker ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med den 1 januari 2009 samt att även vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor från och med januari 2010. Från den 1 januari 2013 ingår vaccin mot hepatit B i vaccinationsprogrammet i Stockholms län och sedan april 2014 erbjuds även vaccin mot rotavirusinfektion i länet.

Den 1 juni 2016 trädde nya föreskrifter om vaccination av barn i kraft, HSLF-FS 2016:51. De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare föreskrift (HSLF-FS 2015:6) är:

 • Förtydligande av att det är barnhälsovårdens (BHVs) ansvar att erbjuda den fjärde dosen vaccin mot difteri-stelkramp-kikhosta-polio innan barnet börjar i förskoleklass, samt att vaccinationsåldern i schemat är 5 år.
 • Enbart årskurser anges som tidpunkter i schemat för vaccinationer inom elevhälsan.
 • Skyldigheten att erbjuda kompletterande vaccination avseende HPV och pneumokocker utökas upp till 18 respektive 6 års ålder. Kompletterande vaccination mot Hib begränsas till 6 års ålder.
 • En konsekvens av den nya regleringen blir att sjuksköterskor som enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) har behörighet att ordinera vaccin i enlighet med specificerade vaccinationsprogram, nu även självständigt kan ordinera kompletterande vaccinationer i enlighet med de nya föreskrifterna.

För att ge stöd vid genomförande av vaccinationsprogrammet har en vägledning till föreskriften tagits fram, Vaccination av barn och ungdomar.

De barnvacciner som år 2016 erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och elevhälsan i Stockholms län ger skydd mot följande tolv sjukdomar:

 • polio
 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B
 • infektioner orsakade av Streptococcus pneumoniae
 • hepatit B
 • rotavirusinfektion
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • HPV, endast flickor

Tabell 1. Tidpunkt för de olika vaccinationerna, som gäller barn födda från 2002

 

Tidsramar för vaccination

I Sverige har vi idag ingen allmän vaccination mot tuberkulos eller influensa. Inte heller för pneumokocker när det gäller barn äldre än 5 år (i Stockholms läns landsting erbjuder BVC vaccin mot invasiv pneumokockinfektion under barnets hela BVC period, det vill säga till och med 5 års ålder). Dessa sjukdomar, liksom hepatit B vaccinering av nyfödda vars mödrar har smittsam hepatit B, hålls istället under kontroll med så kallad riktad vaccination. Detta innebär att barn som har ökad risk att bli smittade, eller riskerar få svårare sjukdom om de blir smittade, erbjuds vaccinering (Tabell 3).

 

Tabell 3. Riktad del. Vaccinationer i Stockholms läns landsting till barn med ökad risk för smitta

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03