Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccination för vuxna och riskgrupper

Vaccin till alla friska, icke-gravida från 18 års ålder

Påfyllnadsdos med vaccination mot stelkramp och difteri rekommenderas var 20:e år och kan ges med vaccin som innehåller lägre antigenhalter. Helt ovaccinerade individer bör erbjudas grundvaccination med fyrvalenta fulldosvacciner (difteri/stelkramp/polio/kikhosta, off-label, läkarordination). Vuxna som inte har haft eller säkert fått två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) ska erbjudas detta.

Vaccin till gravida

Gravida är en riskgrupp för allvarlig influensa och covid-19 och rekommenderas därför vaccination av Folkhälsomyndigheten för att skydda både mor och barn mot komplikationer och för tidig födelse. Vaccinerna är kostnadsfria. För mer information se Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensa på Vårdgivarguiden.

Kikhostevaccination rekommenderas av Folkhälsomyndigheten till alla gravida, och vid varje graviditet, för att skydda det nyfödda barnet mot kikhosta och svåra komplikationer. Kostnadsfritt vaccin.

Ett RS-virusvaccin (Abrysvo) finns godkänt av Läkemedelsverket sedan 2023 för gravida i graviditetsvecka 24–36. Nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten saknas, och Region Stockholms expertgrupp för vaccinationer har inte någon rekommendation om vaccinet. Om vaccinet ges föreslås administration med en dos vaccin i graviditetsvecka 30–36 för optimalt antikroppsskydd hos fullgånget spädbarn. Detta vaccin betalas av individen.

Vaccin till friska äldre (≥65 år)

Med stigande ålder sker en tilltagande försämring av immunsystemets förmågan både att skydda mot allvarliga infektioner och att utveckla immunitet efter vaccination. Det immunologiska svaret på vaccination är därför ofta sämre hos äldre än hos unga vuxna, vilket för många av dagens vacciner leder till lägre skyddseffekt. Vaccinerna kan trots detta ofta mildra sjukdomens förlopp och ge skydd mot allvarliga komplikationer.

Många infektionssjukdomar drabbar äldre med underliggande sjukdomar mycket värre än de yngre, med både ökad morbiditet och mortalitet som följd. Återkommande exempel på detta är säsongsinfluensan, pneumokockinfektioner och TBE. Därför finns det särskilda skäl att vaccinera äldre, i vissa fall med ett förstärkt vaccinschema för att optimera vaccinationssvaret. Det finns inga hållpunkter för ökad andel vaccinationsbiverkningar hos äldre.

Åldersgruppen över 65 år är en grupp där åldern i sig utgör en riskfaktor för allvarlig sjukdom vilket gör att specifika vacciner rekommenderas.

Vaccinationsrekommendationer för vuxna.
  1. Mässling-påssjuka-röda hund (MPR) -vaccin rekommenderas till icke-immuna personer, det vill säga personer som är osäkra på om de haft mässling eller röda hund och inte säkert fått två doser vaccin. Det gäller framför allt hos personer födda 1960–1980.
  2. En boosterdos med lågdosvaccin difteri, tetanus (dT) rekommenderas av Socialstyrelsen vart 20:e år. I nuläget innebär det vid 30–35 samt 50–55 års ålder, för den ålderskohort som vaccinerades vid 10 års ålder i skolan eller i vissa fall under militärtjänstgöring. Det motsvarar också perioder i livet då många blir föräldrar eller mor-/farföräldrar och därför ingår för närvarande även påfyllnadsdos mot kikhosta (p) i vaccinet. För personer som har nära kontakt med spädbarn (<1 år) kan en boosterdos tidigareläggas för att minska risken för att barnet ska smittas med kikhosta. Om kortare tid än 20 år förflutit går det bra att ge en boosterdos, även om det sällan är motiverat med mindre än 10 år. Till gravida rekommenderas dock en boosterdos i samband med varje graviditet, från graviditetsvecka 16, för att skydda det nyfödda barnet mot kikhosta.
  3. Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas årligen av Folkhälsomyndigheten från 65 års ålder. Friska gravida rekommenderas vaccination från och med graviditetsvecka 13. Har inte influensasäsongen startat kan vaccination skjutas på eftersom modern behöver optimalt skydd under slutet av graviditeten. Det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader om vaccinet ges senare.
  4. Pneumokockvaccin, 23-valent polysackaridvaccin, rekommenderas av Folkhälsomyndigheten från 65 års ålder. Revaccination rekommenderas när det gått mer än fem år sedan senaste dos. Nationellt vaccinationsprogram vid 75 års ålder från december 2022.
  5. Vaccin mot herpes zoster. Det finns två olika slags vaccin: ett levande försvagat och ett inaktiverat vaccin. Det senare har en bättre och mer långvarig skyddseffekt och kan ges till immunsupprimerade eller till friska från 50 års ålder. Det saknas i nuläget nationell vägledning och rekommendationer. Personen står själv för kostnaden.

Vaccination av vuxna med medicinska tillstånd och andra riskfaktorer

Vaccin

Riskgrupp

Dosering

Kostnads­ansvar

Covid-19

Vårdgivarguiden.


Kostnadsfri för samtliga.

Säsongs­influensa

Vårdgivarguiden.


Kostnadsfritt till riskgrupper under den årliga vaccinations-kampanjen.

  Till personer med kronisk hjärt-och/eller lungsjukdom, astma (barn/ungdom astma grad 4), kronisk lever eller njursvikt, instabil diabetes mellitus, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, extrem fetma (BMI >40), kraftigt nedsatt immunförsvar av sjukdom eller medicinering, eller flerfunktionshinder hos barn. Årligen till riskpatienter.  
  Gravida med samtidig risksjukdom. Gravida med samtidig risksjukdom kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet det vill säga första trimestern om influensan startat.  

Pneumo­kocker

För detaljerat schema se Vårdgivarguiden.  Till personer med ökad risk för pneumokocksjukdom på grund av underliggande kronisk sjukdom; kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes, extrem fetma BMI >40, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andning. 65+ En dos Pneumovax, revaccination när det gått mer än 5 år sedan föregående dos Kostnadsfritt till riskgrupper.
  Till personer med mycket hög risk för pneumokocksjukdom, på grund av nedsatt mjältfunktion, utförd eller planerad splenektomi, gravt nedsatt immunförsvar (till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade, behandling med >15 mg Prednisolon/ dag, annan immunsupprimerande behandling eller TNF-hämmare i kombination med metotrexat, nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage, samt cystisk fibros. Prevenar 20, ibland i kombination med Pneumovax och då revaccination med Pneumovax var 5.e år. Se vårdgivarguiden 
Kostnadsfritt till riskgrupper.

Meningo­kocker

Till splenektomerade personer med nedsatt mjältfunktion, personer med komplementdefekt eller som behandlas med läkemedel som hämmar komplementbildnings-systemet (eculizumab/ Soliris)

Se Folkhälsomyndigheten. 

Meningokock ACWY Se ovan. En dos (för eventuella ytterligare doser och boosterdoser hänvisas till infektionsläkarföreningen. Betalas av individen.
Meningo­kock grupp B Se ovan. 2–3 doser beroende av vaccinsort. Behov av boosterdos ej fastställt. Betalas av individen.

Hepatit A

Män som har sex med män, personer som injicerar droger och till personer som utsatts för risk för smitta.

2 doser beroende av vaccinsort.

Kostnadsfritt i Region Stockholm för angivna riskgrupper.

Hepatit B

Män som har sex med män, till personer som injicerar droger, till sexualpartners och familjemedlemmar till personer med hepatit B, barn och personal som vistas i samma grupp inom barnomsorgs-verksamheten som småbarn (<6 år) med hepatit B samt till barn upp till 18 år (eller 20 år om de går i skolan) från länder med medel till hög prevalens av hepatit B.

3 doser; 0, 1 och 6 månader.

 

Kostnadsfritt i Region Stockholm för angivna riskgrupper.

  Rekommenderas också till personer med kronisk hepatit C, hiv, njursvikt/aktiv uremivård (njurtransplantation och dialysvård) samt till personal inom omsorgsverksamhet som kommer i kontakt med personer med hepatit B. Föräldrar och syskon till adoptivbarn från medel- till högendemiska länder. 3 doser; 0, 1 och 6 månader Betalas av individen.

TBE

Vårdgivarguiden.


Till boende i Stockholms län som vistas i skog och mark.

Personer <50 år:

Grundvaccin x 3, booster efter 3 år därefter vart 5:e år.


Personer >50 år och immun­supprimerade:

Grundvaccin x 4, dos 5 efter 3 år därefter vart 5:e år.

Betalas av individen.

RS-virus

Folkhälsomyndigheten rekommenderar RSV-vaccin till alla från 75 års ålder och till personer med vissa underliggande sjukdomar från 60 års ålder.

Folkhälsomyndigheten.

En dos.

Betalas av individen.

Kontraindikationer vid vaccination

Se Allmän information om vaccinationer.

Försiktighet vid vaccination

Se Allmän information om vaccinationer.

Personer med ökad blödningsrisk

Se Allmän information om vaccinationer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad